åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Der er momsfritagelse for udlejning og bortforpagtning af fast ejendom. Se ML § 13, stk. 1, nr. 8.

Fritagelsen gælder både beboelsesejendomme, herunder fritids- og sommerhuse, og erhvervsejendomme.

Fritagelsen omfatter ikke udlejning af værelser i hoteller og lignende, udlejning af værelser i virksomheder, der udlejer for kortere tidsrum end 1 måned, udlejning af camping-, parkerings- og reklameplads, samt udlejning af opbevaringsbokse.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv. 

Afgørelse 

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

 

SKM2016.208.SR

Skatterådet afviser som følge af manglende oplysninger at tage stilling til, om spørgers udlejning af en lejlighed via x er momspligtig.