Regel

Momsfritagelsen i ML § 13, stk. 1, nr. 6 har følgende ordlyd:

"6) Kulturelle aktiviteter, herunder biblioteker, museer, zoologiske haver og lign., samt levering af varer og ydelser med nær tilknytning hertil. Fritagelsen omfatter dog ikke radio- og fjernsynsudsendelser, biograf- og teaterforestillinger, koncerter og lign."

Bestemmelsen har baggrund i momssystemdirektivets artikel 132, stk. 1, litra n) og litra q), samt artikel 370 i dansk ret.

Momsfritagelsen af kulturelle aktiviteter skal som andre momsfritagelser fortolkes indskrænkende, fordi der er tale om en undtagelse fra hovedreglen om momspligt.

Artikel 132, stk. 1 har følgende ordlyd:

Medlemsstaterne fritager følgende transaktioner:

[...]

n) levering af visse kulturelle ydelser og varer med nær tilknytning hertil, der præsteres af offentligretlige organer eller af andre kulturelle organer, som er anerkendt af den pågældende medlemsstat.

[...]

q) offentlige radio- og fjernsynsforetagenders ikke-kommercielle virksomhed 

Artikel 370 har følgende ordlyd:

De medlemsstater, som pr. 1. januar 1978 lagde afgift på transaktioner, som er anført i bilag X, del A, kan fortsætte med at gøre det.

BILAG X

Liste over transaktioner, der er omfattet af undtagelser omhandlet i artikel 370 og 371 og artikel 375-390b

DEL A. Transaktioner, som medlemsstaterne kan fortsætte med at lægge afgift på

[...]

2) Offentlige radio- og fjernsynsforetagenders ikke-kommercielle virksomhed

[...]"