Overskuddets anvendelse skal kunne dokumenteres.

 

En forenings indtægter i form af fx

 

  • entréindtægter ved stævner
  • annonceindtægter
  • sponsorbidrag fra ikke-medlemmer samt
  • salg af varer og ydelser til ikke-medlemmer

er erhvervsmæssig virksomhed, der er skattepligtig, medmindre overskuddet fuldt ud bruges til velgørende eller på anden måde almennyttige formål.

 

Skattestyrelsen kan derfor anmode om, at foreningen fremlægger et regnskab til brug for vurderingen af, om foreningen opfylder betingelserne for at være fritaget for selvangivelsespligten og momsfritaget. Det bemærkes, at sådanne erhvervsdrivende foreninger pr. 1. januar 2001 er bogføringspligtige efter bogføringsloven og ligeledes pr. 1. januar 2002 er omfattet af årsregnskabsloven.