Regel

Momsfritagelsen i ML § 13, stk. 1, nr. 7 har følgende ordlyd:

"Forfatter- og komponistvirksomhed samt anden kunstnerisk virksomhed"

Bestemmelsen har hjemmel i momssystemdirektivets artikel 371, se bilag X, Del B, nr. 2, hvori der gives mulighed for at medlemsstaterne kan beholde momsfritagelse af ydelser leveret af forfattere, kunstnere mv., hvis medlemsstaterne havde en sådan momsfritagelse den 1. januar 1978.

Momsfritagelsen af kunstnerisk virksomhed skal som andre momsfritagelser fortolkes indskrænkende, fordi der er tale om en undtagelse fra hovedreglen om momspligt.