Indhold

Dette afsnit beskriver omfanget af momsfritagelsen af ydelser i nær tilknytning til sundhedsydelser.

Afsnittet indeholder:

  • Begrebet "i nær tilknytning til"
  • Praktiske eksempler vedrørende ydelser i nær tilknytning til sundhedsydelser
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Begrebet "i nær tilknytning til"

Begrebet "i nær tilknytning til" skal - i modsætning til de begreber, der betegner momsfritagelserne - ikke fortolkes indskrænkende. Se C-76/99, Kommissionen mod Frankrig.

Fritagelsen af transaktioner i nær tilknytning til sundhedsydelser skal sikre, at det ikke bliver uforholdsmæssigt dyrt at få pleje og hospitalsbehandling på grund af, at plejen og hospitalsbehandlingen eller transaktioner i nær tilknytning hertil er pålagt moms.

EF-domstolen har bemærket, at momsfritagelsen i direktivet ikke indeholder en definition af begrebet transaktion "i nær tilknytning" til hospitalsbehandling og pleje. Det fremgår imidlertid af bestemmelsens ordlyd, at den ikke tager sigte på ydelser, der hverken har forbindelse med hospitalsbehandling af modtagerne af ydelserne eller eventuel pleje af disse. Behandlinger hører kun under begrebet "transaktioner i nær tilknytning til" hospitalsbehandling eller pleje, når de faktisk ydes som sekundære ydelser til hospitalsbehandling eller pleje af modtagerne. Se C-45/01, Christoph-Dornier-Stiftung.

Det følger af fast retspraksis, at en ydelse kan anses for sekundær i forhold til en hovedydelse, når den ikke udgør et mål i sig selv, men et middel til på de bedst mulige betingelser at udnytte tjenesteyderens hovedydelse. Se bl.a. C-45/01, Christoph-Dornier-Stiftung.

Praktiske eksempler vedrørende ydelser i nær tilknytning til sundhedsydelser

Opbevaring mv. af navlestrengsblod

EU-Domstolen har truffet afgørelse om, at et selskabs virksomhed med at indsamle, transportere, analysere og opbevare nyfødtes navlestrengsblod med henblik på at anvende stamcellerne i blodet til behandling af barnet ved eventuelle senere livstruende sygdomme, ikke kan anses for at være omfattet af momsfritagelsen som ydelser "i nær tilknytning til" hospitalsbehandling.

Domstolen konkluderede, at momsfritagelsen ikke omfatter disse aktiviteter. Selv om navlestrengsblodet eventuelt i fremtiden vil blive brugt i forbindelse med pleje, der er tilknyttet et hospital, er opbevaring mv. af navlestrengsblod ikke fritaget for moms, fordi den eventuelle, fremtidige pleje med navlestrengsblod hverken er eksisterende, påbegyndt eller forventet igangsat på tidspunktet, hvor navlestrengsblodet bliver indsamlet, transporteret og opbevaret. Se sagen C-262/08, Copygene, samt eventuelt C-86/09, Future Health Technologies Ltd.

Efterfølgende udtalte Østre Landsret i SKM2011.478.ØLR, at ydelser i form af analyse af navlesnorsblod fra nyfødte som led i lovpligtig screening af blodet for aids, syfilis og smitsom leverbetændelse ikke havde et egentligt diagnostisk formål, og blot var et led i undersøgelsen af, om stamcellerne var levedygtige (og anvendelige) til formålet (opbevaring), jf. denne sondring i præmis 37 i EU-Domstolens dom i sagen. Sagsøgerens screening for disse smitsomme sygdomme kunne på denne baggrund ikke anses for hospitalsbehandling, pleje eller for transaktioner i nær tilknytning hertil, hvorfor ydelsen ikke var momsfritaget i henhold til momsloven og 6. momsdirektiv/momssystemdirektivet. For landsretten vedrørte sagen alene spørgsmålet om screeningen af blodet, idet sagsøgeren på baggrund af EU-Domstolens dom i sagen havde frafaldet påstanden om, at stamcellebankens ydelser med udtagning, transport, analyse og opbevaring af stamceller til evt, senere anvendelse skulle anses for ydelser "i nær tilknytning" til hospitalsbehandling og dermed momsfritagne.

Patientkomfort på hospitaler

EF-Domstolen har udtalt, at ydelser, der kan forbedre komforten og velværet for patienter, som for eksempel

  • levering af telefontjenester og
  • leje af tv til patienter samt
  • levering af sengepladser og måltider til patientens ledsagere,

som hovedregel ikke er momsfritagne transaktioner i nær tilknytning til hospitalsbehandling og pleje.

Ydelserne kan kun være omfattet af fritagelsen, hvis de er uomgængeligt nødvendige for at nå de terapeutiske mål, der forfølges med den hospitalsbehandling og pleje, de leveres i forbindelse med, og hvis de ikke hovedsageligt tager sigte på at give leverandøren af ydelserne yderligere indtægter i direkte konkurrence med virksomheder, der skal betale moms. Se sagerne C-394/04 og C-395/04, Ygeia mfl., som også er kommenteret af SKAT i SKM2006.42.SKAT.

Forplejning og overnatning på patienthoteller/hospicer

SKAT har i et styresignal udtalt, at levering af forplejning og overnatning på patienthoteller/hospicer til patienter og medindlagte pårørende er momsfritaget efter ML § 13, stk. 1 nr. 1, fordi ydelserne bliver anset for at være leveret i nær tilknytning til behandlingen.

Levering af forplejning og ophold til øvrige pårørende på hospicer er også omfattet af momsfritagelsen. Årsagen til dette er, at SKAT anser sådanne leveringer for uomgængeligt nødvendige for at opnå formålet med den palliative (lindrende) behandling af patienter, der er indlagt på hospicer.

Levering af forplejning og ophold til øvrige pårørende på patienthoteller er derimod momspligtig, fordi SKAT ikke anser sådanne ydelser for uomgængeligt nødvendige for at opnå formålet med behandlingen af patienterne. Se SKM2009.673.SKAT.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse 

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

EU-domme

C-334/14, Nathalie De Fruytier

Virksomhed bestående i transport af organer og prøver fra mennesker med henblik på medicinske analyser eller pleje eller terapeutisk behandling, som for klinikker og laboratorier udøves af en selvstændig tredjemand, hvis ydelser indgår i refusionerne fra det sociale sikringssystem er ikke fritaget for moms, hverken som »hospitalsbehandling og pleje«, som »behandling af personer som led i udøvelsen af lægegerning mv.« eller som transaktioner »i nær tilknytning« til »hospitalsbehandling og pleje«.

Se også C-237/09, Nathalie De Fruytier.

C-86/09, Future Health Technologies Ltd

Begrebet transaktioner »i nær tilknytning« til »hospitalsbehandling og pleje« skal fortolkes således, at det ikke omfatter aktiviteter, som består i fremsendelse af udstyr til indsamling af navlesnorsblod fra nyfødte samt analyse og forarbejdning af dette blod og i givet fald opbevaring af stamceller fra dette blod med henblik på en eventuel fremtidig terapeutisk anvendelse, som disse aktiviteter kun eventuelt sker i tilknytning til, og som hverken er eksisterende, påbegyndt eller forventet igangsat.

 

C-262/08, Copygene

Begrebet transaktioner »i nær tilknytning« til »hospitalsbehandling og pleje« skal fortolkes således, at det ikke omfatter aktiviteter, som består i indsamling, transport og analyse af navlesnorsblod samt opbevaring af stamceller fra dette blod. Det skyldes, at plejen gennemført inden for hospitaler, som disse aktiviteter kun eventuelt sker i tilknytning til, hverken er eksisterende, påbegyndt eller forventet igangsat.

 

C-394/04 og C-395/04, Ygeia mfl.

Levering af telefontjenester og leje af tv til patienter samt levering af sengepladser og måltider til patienternes ledsagere udgør som hovedregel ikke transaktioner i nær tilknytning til hospitalsbehandling og pleje i momsfritagelsen. Dette blev begrundet i, at ydelserne ikke var uomgængeligt nødvendige for at nå det terapeutiske mål med hospitalsbehandlingen.

SKAT har kommenteret dommen i SKM2006.42.SKAT

C-45/01, Christoph-Dornier-Stiftung

Psykoterapeutiske behandlinger udført i en privatretlig stiftelses ambulatorium af uddannede psykologer, der ikke er læger, er ikke transaktioner i »nær tilknytning« til hospitalsbehandling eller pleje, medmindre behandlingerne faktisk ydes som sekundære ydelser til hospitalsbehandling eller pleje af modtagerne, hvilket er hovedydelsen.

 

C-76/99, Kommissionen mod Frankrig

Begrebet "i nær tilknytning til" skal ikke fortolkes særligt indskrænkende, da fritagelsen af transaktioner i nær tilknytning til hospitalsbehandling og pleje skal sikre, at det ikke bliver uforholdsmæssigt dyrt at opnå pleje og hospitalsbehandling på grund af de forøgede omkostninger til sådan pleje, hvis de selv eller transaktioner i nær tilknytning hertil var pålagt moms.

 
Landsretsdomme
SKM2011.478.ØLR

Ydelser i form af analyse af navlesnorsblod fra nyfødte som led i lovpligtig screening af blodet for aids, syfilis og smitsom leverbetændelse havde ikke et egentligt diagnostisk formål, og var blot et led i undersøgelsen af, om stamcellerne var levedygtige (og anvendelige) til formålet (opbevaring), jf. denne sondring i præmis 37 i EU-Domstolens dom i sagen. Sagsøgerens screening for disse smitsomme sygdomme kunne på denne baggrund ikke anses for hospitalsbehandling, pleje eller for transaktioner i nær tilknytning hertil, hvorfor ydelsen ikke var momsfritaget i henhold til momsloven og 6. momsdirektiv/momssystemdirektivet.

 

Skatterådet

SKM2018.415.SR

Skatterådet fandt, at en ydelse bestående i levering af en app, som kunne anvendes ved screening for psykisk sygdom blandt X, ikke var en levering i nær tilknytning til hospitalsbehandling og pleje.

Skatterådet henså til, at leveringen af app'en ikke skete som led i Spørgers levering af en ydelse, som kan karakteriseres som hospitalsbehandling og pleje, idet selve diagnosticeringen på grundlag af app'en ikke foretages af Spørger, men derimod af de institutioner m.v., som køber app'en.

 

SKM2015.639.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at Spørgers datterselskab 1's salg af et pillekamera inkl. montering til regionen til brug for undersøgelse af patienter for tarmkræft var momspligtig. Salget måtte i stedet anses for en momsfritaget leverance i nær tilknytning til hospitalsbehandling eller pleje.

Hvis Spørger måtte solgte kamerapillen uden nogen form for tilknyttet diagnosticering fra Y, var der imidlertid tale om et momspligtigt salg af en vare.

 

Skattestyrelsen

SKM2009.673.SKAT

Levering af forplejning og overnatning på patienthoteller/hospicer til patienter og medindlagte pårørende er efter Skatteministeriets opfattelse momsfritaget efter ML § 13, stk. 1 nr. 1, fordi ydelserne anses for leveret i nær tilknytning til behandlingen. Det samme gælder leveringer til pårørende til indlagte på hospicer.