Indhold

Dette afsnit handler om indførelse af momsfritagelse for undervisning i 1978 og den senere begrænsning af momsfritagelsen i 1994.  

Afsnittet indeholder:

Lov nr. 204 af 10. maj 1978

Momsfritagelse for undervisning blev indført ved § 2, stk. 3, litra c.

Momsfritagelsen omfatter den egentlige skoleundervisning. Udover skoleundervisning momsfritages også undervisning, der er givet af oplysningsforbund m.fl.. Privatundervisning i skolefag er også omfattet af afgiftsfritagelsen. Derimod bliver anden undervisning som køre-, danse- og rideskoler m.fl. momspligtig. Se bemærkningerne til lov nr. 204 af 10. maj 1978.

Ved ændringsforslaget blev det foreslået, at undtagelsen fra afgiftspligten i ML § 2, stk. 3, punkt c, også skulle omfatte undervisning i sprog, musik, legemsøvelser (gymnastik, afspænding, yoga, dans, helsesport mv.), håndarbejde (syning, strikning, vævning, broderi, fletning mv.), tegning, bogføring og maskinskrivning. Se bemærkningerne til ændringsforslaget.

Lov nr. 375 af 18. maj 1994

Der blev indført en ny momslov ved lov nr. 375 af 18/5 1994. Momsfritagelsesbestemmelserne bliver flyttet til lovens § 13.

ML § 2, stk. 3, litra c, bliver i ændret form til ML § 13, stk. 1, nr. 3, der svarer til den nugældende bestemmelse.

I bestemmelsen udgår eksemplificeringen af begrebet "undervisning", men aftenskoleundervisning og lignende vil være momsfritaget i samme omfang som hidtil. Der skulle som hidtil være fritagelse for undervisning i sprog, musik, legemsøvelser, håndarbejde, tegning, bogføring og maskinskrivning, som var direkte nævnt i den tidligere ML § 2, stk. 3, litra c, men ikke gentaget i den foreslåede bestemmelse. Se bemærkningerne til ML § 13, stk. 1, nr. 3.

Ved lovændringen bliver der indsat en bestemmelse om, at kursusvirksomhed, der drives med gevinst for øje, og som primært retter sig mod virksomheder og institutioner mv., ikke længere skal være fritaget for moms.

Formålet med lovændringen er ifølge bemærkningerne at foretage en mere sammenhængende tilpasning af loven til EF-reglerne på momsområdet.