Indhold

Dette afsnit beskriver omfanget af momsfritagelsen af ydelser i form af journalistisk virksomhed.

Afsnittet indeholder:

 • Momsfritagelse af journalistisk virksomhed
 • Eksempler på journalistisk virksomhed
 • Samlet arbejdsopgave med momspligtige og momsfrie ydelser
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Momsfritagelse af journalistisk virksomhed

I praksis sidestilles journalistisk virksomhed efter omstændighederne med forfattervirksomhed.

Generelt kan det anføres, at for at en journalistisk ydelse kan være momsfritaget, skal journalisten have en sædvanlig grad af redaktionel frihed og skal præstere en individuel, selvstændig, skabende indsats, der har en vis originalitet.

Hvis den ydelse, som journalisten leverer, ikke har den nødvendige grad af kunstnerisk og redaktionel frihed er leverancen momspligtig.

Det er derfor en forudsætning, at journalisten har en sædvanlig grad af redaktionel frihed, hvis de artikler og andre produkter, der nævnes i det følgende, skal være fritaget for moms.

En forudsætning for, at den redigering der nævnes er fritaget, er derfor, at redigeringen består af en bearbejdning af en tekst under sædvanlig redaktionel frihed. Gennemgang og ændring af en tekst uden sædvanlig redaktionel frihed er derimod ikke momsfritaget.

Eksempler på journalistisk virksomhed

SKAT har i en meddelelse udtalt sig nærmere om omfanget af momsfritagelsen i relation til journalistisk virksomhed. Se SKM2004.111.TSS.

I meddelelsen er der opstillet retningslinjer for, hvornår en freelance journalists journalistiske virksomhed er momspligtig eller momsfri. Det er vejledende retningslinjer, da det i mange tilfælde vil afhænge af en konkret vurdering, om en freelancejournalists arbejde falder ind under det momsfri eller momspligtige område.

De retningslinjer, der er beskrevet for trykte medier omfatter også materialet, når det gengives på internettet.

Følgende fremgår af meddelelsen:

   

Momsfrit

Momspligtigt

1.

Artikler til aviser, fagblade, magasiner, ugeblade og andre regelmæssigt udkommende publikationer

X

2.

Artikler til medarbejderblade/personaleblade

X

3.

Redigering og produktionstilrettelæggelse af medarbejderblade/personaleblade/fagblade mv.

 
 • redigering

X

 
 • produktionstilrettelæggelse

X

 
 • lay/out

X

4.

Artikler til informations/kundeaviser udgivet af både offentlige myndigheder og private virksomheder

X

5.

Redigering/lay-out/produktionstilrettelæggelse af informations/kundeaviser, udgivet af både offentlige myndigheder og private virksomheder:

 
 • redigering

X

 
 • lay-out

X

 
 • produktionstilrettelæggelse

X

6.

Lay-out af blade mv.

X

7.

Artikler til byfestaviser, turistaviser og lignende

X

8.

Udarbejdelse af pressemeddelelser for offentlige myndigheder og for private virksomheder:

 
 • egentlig journalistisk arbejde med sædvanlig grad af redaktionel frihed

X

 
 • bunden arbejdsopgave fx tekstrevision af et foreliggende oplæg

X

9.

Udarbejdelse af oplysende pjecer og tryksager for offentlige myndigheder og for private virksomheder:

 
 • journalistisk skrivearbejde med sædvanlig redaktionel frihed

X

 
 • revision af teksten i et oplæg fra myndigheder/virksomheden

X

 
 • lay-out

X

 
 • produktionstilrettelæggelse

X

10.

Udarbejdelse af informative annoncetekster for offentlige myndigheder og private virksomheder:

 
 • tekstudformning, hvis der er sædvanlig grad af redaktionel frihed

X

 
 • revision af teksten i et oplæg fra myndighederne/virksomheden

X

 
 • lay-out

X

 
 • kontakt til indryknings-medierne

X

11.

Andre former for informationsarbejde for offentlige myndigheder:

 
 • journalistisk information, fx udarbejdelse af tekster, radioprogrammer og videoprogrammer

X

 
 • konsulentarbejde

X

 
 • videoproducentarbejde (økonomisk og ledelsesmæssigt ansvar for en given produktion)

X

 
 • lay-out

X

 
 • produktionstilrettelæggelse

X

12.

Tilrettelæggelse af fagbøger/håndbøger

X

13.

Journalistisk skrivning af fagbøger/håndbøger

X

14.

Produktion af TV/videoprogrammer.:

 
 • den del af arbejdet, der er journalistisk - udarbejdelse af synopsis, drejebog, manuskript, klippemanus, forredigering og medredigering

X

 
 • levering af ideer og research til TV-programmer i form af forslag til udformning af den indholdsmæssige side og af udsendelsens billede-valg og udtryk

X

 
 • producentarbejde (den, der står med det økonomiske og ledelsesmæssige ansvar for en given produktion)

X

15.

Produktion af radioprogrammer/indslag

 
 • den del af arbejdet, der er journalistisk

X

 
 • producentarbejde

X

16.

Tekstning af TV-udsendelser

 
 • oversættelse, der er mere "fri", og hvortil der eventuelt også kræves en vis gendigtning af teksten

X

 
 • direkte oversættelse af en tekst, som translatørvirksomhed

X

 
 • direkte oversættelse af teknisk og kommercielt materiale, som forudsætter en særlig teknisk ekspertise

X

17.

Bladtegninger

X

18.

Pressefotografisk arbejde

X

Samlet arbejdsopgave med momspligtige og momsfrie ydelser

Hvis journalisten udfører en samlet arbejdsopgave, der indeholder både momspligtige og momsfrie ydelser, må det undersøges, hvad der særligt karakteriserer den pågældende arbejdsopgave, og det må afgøres, om journalisten leverer flere uafhængige hovedydelser eller en enkelt ydelse, som består af en hovedydelse med sekundære ydelser.

Ved denne vurdering skal man tage hensyn til samtlige omstændigheder ved den pågældende levering.

Det har ikke afgørende betydning for vurderingen, om der er aftalt en samlet pris for leveringen.

En ydelse skal regnes for sekundær i forhold til en hovedydelse, når den ikke udgør et mål i sig selv for kunderne (en gennemsnitsforbruger), men er et middel til at udnytte hovedydelsen på de bedst mulige betingelser.

 • Hvis det er flere uafhængige ydelser, afgøres momspligten for hver enkelt ydelse.
 • Drejer det sig derimod om en hovedydelse med sekundære ydelser, følger de sekundære ydelser momsreglerne for hovedydelsen.

Eksempel

En freelancer leverer en artikel til et ugeblad, hvor der indgår citater af tekststykker på et fremmedsprog, som oversættes ordret til dansk i artiklen. Den samlede levering af artiklen vil være momsfri. Man vil derfor ikke regne oversættelserne for at være en selvstændig momspligtig translatørydelse.

Se også

Se også afsnit D.A.4.1.6.2 om hovedydelser og biydelser.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer      

Skatterådet

SKM2016.343.SR

Det er efter en konkret vurdering af Spørgers arbejde Skatterådets opfattelse, at ydelsen leveret til X bestående i at drive Spørgers blog er momsfritaget som journalistisk virksomhed.

Skatterådet har herved bl.a. lagt vægt på, at Spørgers blog i det væsentligste fremstår som en dagbog, samt at Spørger i det hele, herunder i sin beskrivelse og anmeldelse af tøj, sko mv. har både kunstnerisk og redaktionel frihed.