åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "D.A.5.1.8 Ydelser leveret af underleverandører" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver omfanget af momsfritagelsen i relation til underleverandører.

Afsnittet indeholder:

  • Eksempler på momsfritagne underleverandørydelser inden for sundhedsområdet
  • Eksempler på momspligtige underleverandørydelser inden for sundhedsområdet
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Eksempler på momsfritagne underleverandørydelser inden for sundhedsområdet

Skatterådet har bekræftet, at leverance af massageydelser fra underleverandører til spørger var omfattet af momsfritagelsen i ML § 13, stk. 1, nr. 1, når visse betingelser var opfyldt.

Skatterådet bemærkede således, at det var oplyst, at såvel spørger selv som de underleverandører, hun entrerede med, havde en uddannelse, der opfyldte kravene som alternative behandlere.

Skatterådet bemærkede også, at der ikke var tale om arbejdsudleje, da underleverandørerne over for spørgeren selvstændigt havde ansvaret for at levere massageydelsen, og dermed havde ansvaret for hele den fritagne ydelses specifikke og væsentlige elementer.

Endelig blev det lagt til grund, at massageydelserne opfylder de nødvendige formål med hensyn til at diagnosticere, behandle, forebygge og så vidt muligt helbrede sygdomme eller sundhedsmæssige uregelmæssigheder. Se SKM2010.219.SR.

Eksempler på momspligtige underleverandørydelser inden for sundhedsområdet

Såfremt en læge lejer et operationslokale på et sygehus til brug for lægens levering af momsfritagne sundhedsydelser, vil denne ydelse ikke opfylde betingelserne for at kunne anses for en momsfritaget underleverandørydelse omfattet af ML § 13, stk. 1, nr. 1. Dette fordi ydelsen set under ét, ikke udgør en særskilt helhed, der opfylder de specifikke og væsentlige funktioner for hospitalsbehandling og lægevirksomhed som beskrevet i ML § 13, stk. 1, nr. 1.

Heller ikke i det tilfælde, hvor en læge lejer et operationslokale på et sygehus med tilhørende personale, vil ydelsen som udgangspunkt opfylde betingelserne for at kunne anses for en momsfritaget underleverandørydelse omfattet af ML § 13, stk. 1, nr. 1.

Der vil kun være mulighed for momsfritagelse i det særlige tilfælde, hvor der med baggrund i en konkret vurdering af den indgåede aftale kan argumenteres for, at det, lægen egentlig har erhvervet for vederlaget, er gennemførelsen af en operation med et terapeutisk formål, og hvor hospitalet i henhold til aftalen må anses for ansvarlig for gennemførelsen af operationen over for lægen, der lejer operationslokalet.  

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse 

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2017.621.SR

Skatterådet kan bekræfte, at Spørgers salg af rejsevaccinationer og influenzavaccinationer til kunderne er momsfri ydelser, ligesom Spørgers underleverandørs leverancer i form af udførelse af vaccinationerne er momsfri ydelser.

SKM2017.312.SR

Skatterådet kan bekræfte, at Spørgers levering af MR-scanninger til et søsterselskab, der leverer scanningerne til hospitaler, forsikringsselskaber mv., er fritaget for moms efter ML § 13, stk. 1, nr. 1, idet MR-scanningerne anses for at udgøre en uundværlig, inkorporeret og uadskillelig del af konkrete behandlingsforløb.

SKM2010.219.SR

Levering af massageydelser fra underleverandører til spørger var omfattet af momsfritagelsen i ML § 13, stk. 1, nr. 1, når visse betingelser var opfyldt.