Indhold

Afsnittet beskriver afgrænsningen af de formål, der anses for formål af velgørende eller på anden måde almennyttig karakter.

Afsnittet indeholder:

  • Velgørende eller på anden måde almennyttige foreninger
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv. 

Velgørende eller på anden måde almennyttige foreninger

De foreninger og organisationer m.fl., der kan momsfritages for deres salg af varer og ydelser i forbindelse med aktiviteter, er de foreninger m.fl., som har vedtægtsbestemte formål af velgørende eller på anden måde almennyttig karakter.

De formål, som efter ML § 13, stk. 1, nr. 21, anses for at være af velgørende eller på anden måde almennyttig karakter, er de samme formål, som er begunstiget efter "arrangementsreglen" i ML § 13, stk. 1, nr. 17, om momsfritagelse for velgørende arrangementer.

Se også

Se også afsnit D.A.5.21.1 om lovgrundlaget og afsnit D.A.5.17 om velgørende arrangementer.

Eksempler, hvor formålet anses for velgørende

I overensstemmelse med SKM2009.211.SR, svarede Skatterådet  "ja" til, at en forenings salg af varer og ydelser var omfattet af fritagelsen i ML § 13, stk. 1, nr. 22 (nu nr. 21). Da foreningens aktiviteter efter sit vedtægtsbestemte formål er omfattet af fritagelsesbestemmelsen i ML § 13, stk. 1, nr. 5, om amatøridrætsarbejde, og da overskuddet fra de omhandlede aktiviteter (koncerter, messer, julearrangementer og lignende) skal bruges til disse velgørende sports- og idrætsaktiviteter, kan foreningen bruge bestemmelsen om momsfritagelse af salg af varer og ydelser i forbindelse med aktiviteter, når de øvrige betingelser er opfyldte.

Told- og Skattestyrelsen har udtalt, at spørgsmålet, om Danmarks Idræts Forbund (DIF) og tilknyttede specialforbund kan være omfattet af fritagelsen i ML § 13, stk. 1, nr. 22 (nu nr. 21), beror på, om forbundenes virksomhed kan anses for at være omfattet af begrebet amatørsport. Se SKM2002.336.TSS.

Se også det daværende Momsnævns praksis om lønsumsafgiftspligten. Se TfS 1994, 479.

Told- og Skattestyrelsen meddelte i tilknytning til dette, at det var styrelsens opfattelse, at foreninger, herunder de nævnte specialforbund, som efter deres formål må anses for velgørende eller på anden måde almennyttige (amatøridrætsforeninger m.fl.), kan være omfattet af fritagelsen i ML § 13, stk. 1, nr. 22 (nu nr. 21), hvad angår salg i forbindelse med disse aktiviteter. Se SKM2003.19.TSS. Dette er uanset, om foreningen også har andre aktiviteter, fx hold med professionelle udøvere, hvor det er momslovens almindelige regler, der finder anvendelse. Se SKM2002.401.TSS.

Politiske og tværpolitiske formål er også omfattet som formål af velgørende mv. karakter. Se ML § 13, stk. 1, nr. 4. Se i denne forbindelse SKM2009.158.SKAT.

Eksempler, hvor formålet ikke anses for velgørende

Landsskatteretten har truffet afgørelse om, at en fond, der er registreret i Erhvervs- og selskabsstyrelsen som erhvervsdrivende med det formål at indkøbe, producere og videresælge gaveartikler, papirvarer og lignende, og hvis overskud skulle udloddes til almenvelgørende/humanitære formål, ikke kunne anses for omfattet af reglerne om momsfritagelse i ML § 13, stk. 1, nr. 22 (nu nr. 21).

Med henvisning til bemærkningerne til lovforslaget (L 137) til ML § 13, stk. 1, nr. 22, udtalte Landsskatteretten, at ML § 13, stk. 1, nr. 22 (nu nr. 21), må antages at have hjemmel i 6. momsdirektivs artikel 13, punkt A, stk. 1, litra o, og at bestemmelsen derfor skal fortolkes i overensstemmelse med dette. De almenvelgørende eller på anden måde almennyttige foreninger m.fl., der er omfattet af ML § 13, stk. 1, nr. 22 (nu nr. 21), skal derfor foretage transaktioner som dem, der er nævnt i direktivbestemmelsen med tilknytning til hospitalsbehandling mv., social sikring og bistand, beskyttelse af børn og unge, uddannelse og undervisning, organisationer af politisk, fagforeningsmæssig, filantropisk og lignende karakter, sport og kultur.

Da fonden ikke foretog sådanne transaktioner som dem i direktivet, og da det forhold, at fondens overskud, som i følge vedtægterne skulle bruges til almenvelgørende og/eller humanitær støtte, ikke var omfattet af direktivbestemmelsen, kunne fonden ikke momsfritages for sine leverancer. Se SKM2004.444.LSR.

Med samme begrundelse svarede Skatterådet "nej" til et spørgsmål om, hvorvidt en forening var fritaget for moms efter ML § 13, stk. 1, nr. 22 (nu nr. 21), for modtagne sponsorbidrag. Foreningen regnes ikke for selv at udføre velgørende aktiviteter i momslovens forstand, men havde karakter af en støtteforening. Se SKM2009.176.SR.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området: 

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere
kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2017.665.LSR

Da en forening ikke kunne anses for at have leveret en modydelse til medlemmerne for deres kontingentbetaling, forelå der allerede af denne grund ikke momspligt heraf jf. ML § 4, stk. 1.

Landsskatteretten besvarede derfor et spørgsmål om fritagelse efter bestemmelserne i ML § 13, stk. 1, nr. 4 og 21, benægtende.

Landsskatteretten kunne ikke tage stilling til behandlingen af tilskud og gaver, idet der var tale om et bindende svar, og SKAT havde afvist at tage stilling hertil jf. SKFL § 24, stk. 3, jf. stk. 2.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at det i forbindelse om afgørelser om momsfritagelse jf. § 13, stk. 1, nr. 17 og 21, kan være nødvendigt forudsætningsvis at tage stilling til, om en forenings formål er omfattet af § 13, stk. 1, nr. 4, selvom foreningen i relation til kontingentbetalingen, ikke kan anses for at udøve økonomisk virksomhed.
 SKM2004.444.LSR

En fond, der er registreret i Erhvervs- og selskabsstyrelsen som erhvervsdrivende med det formål at indkøbe, producere og videresælge gaveartikler, papirvarer og lignende, og hvis overskud skulle udloddes til almenvelgørende/humanitære formål, kunne ikke regnes for omfattet af reglerne om momsfritagelse i ML § 13, stk. 1, nr. 22 (nu nr. 21).

Det forhold, at fondens overskud i følge vedtægterne skal bruges til almenvelgørende og/eller humanitær støtte er ikke omfattet af direktivbestemmelsen, og fonden kunne ikke regnes for velgørende mv. i momslovens forstand.

Fonden havde udelukkende momspligtige aktiviteter, og kunne dermed ikke bruge bestemmelsen i ML § 13, stk. 1, nr. 22 (nu nr. 21).

Skatterådet

SKM2021.651.SR

Spørger driver en forening, som indeholder et dyreinternat. I forbindelse med driften af dyreinternatet har Spørger indtjening ved salg af dyr, ved indleverede dyr, ophold og vaccination af herreløse dyr, indfangning af dyr mv.

Skatterådet kunne bekræfte, at Spørgers ydelser i den konkrete sag opfylder betingelserne for at være en almennyttig forening hvormed ydelserne er momsfritaget i henhold til ML § 13, stk. 1, nr. 21.

SKM2021.478.SR

Spørger driver en amatørsportsforening indenfor søsport. Som led heri fortager Spørger udlejning af havnepladser, bådstativer, samt ydelser i nær tilknytning hermed. 

Skatterådet bekræfter, at Spørgers ydelser i den konkrete sag opfylder betingelserne for at være en almennyttig forening hvormed ydelserne er momsfritaget.

Derudover bekræfter Skatterådet, at Spørgers momsfritaget ydelser ikke bliver påvirket af, at Spørger driver momsfritaget udlejning af fast ejendom samt momspligtig erhvervsmæssig udlejning.

SKM2020.323.SR

Sagen drejer sig om momsfritagelse efter ML § 13, stk. 1, nr. 4, og nr. 21. Spørger er en forening, der ikke driver virksomhed med gevinst for øje, og hvis formål er at styrke A - et medicinsk speciale.

Spørger er en almengørende forening, som afholder en årlig konference. Levering af varer og ydelser i forbindelse med konferencen kan fritages for moms. Spørgers indtægter herfra, der består af deltagerbetaling og indtægter fra standleje, er dermed momsfrie som vederlag for Spørgers leverancer, jf. ML § 13, stk. 1, nr. 21. Spørger er også en forening med et formål af filantropisk karakter. Levering af varer og ydelser til foreningens medlemmer kan fritages for moms. Spørgers kontingenter, som er vederlag for levering af nyhedsbreve mv. til egne medlemmer, er dermed fritaget for moms, jf. ML § 13, stk. 1, nr. 4.

 
SKM2016.28.SR Skatterådet kunne ikke bekræfte, at et Erhvervsråd kunne anses for en almenvelgørende eller på anden måde almennyttig forening  
SKM2013.67.SR De tilmeldingsgebyrer, som blev opkrævet på vegne af en europæisk almennyttig nonprofitorganisation var fritaget for moms, under forudsætning af, at indtægterne fra tilmeldingsgebyrerne udelukkende blev anvendt til formål, der var i overensstemmelse med den almennyttige forenings formålsbeskrivelse.  
 SKM2010.584.SR Skatterådet fandt, at en selvejende institution, hvis formål bestod i at forestå etablering og drift af et multi-hus til brug for idræt, fritidsvirksomhed, møder, kongresser, koncerter, udstillinger og andre kulturelle aktiviteter samt andre formål til gavn for egnen og landsbyen, var momspligtig af sin indsamling og salg af skrot, fordi institutionens formål ikke entydigt kunne siges at være af almenvelgørende eller almennyttig karakter.  
SKM2010.387.SR Skatterådet bekræftede, at en forening, hvis formål måtte karakteriseres for at være af filantropisk karakter, kunne være omfattet af momsfritagelsen for foreningens salg af litografier.
SKM2010.152.SR Skatterådet svarede bekræftede på, at betalingen for en frimenighedspræsts assistance i forbindelse med eksempelvis begravelser er momsfritaget efter ML § 13, stk. 1, nr. 22 (nu nr. 21). 
SKM2009.211.SR En forening, der er fritaget for moms efter ML § 13, stk. 1, nr. 5, om sport og fysisk træning, kan være omfattet af ML § 13, stk. 1, nr. 22 (nu nr. 21), om velgørende foreningers m.fl. salg af varer og ydelser i forbindelse med aktiviteter.
SKM2009.176.SR En forening, der kun har momspligtige aktiviteter med salg af varer og ydelser (sponsorater), men hvis overskud udloddes til velgørende, humanitære m.v. formål, kunne ikke gøre brug af momsfritagelsen i ML § 13, stk. 1, nr. 22 (nu nr. 21), da foreningen ikke havde aktiviteter, der var omfattet af en af fritagelserne i ML § 13, stk. 1, nr. 1-6. Se også SKM2004.444.LSR.
Skattestyrelsen
SKM2003.254.TSS Told- og Skattestyrelsen har udtalt, at Lions Club kan være omfattet af ML § 13, stk. 1, nr. 22 (nu nr. 21), for det salg af varer og ydelser, hvor de indsamlede midler anvendes til velgørende formål m.v. i overensstemmelse med praksis efter ML § 13, stk. 1, nr. 18 (nu nr. 17). For alt andet salg, der ikke er fritaget efter andre bestemmelser, se særligt ML § 13, stk. 1, nr. 13 (lotterier m.v.), skal Lions-klubberne herefter være momsregistreret.
SKM2003.339.TSS Skatteministeriet har udtalt, at det er ministeriets opfattelse, at Dansk Kennel Klub (DKK) og foreningens kredse og specialklubber, kan være omfattet af fritagelsen i ML § 13, stk. 1, nr. 22 (nu nr. 21), hvad angår foreningen m.fl.´s salg af i forbindelse med aktiviteter. Se ML § 13, stk. 1, nr. 18 (nu nr. 17). Da der er forskel på specialklubbernes størrelse, og derfor karakteren og omfanget af de aktiviteter, som den enkelte specialklub har, er der ikke generelt taget stilling til, hvilke aktiviteter der vil være omfattet af fritagelsen.