åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Afsnittet indeholder:

  • Krav til varighed
  • Ingen mulighed for en løbende fritagelse
  • Mulighed for dispensation
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Krav til varighed

Der kan gives tilladelse til afgiftsfritagelse til følgende arrangementer:

  • Et månedligt arrangement af op til tre dages varighed
  • Et årligt arrangement af op til 14 dages varighed, eller to arrangementer af op til otte dages varighed
  • Ensartede, sammenhængende arrangementer, der afholdes én gang årligt over enkelte dage, i flere på hinanden følgende uger eller måneder, med en samlet varighed på ikke over 14 dage.

Se momsbekendtgørelsen § 1.

Reglerne kan kombineres således, at der eksempelvis kan gives fritagelse for 2 månedlige arrangementer af 3 dages varighed og 1 årligt arrangement på 6 dage. Der kan dog højst gives fritagelse for i alt 12 arrangementer om året. En landsdækkende forening med et antal lokalforeninger kan eksempelvis godt samlet set fritages for flere arrangementer end 12, hvorimod den enkelte lokalforening kun kan fritages for 12 arrangementer.

Kun den tid, hvor de momspligtige aktiviteter foregår, regnes med ved beregningen af varigheden. Ved fx udgivelse og salg af en bog, er det derfor kun den periode, hvor bogen reelt udbydes til salg, der skal medregnes.

Ingen mulighed for en løbende fritagelse

Reglerne medfører, at der ikke - uanset brugen af overskuddet - kan gives fritagelse for løbende salg, fx fra permanente butikker, loppemarkeder, bogsalg og lignende. Se dog afsnit D.A.5.18 om genbrugsbutikker.

Mulighed for dispensation

Der er mulighed for at give tilladelse til, at den tidsmæssige begrænsning af velgørende arrangementer kan overskrides, hvis særlige omstændigheder taler for det.

Som eksempler på velgørende arrangementer, hvor der kan gives tilladelse til, at tidsperioderne overskrides, kan nævnes Dansk Blindesamfunds salg af julebladet "Blindes Jul" og Danidas salg af "Børnenes Ulandskalender" op til jul, der begge har været momsfritaget i mange år, selvom arrangementet tidsmæssigt har rakt ud over bestemmelsen i momsbekendtgørelsens § 1, stk. 1. Se SKM2002.504.TSS og SKM2001.256.TSS.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere
kommentarer

Landsskatteretsafgørelser

SKM2021.368.LSR

Sagen angik en forening, som med henvisning til momsbekendtgørelsens § 1, stk. 1, nr. 1, havde fået afslag på afgiftsfritagelse for to koncerter, da koncerterne blev afholdt i samme måned.

Landsskatteretten bemærkede, at det ikke var udtrykkeligt bestemt i momsbekendtgørelsens § 1, at tilladelse til afgiftsfritagelse for afholdelse af velgørende arrangementer, der - som det var tilfældet for begge foreningens koncerter i 2017 - ikke oversteg 3 dages varighed, alene kunne meddeles efter § 1, stk. 1, nr. 1, ligesom almindelige fortolkningsprincippet heller ikke kunne føre til dette resultat.

Henset til, at der i henhold til momsbekendtgørelsens § 1. stk. 1. punkt 2), 2. led, kan gives afgiftsfritagelse for afholdelse af to årlige arrangementer af op til 8 dages varighed, fandt Landsskatteretten, at der med henvisning til denne bestemmelse kunne gives tilladelse også til koncert nr. 2, selvom denne blev afholdt i samme måned som koncert nr. 1.