Indhold

Afsnittet beskriver reglerne for momsfritagelse for velgørende eller på anden måde almennyttige foreningers levering af varer og ydelser i forbindelse med deres velgørende mv. aktiviteter.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv. 

Regel

 ML § 13, stk. 1, nr. 21, har følgende ordlyd:

"§ 13. Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift:

(...)

21) Varer og ydelser, der leveres af almenvelgørende eller på anden måde almennyttige foreninger m.fl. i forbindelse med afholdelsen af aktiviteter, under forudsætning af, at fritagelsen ikke vil kunne fremkalde konkurrencefordrejning. Det er en betingelse, at overskuddet fuldt ud anvendes til foreningens eget formål, samt at overskuddets anvendelse på anmodning af told- og skatteforvaltningen kan dokumenteres. Levering af varer og ydelser af forretningsmæssig karakter er ikke omfattet af fritagelsen.

(...)"

Bestemmelsen har hjemmel i momssystemdirektivets artikel 132, stk. 1, litra o. Det fremgår af bemærkningerne til ML § 13 (L124), at fritagelserne er fastsat i overensstemmelse med 6. momsdirektiv og svarer til direktivets artikel 13 om afgiftsfritagelser i indlandet.

Indholdet af begrebet "velgørende eller på anden måde almennyttige formål" i ML § 13, stk. 1, nr. 17, skal derfor fortolkes i overensstemmelse med direktivets tilsvarende bestemmelser. Se i denne forbindelse SKM2011.489.HR, som er omtalt i afsnit D.A.5.17 om momsfritagelse for velgørende arrangementer.

Se også SKM2002.401.TSS hvori Skatteministeriets departement har meddelt, at det er departementets opfattelse, at bestemmelsen i ML § 13, stk. 1, nr. 22 (nu nr. 21), ikke er til hinder for, at velgørende eller på anden måde almennyttige foreninger m.fl. har både:

  • momspligtige aktiviteter, se bestemmelsens 3. punktum om levering af varer og ydelser af forretningsmæssig karakter, og
  • momsfri levering af varer og ydelser i forbindelse med afholdelsen af aktiviteter, se bestemmelsens 1. og 2. punktum. 

Meddelelsen ændrer på dette punkt SKM2002.336.TSS.

Der kan ikke ske opdeling af leverancer af varer og ydelser i forbindelse med foreningsaktiviteter, som opfylder betingelserne i § 13, stk. 1, nr. 21. Velgørende m.v. foreninger, der fortsat ønsker at være momsregistreret for levering af reklameydelser, sponsorater mv., kan fx ikke være omfattet af fritagelsen for andet salg i forbindelse med aktiviteter. Se SKM2002.336.TSS.

ML § 13, stk. 1, nr. 17, gennemfører 6. momsdirektivs artikel 13, punkt A, stk. 1, litra o, [nu momssystemdirektivets artikel 132, stk. 1, litra o], der fastsætter fritagelse for nærmere opregnede aktiviteter, der udøves af organer, hvis transaktioner er fritaget i overensstemmelse med artikel 13, stk. 1, litra b), g), h), i), l), m) og n), i forbindelse med indsamlingsarrangementer, der foretages til egen fordel.

De indsamlede midler skal bruges til en af de nævnte aktiviteter i direktivet.

De aktiviteter, som er omfattet er:

  • Hospitalsbehandling m.v. (litra b)
  • Socialsikring og bistand (litra g)
  • Beskyttelse af børn og unge (litra h)
  • Uddannelse og undervisning (litra i)
  • Organisationer med aktiviteter af politisk, fagforeningsmæssig, filantropisk m.v. karakter (litra l)
  • Visse tjenesteydelser i forbindelse med sport (litra m) og kultur (litra n).

De tilsvarende fritagelser findes også i ML § 13, stk. 1, nr. 1 - 6.

Det er efter momssystemdirektivets artikel 132, stk. 1, litra o, en forudsætning, at fritagelsen ikke kan medføre konkurrencefordrejning. Det udgør et beskyttelseshensyn over for den almindelige momspligtige omsætning af de varer og ydelser, der afsættes momsfrit i forbindelse med indsamlingsarrangementet. Medlemsstaterne kan indføre enhver nødvendig begrænsning navnlig med hensyn til antallet af arrangementer eller størrelsen af det indkomne beløb, for hvilke der kan gives momsfritagelse.

Direktivet har følgende ordlyd:

"Artikel 132

Stk. 1. Medlemsstaterne fritager følgende transaktioner:

(...)

o) levering af ydelser og varer, der præsteres af organer, hvis transaktioner er fritaget i overensstemmelse med litra b), g), h), i), l), m) og n), i forbindelse med indsamlingsarrangementer, der foretages udelukkende til egen fordel, under forudsætning af at denne fritagelse ikke vil kunne skabe konkurrenceforvridning.

(...)"

Bestemmelsen skal i lighed med de øvrige fritagelsesbestemmelser fortolkes indskrænkende efter EU-domstolens faste praksis, fordi der er tale om en undtagelse fra hovedreglen om momspligt.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv. 

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse Afgørelsen i stikord Yderligere kommentarer
Højesteretsdomme
 SKM2011.489.HR Sagsøgeren, der hvert år afholder H1, ønskede at støtte etableringen af et "ungdoms- og kulturhus" med midler fra overskuddet fra H1.

H1 er efter ML § 13, stk. 1, nr. 18 (nu nr. 17), momsfritaget på betingelse af, at overskuddet fuldt ud bruges til velgørende eller på anden måde almennyttige formål.

Højesteret stadfæstede landsrettens dom, hvorefter det var en betingelse for, at sagsøgeren kunne få tilladelse til udlodning af det momsfritagne overskud fra H1, at udlodningen fuldt ud blev brugt til momsfritagne aktiviteter.

"Ungdoms- og kulturhuset" opfyldte ikke denne betingelse, fordi en række væsentlige aktiviteter, der fandt sted i huset, var momspligtige.