Indhold

Dette afsnit beskriver omfanget af "gevinst for øje".

Afsnittet indeholder:

  • Historik
  • Omfanget af "gevinst for øje"
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Historik

Betingelsen om, at momsfritagelse forudsætter, at virksomheden ikke drives med gevinst for øje, blev indsat i momsloven ved en lovændring, der trådte i kraft den 24. marts 2000. Erhvervsmæssigt salg i forbindelse med sportsaktiviteter er derfor momspligtig.

Lovændringen havde baggrund i en dom fra Østre Landsret af 26. januar 2000, hvorefter to bowlingcentre, der blev drevet erhvervsmæssigt, fik medhold i, at der ikke var grundlag for at fortolke den indtil lovændringen gældende fritagelsesbestemmelse på sportsområdet så snævert, at momsfritagelse forudsatte, at virksomheden ikke måtte arbejde med gevinst for øje. Se TfS2000, 161ØLD.

Omfanget af "gevinst for øje"

Momsfritagelsen er begrænset til det ikke-kommercielle udbud af sportsaktiviteter, fx. amatørsports- og idrætsforeningers salg til medlemmer af adgang til at benytte bowlingbaner, motionsredskaber, deltagelse i tilrettelagt træning og kampe mv. I disse tilfælde vil betalingen til klubben m.fl. typisk bestå i medlemmernes kontingentbetaling.

EF-domstolen har udtalt, at en forening ikke kan antages at arbejde med gevinst for øje, selvom den systematisk tilstræber at skabe overskud, når overskuddet bruges til at udføre foreningens tjenesteydelser. Se C-174/00, Kennemer Golf & Country Club. Ved foreningen m.fl.´s ophør kræver det endvidere, at foreningen m.fl.´s formue, ikke kan overdrages til medlemmerne. Se i denne forbindelse EU-domstolens dom i sag C-488/18, Golfclub Schloss Igling eV.

Landsskatteretten har i overensstemmelse med dette udtalt, at en golfklubs salg af adgang til en golfbane til ikke-medlemmer var momsfritaget med den begrundelse, at klubben i henhold til vedtægterne var en amatørklub, samt at klubbens overskud blev brugt til klubbens aktiviteter, hvorved klubben ikke drev golfbanen med gevinst for øje. Se SKM2005.514.LSR.

En bowlingforenings udlejning af bowlingbaner til løsspillere er også momsfrit. Se TfS1996, 126MNA.

De kommunale sports- og idrætstilbud er heller ikke fx drevet med gevinst for øje i momslovens forstand, da det følger af de såkaldte kommunalfuldmagter, at kommuner ikke uden lovhjemmel kan drive fx et motionscenter med det formål at opnå en fortjeneste.

Ved vurderingen skal der derfor tages udgangspunkt i virksomhedens samlede aktiviteter, herunder andre aktiviteter end de, der er omfattet af ML § 13, stk. 1, nr. 5.

Vurderingen af begrebet "gevinst for øje" er ikke det samme i ML § 13, stk. 1, nr. 3, 2. led., idet der her alene tages udgangspunkt i virksomhedens undervisningsvirksomhed. Se D.A.5.3.6.

Andre selskabers indflydelse på sportsforeningen

Uanset, at der er tale om en amatørsportsforening, kan foreningen i særlige tilfælde alligevel anses for at blive drevet med gevinst for øje. Landsskatteretten har i en sag statueret dette. I sagen var der tale om en amatørgolfklub, som lejede golfbanen af et selskab, og selskabet havde efter en konkret vurdering en sådan indflydelse på klubbens forhold, at klubbens formål ikke kunne adskilles fra det kommercielle formål, der var selskabets. Retten baserede dette på bl.a. den omstændighed, at klubbens overskud som følge af den indtægtsbestemte leje kombineret med selskabets indflydelse på klubbens prisfastsætning i sidste ende kom til fordeling blandt selskabets ejere. Se SKM2010.472.LSR.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

EU-domme

C-488/18, Golfclub Schloss Igling eV

EU-domstolen har i denne sag for så vidt angår begrebet "organer, som ikke arbejder med gevinst for øje" som omhandlet i artikel 132, stk. 1, litra m), fastslået, at dette er et selvstændigt EU-retligt begreb, der kræver, at organet i tilfælde af dets opløsning ikke kan overdrage det overskud, som det har opnået, og som overstiger de kapitalandele, som medlemmerne har indbetalt, samt markedsværdien af de pågældendes indskud af naturalier, til disse personer.

Se tillige omtalen af EU-Domstolens dom i D.A.5.5.2.

C-174/00, Kennemer Golf & Country Club

Momsfritagelsen skal fortolkes så et organ kan antages ikke at arbejde »med gevinst for øje«, selv om det systematisk tilstræber at skabe overskud, som det derefter bruger til at udføre sine tjenesteydelser.

Landsretsdomme

TfS2000, 161ØLD

Landsretten udtalte, at aktiviteterne i de omhandlede bowlingcentre blev drevet erhvervsmæssigt, der var tale om "sportsaktiviteter", og ingen af udøverne var professionelle bowlingspillere. Landsretten fandt herefter, at der ikke var hjemmel i den dagældende momslov til at begrænse afgiftsfritagelsen til virksomheder, som ikke udøves med gevinst for øje.

Skatteministeriet har kommenteret dommen i TfS2000, 502SKM.

Landsskatteretskendelser

SKM2010.472.LSR

En golfklubs salg til medlemmer m.v. af adgang til at udøve sport var ikke fritaget for moms, fordi salget ansås for at være sket med gevinst for øje. Det selskab, der ejede golfbanerne og udlejede disse til klubben, havde en sådan indflydelse på klubbens forhold, at klubbens formål ikke kunne adskilles fra det kommercielle formål, der var selskabets, herunder fra den omstændighed, at klubbens overskud som følge af den indtægtsbestemte leje kombineret med selskabets indflydelse på klubbens prisfastsætning i sidste ende kom til fordeling blandt selskabets ejere.

SKM2005.514.LSR

En amatørgolfklubs salg af adgang til golfbane til ikke-medlemmer er  momsfritaget. Se i denne forbindelse EF-domstolens dom i sag C-174/00.

TfS1996, 126MNA

Momsnævnet traf afgørelse om, at en bowlingforenings indtægter fra både medlemmer og løsspillere måtte regnes som momsfri. I dette tilfælde var der altså tale om indtægter ved sportsarrangementer, hvor der ikke arbejdes med gevinst for øje, da det skete til fordel for "personer, der deltager i sport eller fysisk træning".

Skatterådet

SKM2015.593.SR

Skatterådet bekræfter, at spørger kan fratrække momsen på indkøb af varer/ydelser, der indkøbes af spørger og viderefaktureres til et driftsselskab som led i en oprettet fælles indkøbscentral, i henhold til de almindelige gældende regler for momsfradragsret, og at spørger skal opkræve moms, når indkøbte varer/ydelser, som led i indkøbsfunktionen, viderefaktureres til den endelige køber (driftsselskabet).

Skatterådet bekræfter endvidere, at spørgers udbud af sportsaktiviteter er fritaget for moms, jf. ML § 13, stk. 1, nr. 5.