Indhold

Dette afsnit beskriver momspligten i forbindelse med formidling af personbefordring.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv. 

Regel

Formidling af personbefordring i andres navn og for andres regning er momspligtig. Reglen gælder, selvom den formidlede ydelse er momsfri efter ML § 13, stk. 1, nr. 15.

Formidling af personbefordring i andres navn og for andres regning må afgrænses overfor formidling i eget navn.

Skatterådet har i SKM2018.615.SR anset et taxibestillingskontor for at handle i eget navn og for fremmed regning, og kontoret kan derfor anses for at levere momsfritaget formidling af personbefordring til de tilsluttede vognmænd, jf. ML § 13, stk. 1, nr. 15.

Se også

Se også afsnit D.A.10.1.6 om formidling i andres navn og for andres regning ved leverancer uden for EU.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretten

SKM2005.363.LSR

Landsskatteretten fandt, at et erhvervsrejsebureau ved formidling af salg af flybilletter handlede for fremmed regning, fordi det var flyselskaberne, der bar risikoen for flytransporten. Samtidig handlede erhvervsrejsebureauet i flyselskabets navn, når det formidlede salg af flybilletter. Da bureauet derfor handlede for fremmed regning og i en andens navn, kunne bureauet ikke regnes for selv at have modtaget og leveret flytransporten, fordi ML § 4, stk. 4, kun omfatter formidlere, der handler i eget navn, men for en andens regning.

Se SKM2007.455.SKAT (ændret virkningstidspunkt for Landsskatterettens praksisændring) samt SKM2010.228.SKAT (præciseringer som følge af ophævelsen af momsfritagelsen for rejsebureauvirksomhed).

Skatterådet

SKM2018.615.SR

Skatterådet bekræfter, at et taxibestillingskontor handler i eget navn og for fremmed regning, og derfor kan anses for at levere momsfritaget formidling af personbefordring til de tilsluttede vognmænd.

Skatterådet bekræfter endvidere, at når et taxibestillingskontor er oprettet af en taxaforening, og vedtægterne i bestillingskontoret for så vidt angår den obligatoriske del følger standardvedtægterne, er bestillingskontoret en integreret del af taxaforeningen, så længe bestillingskontoret ikke er oprettet i en anerkendt selskabsform.

Skatterådet bekræfter endelig, at det kontingent som vognmændene betaler til taxaforeningen kan anses for at være momsfritaget.

Se også SKM2018.493.SR vedrørende et kørselskontor, som er indarbejdet i D.A.5.15.2.