Indhold

Dette afsnit handler om administration af fast ejendom, der er en momspligtig ydelse.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Eksempel
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Administration af fast ejendom er momspligtig efter momslovens hovedregel om momspligtige transaktioner mod vederlag.

Administration af fast ejendom var tidligere omfattet af fritagelsen i ML § 13, stk. 1, nr. 8. Fritagelsen for administration af fast ejendom blev ophævet den 1. januar 2011 ved lov nr. 520 af 12. juni 2009.

Eksempel

Driften af et fælles opnoteringssystem / ventelistesystem for en række boligorganisationer er en aktivitet, der anses som en momspligtig ejendomsadministration, når den der fakturerer ydelsen ikke selv ejer de lejeboliger, som det fælles opnoteringssystem relaterer sig til. Se SKM2011.426.SR.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse 

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2011.426.SR

Driften af et fælles opnoteringssystem / ventelistesystem for en række boligorganisationer, er en aktivitet, der hører under begrebet ejendomsadministration, der er momspligtig.

De gebyrer, som boligsøgende skal betale for at blive opført og ajourført på ventelisten er omfattet af momsfritagelsen i ML § 13, stk. 1, nr. 8, idet gebyret anses for en integreret del af udlejning af den faste ejendom, der er fritaget for moms. Det ændrer ikke på dette forhold, at ventelistesystemet administreres af en administrator og ikke af boligorganisationerne selv, idet det er boligorganisationerne der efter bekendtgørelsen om udlejning af almene boliger har ret til at opkræve gebyret, og gebyret må derfor anses for at være opkrævet af administrator på boligorganisationernes vegne.

Der skal således ikke pålægges moms på de gebyrer, der opkræves af de boligsøgende.

Administrator skal betale moms af det vederlag han modtager for at administrere ventelistesystemet for boligorganisationerne.