Indhold

Dette afsnit beskriver omfanget af momsfritagelsen i relation til andet salg i velgørende øjemed.

Afsnittet indeholder:

  • Salg af julemærker mv.
  • Salg af mønter mv.
  • Indsamling og salg af brugte varer.

Salg af julemærker mv.

Salg af julemærker og lignende er momsfrit, hvis

  • det sker som led i en indsamling
  • det er en velgørende organisation, der står for salget
  • organisationen har anmeldt indsamlingen til politiet efter Justitsministeriets regler om offentlige indsamlinger.

Betingelsen om anmeldelse til politiet er i enkelte tilfælde fraveget i praksis.

Salg af varer i andre tilfælde kan som udgangspunkt ikke anses for momsfri indsamlingsvirksomhed. Der skal derfor altid betales moms ved salg af fx julekort, juleplatter og jubilæumsplatter, medmindre salget sker ved et velgørende arrangement, der opfylder de betingelser, der er nævnt i ML § 13, stk. 1, nr. 17.

Salg af mønter mv.

Gangbare danske og udenlandske mønter, der sælges til velgørende formål, er fritaget for moms, hvis de sælges til pålydende værdi tillagt det beløb, der går til velgørende formål. Sælger/distributør har dog lov til at beregne sig en andel af salgsprisen til dækning af udgifterne ved salget, såsom annoncering og porto.

Salg, men ikke indførsel, af udenlandsk fremstillede medaljer af ædelmetal er også momsfritaget. I en konkret sag skete salget gennem pengeinstitutter, der medvirkede vederlagsfrit.

Indsamling og salg af brugte varer

Indsamling og salg af brugte varer af ringe værdi, der foretages af velgørende foreninger m.fl., fritages også for moms efter forudgående ansøgning til told- og skatteforvaltningen.

Det er en betingelse for at få momsfritagelse, at salget udelukkende sker til virksomheder, der er registrerede efter ML §§ 47, 4951 eller 51 a, og at den velgørende forening m.fl. ikke i øvrigt driver virksomhed, der er registreringspligtig efter ML § 47.

Ved vurderingen heraf ses bort fra

  • eventuel lejlighedsvis registrering for enkeltstående arrangementer
  • eventuel registrering for salg af reklameydelser, fx ved udgivelse af et foreningsblad
  • registrering for cafeteria/kioskvirksomhed.

Fritagelsen omfatter fx salg af aviser, flasker, metal mv. Fritagelse kan ske, selv om salget sker løbende.