åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Afsnittet beskriver de betingelser, som skal være opfyldt, for at en forening mv. kan få salget af varer og ydelser fritaget for moms efter ML § 13, stk. 1, nr. 21.

Afsnittet indeholder:

  • Introduktion
  • Betingelser
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Introduktion

Foreninger m.fl., der har salg af varer og ydelser, som ikke er fritaget efter andre bestemmelser i ML § 13, skal som udgangspunkt momsregistreres og betale moms, når de samlede momspligtige leverancer overstiger momsregistreringsgrænsen i ML § 48. Foreningerne kan dog efter ML § 13, stk. 1, nr. 17 ansøge om momsfritagelse i forbindelse med afholdelse af et velgørende arrangement. Se afsnit D.A.5.17 om velgørende arrangementer.

Bestemmelsen i ML § 13, stk. 1, nr. 22 (nu nr. 21) om momsfritagelse for velgørende eller på anden måde almennyttige foreningers m.fl. salg af varer og ydelser i forbindelse med aktiviteter trådte i kraft den 1. juli 2002. Se lov nr. 291 af 15. maj 2002.

Lovændringen medførte, at de nævnte foreninger m.fl., der har salg af varer og ydelser, hvoraf der som udgangspunkt skal betales moms, under visse nærmere fastsatte betingelser i loven kan vælge at undlade momsregistrering af aktiviteterne. Dette gælder, uanset at deres omsætning overstiger registreringsgrænsen ved salget.

Momsfritagelsen er ikke obligatorisk for momsregistrerede foreninger. En velgørende eller på anden måde almennyttig forening kan derfor enten være momsregistreret eller være omfattet af momsfritagelsen. Er foreningen momsregistreret, vil den som hidtil kunne ansøge om momsfritagelse for et velgørende arrangement efter ML § 13, stk. 1, nr. 17.

I modsætning til reglerne i ML § 13, stk. 1, nr. 17, skal foreningerne ikke ansøge om momsfritagelse før afholdelse af et velgørende arrangement, og de skal heller ikke efterfølgende indsende regnskab for de enkelte arrangementer. Muligheden for at afholde velgørende arrangementer er heller ikke begrænset i antal eller varighed.

Betingelser

Der er fire betingelser, som alle skal være opfyldte, for at salget af varer og ydelser kan fritages for moms efter ML § 13, stk. 1, nr. 21:

1)      Salget skal foretages af en almenvelgørende eller på anden måde almennyttig forening

2)      Salget skal ske i forbindelse med foreningens velgørende mv. aktiviteter

3)      Overskuddet skal udelukkende bruges til foreningens velgørende mv. formål

4)      Fritagelsen må ikke kunne skabe konkurrencefordrejning.

Ad 1). Salget skal foretages af en almenvelgørende eller på anden måde almennyttig forening

De leveringer af varer og ydelser, som er omfattet af fritagelsen i ML § 13, stk. 1, nr. 21, er de leveringer, som ikke er fritaget efter andre bestemmelser i ML § 13, stk. 1. Se afsnit D.A.5.21.1 om lovgrundlaget.

Udgangspunktet er altså, at leveringerne er momspligtige, men at de kan fritages på de nærmere opregnede betingelser i bestemmelsen, hvis foreningen m.fl. vælger det.

Det er en betingelse, at foreningen i sig selv har et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål.

Afgrænsningen af hvilke foreninger m.fl., der momsmæssigt anses for at være almenvelgørende eller på anden måde almennyttige er den samme som praksis efter ML § 13, stk. 1, nr. 17, således at de foreninger m.fl., der kan opnå fritagelse efter nr. 17, som udgangspunkt også vil kunne opnå momsfritagelse efter nr. 21.

Som eksempler på almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål kan nævnes amatøridrætsarbejde, sygdomsbekæmpelse, forebyggende børne- og ungdomsforsorg, u-landshjælp samt kirkeligt arbejde. Det er bredden i overskuddets anvendelse, der er afgørende for, om overskuddet kan anses for at blive anvendt til almennyttige formål. Overskuddet skal med andre ord komme en videre kreds af personer til gode.

Dette betyder, at der typisk skal være tale om foreninger, som har et formål, der kan omfattes af momsfritagelserne i ML § 13, stk. 1, nr. 1-6, men det er ikke begrænset hertil.

Ad 2). Salg i forbindelse med foreningens velgørende mv. aktiviteter

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget (L 124), at de aktiviteter, der er omfattet af momsfritagelsen, er aktiviteter, der ligger indenfor foreningens formål. Aktiviteter inden for foreningens formål omfatter aktiviteter

a)      der fremgår direkte af formålet

b)      aktiviteter i tilknytning til formålet samt

c)      andre aktiviteter, der typisk udnyttes i forbindelse med velgørende eller på anden måde almennyttigt arbejde.

Eksempler fra bemærkningerne til lovforslaget, høringssvar m.v.

Ad. a)-b) En idrætsklubs primære formål er at dyrke idræt. Salg af mad- og drikkevarer (salg fra kiosk, cafeteria/restaurant), badges, tørklæder mv. i forbindelse med at idrætsklubben afholder et

  • stævne
  • klubkamp eller
  • lignende klubaktiviteter

vil være salg i forbindelse med aktiviteter i tilknytning til klubbens formål, og dermed være omfattet af fritagelsen.

Det samme gælder salg til medlemmerne i forbindelse med daglige aktiviteter i klubben, uden forbindelse med de nævnte særlige arrangementer. Som yderligere eksempler kan i den forbindelse nævnes salg af sportstøj og -udstyr.

Sponsorater, herunder hovedsponsorater, salg af bandereklamer mv. og annonceindtægter i klubblad, kampprogram o. lign., er også salg i forbindelse med aktiviteter, der er omfattet af momsfritagelsen.

Salg af forretningsmæssig karakter kan ikke være omfattet af momsfritagelsen. Se afsnit D.A.5.21.5.

Ad. c) Afholder en idrætsklub fx en julebasar eller en sommerfest, vil denne aktivitet også være omfattet, fordi sådanne lejlighedsvise arrangementer er aktiviteter, der typisk udnyttes i det velgørende eller på anden måde almennyttige arbejde til at indsamle midler til foreningens primære formål.

En idrætsklubs foredragsvirksomhed "ud af huset" (kommerciel foredrags- eller kursusvirksomhed) nævnes som en aktivitet, der ikke kan anses for at være i tilknytning til idrætsklubbens formål eller en aktivitet, der typisk udnyttes i det velgørende eller på anden måde almennyttige arbejde. Det kan fx være et kursus i teambuilding for en virksomheds ansatte. Afholder en idrætsklub en klubaften med foredrag om kosttilskud for klubbens medlemmer vil dette være momsfritaget, uanset medlemmernes familie eller naboklubber er inviteret.

Da foreninger med brede formålsbestemmelser, som fx humanitære foreninger, vil have aktiviteter af mere varieret karakter, vil vurderingen af, hvilke aktiviteter der er omfattet af fritagelsen tilsvarende være bredere. Det fremgår af bemærkningerne, at hvis en sådan forening arrangerer en koncert, racerfestival eller lignende, vil dette salg (typisk entreindtægter) være omfattet af fritagelsen. Salg fra et fast driftssted vil omvendt ikke kunne momsfritages. Se SKM2003.496.LSR om drift af en minigolfbane.

Eksempler fra praksis
Ad. a)-b) Rideklubbers opstaldning, pasning og fodring af medlemmers heste anses for leverancer i forbindelse med rideklubbernes formålsbestemte velgørende eller på anden måde almennyttige aktiviteter (amatøridræt). De omhandlede leverancer kan dermed være momsfritaget efter ML § 13, stk. 1, nr. 22 (nu nr. 21), se bestemmelsens 1. og 2. punktum. I tilfælde, hvor udlejningen m.v. fortrinsvis sker til medlemmer, og udlejningen til ikke medlemmer derfor er ubetydelig, er det SKATs opfattelse, at leverancerne i sin helhed er omfattet af fritagelsen i ML § 13, stk. 1, nr. 22 (nu nr. 21). Det vil bero på en konkret bedømmelse, om udlejningen er ubetydelig. Se SKM2003.19.TSS.

Sejlklubbers udlejning af bådepladser til medlemmer anses for salg i forbindelse med aktiviteter, som er omfattet af momsfritagelsen i ML § 13, stk.1, nr. 22 (nu nr. 21). Udlejning til ikke medlemmer vil derimod som udgangspunkt være forretningsmæssig havnedrift, der er undtaget fra momsfritagelsen. Er udlejningen til andre end medlemmer m.v. imidlertid af ubetydeligt omfang, er udlejningen i sin helhed omfattet af fritagelsen i ML § 13, stk. 1, nr. 22 (nu nr. 21), se bestemmelsens 1. og 2. punktum. Det vil bero på en konkret bedømmelse, hvornår udlejningen er ubetydelig. Se SKM2003.19.TSS.

En skytteklubs salg af patroner til medlemmer m.v. i forbindelse med aktiviteter (undervisning/træning, deltagelse i kampe/stævner m.v.) er omfattet af fritagelsen i ML § 13, stk. 1, nr. 22 (nu nr. 21), når de anførte betingelser i bestemmelsen om konkurrencefordrejning og overskuddets brug i øvrigt er opfyldt. Se SKM2003.19.TSS.

Ad 3). Overskuddet skal udelukkende bruges til foreningens velgørende mv. formål

Det er en betingelse, at overskuddet bruges fuldt ud til foreningens velgørende eller på anden måde almennyttige formål. Med overskud menes overskud efter at udgifterne er afholdt, da der i øvrigt henvises til praksis om dette efter ML § 13, stk. 1, nr. 17. Se afsnit D.A.5.17 om velgørende foreninger.

Betingelsen om brugen af overskuddet skal forstås bogstaveligt. Hvis overskuddet fra det momsfritagne salg i forbindelse med aktiviteter således bruges helt eller delvist til andre formål, er fritagelse efter bestemmelsen udelukket. Fx kan det indvundne overskud fra de omhandlede aktiviteter ikke bruges til et eventuelt sideordnet formål, fx en idrætsklubs forretningsmæssige salg af varer og ydelser. Det kan typisk vedrøre drift af kiosk, cafeteria/restaurant og lignende aktivitet, men også momspligtige sportsarrangementer med deltagelse af professionelle. Se afsnit D.A.5.21.5 om momspligt ved salg af forretningsmæssig karakter og D.A.5.5 om sportsaktiviteter og arrangementer.

Ad 4). Fritagelsen må ikke kunne skabe konkurrencefordrejning

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget (L124), at ved vurderingen af om momsfritagelsen for en forenings salg af varer og ydelser i forbindelse med aktiviteter vil kunne medføre konkurrencefordrejning, er det afgørende element fastsættelsen af prisen.

Hvis foreningens salgspriser svarer til markedsværdien eller den vejledende udsalgspris, vil momsfritagelsen normalt ikke kunne medføre konkurrencefordrejning. Ved vurderingen af prisfastsættelsen skal salgsprisen ved et sammenligneligt salg lægges til grund.

Andre elementer, som fx

  • afstanden til nærmeste konkurrent
  • salgets omfang og
  • brug af markedsføring mv.

kan være relevante for vurderingen af, om der foreligger konkurrencefordrejning.

Det afhænger derfor af en konkret, skønsmæssig vurdering, om en forenings salg medfører konkurrencefordrejning. Der vil i almindelighed ikke foreligge konkurrencefordrejning, så længe foreningens salg af varer og ydelser fungerer som en normal service for medlemmerne, og momsfritagelsen ikke i sig selv bruges til at nedsætte priserne.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse Afgørelsen i stikord Yderligere kommentarer       
Landsskatteretskendelser
 SKM2005.514.LSR Under hensyn til kantinens geografiske placering kunne salg fra en golfklubs kantine ikke regnes for at medføre konkurrencefordrejning. Desuden var der ikke tale om salg af forretningsmæssig karakter, fordi åbningstiderne var fastsat under hensyn til klubbens aktiviteter, ligesom det ud fra en konkret vurdering blev lagt til grund, at salget fortrinsvis skete til klubbens medlemmer.  
Skatterådet

SKM2022.79.SR

Skatterådet vurderede, at Spørgers kontingentindtægter ikke var momsfritaget efter ML § 13, stk. 1, nr. 4.

Skatterådet lagde vægt på, at Spørger bl.a. havde til formål at sørge for sine medlemmers personlige udvikling, hvilket ikke kunne anses for at falde ind under de formål, som var omfattet af ML § 13, stk. 1, nr. 4. Derfor kunne Spørgers aktiviteter heller ikke anses for momsfritaget efter ML § 13, stk. 1, nr. 21.

Skatterådet inddrog i sin vurdering SKM2003.254.TSS, hvori der blev taget stilling til om Lions Club var omfattet af ML § 13, stk. 1, nr. 21. Lions Club blev anset for omfattet af ML § 13, stk. 1, nr. 21, selvom foreningen ikke udelukkende havde et velgørende formål, idet der blev lagt afgørende vægt på, at overskuddet fra de almenvelgørende aktiviteter fuldt ud blev hensat i "aktivitetskasserne" på en særligt båndlagt konto i et pensionsinstitut til anvendelse til velgørende eller på anden måde almennyttige formål, samt at klubberne ved fremlæggelse af et specificeret regnskab over "aktivitetskassens" indtægter og udlodninger, kunne dokumentere overskudanvendelsen.

Da Spørger ikke kunne fremlægge en tilsvarende dokumentation kunne SKM2003.254.TSS ikke føre til et andet resultat.

►Påklaget til Landsskatteretten.◄

SKM2020.323.SR

Sagen drejer sig om momsfritagelse efter ML § 13, stk. 1, nr. 4, og nr. 21. Spørger er en forening, der ikke driver virksomhed med gevinst for øje, og hvis formål er at styrke A - et medicinsk speciale.

Spørger er en almengørende forening, som afholder en årlig konference. Levering af varer og ydelser i forbindelse med konferencen kan fritages for moms. Spørgers indtægter herfra, der består af deltagerbetaling og indtægter fra standleje, er dermed momsfrie som vederlag for Spørgers leverancer, jf. ML § 13, stk. 1, nr. 21. Spørger er også en forening med et formål af filantropisk karakter. Levering af varer og ydelser til foreningens medlemmer kan fritages for moms. Spørgers kontingenter, som er vederlag for levering af nyhedsbreve mv. til egne medlemmer, er dermed fritaget for moms, jf. ML § 13, stk. 1, nr. 4.

 
SKM2020.77.SR Skatterådet bekræftede, at Spørger var momsfritaget efter ML § 13, stk. 1, nr. 21, ved opkrævning af deltagergebyr og salg af salg af standleje og sponsorpakker i forbindelse med afholdelse af en international konference i Danmark, samt deltagelse i et aftenarrangement, som led i konference.  
SKM2019.606.SR

I overensstemmelse med Spørgers anmodning kunne Skatterådet bekræfte, at Spørger var en almenvelgørende forening omfattet af ML § 13, stk. 1, nr. 21, samt at Spørger var momsfritaget ved opkrævning af deltagergebyr og salg af sponsorater i forbindelse med afholdelse af en international konference i København.

 
SKM2019.187.SR

Skatterådet bekræftede, at Spørger er en almenvelgørende forening omfattet af ML § 13, stk. 1, nr. 21 og at Spørger ved opkrævning af deltagergebyr samt salg af annonceplads og standpladser i forbindelse med afholdelsen af en konference ikke skal opkræve moms.

 
SKM2019.181.SR

Skatterådet bekræftede, at Spørger er en almenvelgørende forening omfattet af ML § 13, stk. 1, nr. 21, og at Spørger ved opkrævning af deltagergebyr samt salg af standpladser i forbindelse med afholdelsen af en konference, ikke skal opkræve moms.

 
SKM2019.98.SR

Skatterådet bekræfter, at Spørger er momsfritaget ved opkrævning af deltagergebyr og salg af salg af sponsorater og udstillingsplads i forbindelse med afholdelse af en international konference i København.

 
SKM2018.147.SR Skatterådet kunne ikke bekræfte, at en forenings fortjeneste ved salg af klubnavngivne varer og serviceydelser var skattefrie ikke-erhvervsmæssige indtægter. Skatterådet kunne derimod bekræfte, at foreningens salg af klubnavngivne varer og serviceydelser var omfattet af momsfritagelsen i ML § 13, stk. 1, nr. 21.
SKM2017.690.SR Skatterådet bekræftede, at en forening, hvis formål var af filantropisk karakter, var momsfritaget efter ML § 13, stk. 1, nr. 21.
SKM2016.87.SR Skatterådet bekræftede, at et trossamfund ikke er momspligtig af deltagergebyret for obligatoriske kurser, X-kurser, fyraftensmøder, pædagogiske 1-dags kurser og kurser for frivillige, idet kurserne anses for at være omfattet af momsfritagelsen vedrørende varer og ydelser, der leveres af almenvelgørende eller på anden måde almennyttige foreninger. Skatterådet afviser derimod, at deltagergebyret for fællesudflugter også er fritaget for moms. Afvisningen begrundes med, at en momsfritagelse vil kunne medføre konkurrencefordrejning, idet de øvrige aktører på markedet skal sælge lignende udflugter med moms.
SKM2014.132.SR

En forenings salg af terapiydelser omfattet af momsfritagelsen i ML § 13, stk. 1, nr. 1 og salg af kurser omfattet af momsfritagelsen i ML § 13, stk. 1, nr. 3, kunne ikke i stedet momsfritages efter ML § 13, stk. 1, nr. 21.

Foreningens salg af kurser, som principielt set var momspligtige ansås ikke for at være af forretningsmæssig karakter. Kurserne blev fortrinsvist udbudt og markedsført overfor medlemmerne og deltagerne på kurserne var fortrinsvis foreningens medlemmer og pårørende. Disse kurser blev anset for at kunne opfylde betingelserne for momsfritagelse i ML § 13, stk. 1, nr. 21.

 SKM2007.879.SR Skatterådet traf afgørelse om, at en velgørende organisation, der samtidig fungerer som paraplyorganisation for medlemmer, og som udfører katastrofe og udviklingshjælp i ulande, kan momsfritages for ansøgningsarbejde, hvor den på vegne af medlemmerne ansøger donorer om støtte. Organisationen kan også momsfritages for ansøgningsarbejde, hvor den på vegne af andre velgørende organisationer end medlemmerne ansøger donorer om støtte.