Indhold

Dette afsnit beskriver omfanget af momsfritagelsen for kiropraktik, fysioterapi og ergoterapi.

Afsnittet indeholder:

  • Kiropraktik
  • Fysioterapi
  • Ergoterapi
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Kiropraktik

Kiropraktik er omfattet af momsfritagelsen, hvis behandlingen gives af en kiropraktor, der har opnået autorisation i henhold til autorisationslovens kapitel 12.

Fysioterapi

Fysioterapi er omfattet af momsfritagelsen, hvis behandlingen gives af en fysioterapeut, der har opnået autorisation i henhold til autorisationslovens kapitel 16.

Det er Skatteministeriets opfattelse, at fysioterapeuters fremstilling af aflastende indlægssåler ikke er fritaget for moms, fordi indlægssålerne også bliver fremstillet af ortopædvirksomheder og skomagere.

Specialuddannede fysioterapeuters arbejdsydelser i forbindelse med handicaprideundervisning er undtaget fra momspligten efter ML § 13, stk. 1, nr. 1, medens rideskoler skal svare moms af de vederlag, som skolen opnår ved at stille heste og anlæg til rådighed. Se SKM2011.205.SR.

Ergoterapi

Ergoterapi er omfattet af momsfritagelsen, hvis behandlingen gives af en ergoterapeut, der har opnået autorisation i henhold til autorisationslovens kapitel 15.

En ergoterapeuts aktiviteter kan ud fra en konkret vurdering være momsfritaget i henhold til ML § 13, stk. 1, nr. 2, i stedet for ML § 13, stk. 1, nr. 1. Landsskatteretten har slået fast, at en selvstændig ergoterapeuts konsulentvirksomhed for forskellige kommuner ved ergoterapeutiske undersøgelser og behandlinger af børn måtte anses for social forsorg og bistand. Se TfS2000, 905LSR.

Generelle arbejdspladsbeskrivelser, som bliver foretaget af fysio- og ergoterapeuter, er momspligtige, medmindre der er tale om fysio- eller ergoterapeutisk rådgivning som led i behandling eller undersøgelse af en patient. Se TfS2000, 361TSS.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse 

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

TfS2000, 905LSR

En selvstændig ergoterapeut drev konsulentvirksomhed for forskellige kommuner ved ergoterapeutiske undersøgelser og behandlinger af børn. Herudover var der aktiviteter i form af kursus- og foredragsvirksomhed. Virksomheden var omfattet af ML § 13, stk. 1, nr. 2.

Skatterådet

SKM2011.205.SR

Det er en momspligtig ydelse en ridefysioterapeut køber, når denne i forbindelse med udøvelse af lægehenvist ridefysioterapi, fra en rideskole får stillet heste mv. til rådighed.

Specialuddannede fysioterapeuters arbejdsydelser i forbindelse med handicaprideundervisning er undtaget fra momspligten efter ML § 13, stk. 1 nr. 1, medens rideskoler skal svare moms af de vederlag, som skolen opnår ved at stille heste og anlæg til rådighed.

Skattestyrelsen

TfS2000, 361TSS

Generelle arbejdspladsbeskrivelser, som foretages af fysio- og ergoterapeuter, er momspligtige, medmindre der er tale om fysio- eller ergoterapeutisk rådgivning som led i behandling eller undersøgelse af en patient.