Indhold

Dette afsnit beskriver i hvilket omfang, der skal beregnes moms ved overførsel af varer fra andre EU-lande.

Afsnittet indeholder:

 • Overførsel af varer fra andre EU-lande 
 • Juridiske personers indførsel af varer via andet EU-land
 • Varer der er medbragt af udenlandske NATO-styrker
 • Varer der er medbragt af væbnede styrker fra andre EU-lande 
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Overførsel af varer fra andre EU-lande

En virksomhed skal betale moms, når den benytter en vare her i landet, som virksomheden har overført fra et andet EU-land. Se Momssystemdirektivets artikel 21 og ML § 11, stk. 3.

Direktivets opbygning og bestemmelsernes formål tilsiger, at artikel 21, skal læses i sammenhæng med artikel 17. De to artikler er således hinandens "tvilling". Se SKM2016.81.SR. Momspligt efter artikel 21 i ankomstlandet kræver derfor, at overførslen udgør en momspligtig transaktion i afsendelseslandet efter artikel 17. Se også omtalen i D.A.4.7.2 af momsudvalgets retningslinje om samme emne.

Reglen handler derfor ikke om salgssituationer, men kun de tilfælde, hvor varerne flyttes fra et EU-land til et andet. Ved at sidestille overførsel af varer med erhvervelse mod betaling sikres det, at beskatningen sker i forbrugslandet. Se D.A.4.7 om overførsel af varer til eget brug.

En momspligtig persons brug af en vare i sin virksomhed her i landet sidestilles med erhvervelse mod betaling, når varen er overført hertil fra et andet EU-land, hvor varen er

 • fremstillet mv.
 • erhvervet eller
 • indført fra et sted uden for EU

i det andet EU-land som led i den momspligtige persons virksomhed.

Eksempel

Virksomheder i andre EU-lande, som overfører varer on-hold til danske speditører, skal momsregistreres og opkræve dansk moms, da varerne erhverves og afsættes her i landet. Ved overførsel af varen on-hold bibeholder den udenlandske virksomhed retten til som ejer at råde over varen, indtil virksomheden frigiver varen til en køber. Se TfS1999.605.

Se også

Se også

 • Afsnit D.A.4.7 om overførsel af varer til eget brug.
 • Afsnit D.A.6.1.3 om leveringsstedet i tilfælde, hvor varen ikke transporteres.
 • Afsnit D.A.10.2 om fritagelse for erhvervelsesmoms.
 • "Registrering for EU-erhvervelser ML § 50" i afsnit D.A.14.4.
 • Afsnit D.A.14.1.5 om momsregistrering af udenlandske virksomheder.

Juridiske personers indførsel af varer via andet EU-land

Når varer fra et land uden for EU indføres i ét EU-land og derefter sendes videre til en ikke-momspligtig juridisk person i et andet EU-land, regnes varerne for erhvervet i det EU-land, hvor forsendelsen eller transporten af varerne afsluttes. Se Momssystemdirektivets artikel 20, stk. 2, og ML § 11, stk. 4.

Dette betyder, at der skal betales moms ved erhvervelsen af varerne i EU-landet, hvor transporten af varerne afsluttes.

Danmark kan enten være:

 • EU-landet for indførsel og transit af varerne, eller
 • EU-landet, hvor transporten af varerne afsluttes, og momsen ved erhvervelsen af varerne skal betales.

I det tilfælde, hvor Danmark bruges som transitland for indførte varer fra et tredje land, der erhverves af en ikke-momspligtig juridisk person i et andet EU-land, godtgør Skattestyrelsen moms, som har været betalt ved indførsel af varerne til Danmark, når det er dokumenteret, at der er betalt erhvervelsesmoms af varerne i det andet EU-land. Se Momssystemdirektivets artikel 20, stk. 2, og ML § 11, stk. 4.

Se også

Se også

Varer der er medbragt af udenlandske NATO-styrker

Når udenlandske NATO-medlemslandes væbnede styrker og deres ledsagende civile personale

 • bruger varer her i landet, som styrkerne og deres ledsagende civile personale har købt uden at have betalt moms i et andet EU-land, og
 • varerne ikke kan fritages for moms efter ML § 36, stk. 5 (tidligere stk. 3),

så sidestilles brugen i Danmark med erhvervelse mod betaling af varer fra andre EU-lande. Se Momssystemdirektivets artikel 22 og ML § 11, stk. 6 (tidligere stk. 5). Dette betyder, at der som udgangspunkt skal beregnes erhvervelsesmoms.

Det må dog regnes for en overvejende teoretisk mulighed, at udenlandske NATO-styrker skulle komme til at betale dansk moms af varer, som NATO-styrkerne har medbragt og bruger i forbindelse med øvelse, besøg eller undervejs i transit i Danmark. Det forventes i stedet, at der enten allerede vil være betalt moms i NATO-styrkernes hjemland, eller at varerne kan være omfattet af en momsfritagelse efter ML § 36, stk. 5 (tidligere stk. 3). Se D.A.10.3.9 om varer til brug for forsvar.

Den 1. juli 2022 er indført en lignende bestemmelse om væbnede styrker fra EU-lande i forbindelse med aktiviteter under den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP). Se nedenfor og § 5, nr. 4, i lov nr. 1240 af 11. juni 2021.

Se også

Se også

Varer der er medbragt af væbnede styrker fra andre EU-lande

Lovgrundlag

ML § 11, stk. 5:

"Stk. 5. Det forhold, at de væbnede styrker i et EU-land, der deltager i en forsvarsindsats, som gennemføres med henblik på en EU-aktivitet under den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik, til eget brug eller til brug for det civile personale, der ledsager dem, her i landet benytter varer, som de ikke har erhvervet inden for rammerne af de normale afgiftsordninger på EU’s indre marked, sidestilles med erhvervelse af varer inden for EU’s afgiftsområde mod vederlag, når indførslen af de pågældende varer ikke kan omfattes af den i § 36, stk. 4, omhandlede fritagelse."

Bestemmelsen er indsat i ML ved § 5, nr. 4, i lov nr. 1240 af 11. juni 2021.

Momssystemdirektivet artikel 22, stk. 1:

"Artikel 22

1. Det forhold, at de væbnede styrker i en medlemsstat, der deltager i en forsvarsindsats, som udføres med henblik på gennemførelsen af en EU-aktivitet under den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik, til eget brug eller til brug for det  civile personale, der ledsager dem, benytter varer, som de ikke har erhvervet inden for rammerne af de normale afgiftsordninger på en medlemsstats interne marked, sidestilles med erhvervelse af varer inden for Fællesskabet mod vederlag, når indførslen af de pågældende varer ikke kan omfattes af den i artikel 143, stk. 1, litra ga), omhandlede fritagelse."

Se direktiv 2019/2235, hvor bestemmelsen indsættes i momssystemdirektivets artikel 22.

Regel

Når væbnede styrker fra andre EU-lande, der deltager i en forsvarsindsats under den fælles forsvars- og sikkerhedspolitik, bruger varer her i landet, som styrkerne og deres ledsagende civile personale har købt uden at have betalt moms i et andet EU-land, og varerne ikke vil kunne fritages for moms efter ML  § 36, stk. 4, sidestilles brugen i Danmark med erhvervelse mod betaling af varer fra andre EU-lande.

Forsvarsindsatser, der udføres med henblik på gennemførelsen af en EU-aktivitet under den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP) sidestilles hermed momsmæssigt med forsvarsindsatser under NATO.

Bestemmelsen er indsat i ML ved § 5, nr. 4, i lov nr. 1240 af 11. juni 2021. Loven indeholder også andre nye regler i forhold til væbnede styrker fra EU-lande. Se § 5, nr. 10 om fritagelse af levering af varer og ydelser (ML § 34, stk. 1, nr. 14, litra d), nr. 11 om fritagelse af indførsel af varer (ML § 36, stk. 4) og nr. 14 om godtgørelse af afgift ved levering af varer og ydelser (ML § 45, stk. 4).

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2016.81.SR

Skatterådet kan ikke bekræfte, at en tysk dentalvirksomheds salg af dentalprodukter til danske tandlæger vil have momsmæssigt beskatningssted i Danmark. Skatterådet kan ikke bekræfte, at den tyske virksomhed kan anses for at overføre varerne til sig selv i Danmark. Skatterådet finder derfor, at det ikke er virksomheden, men virksomhedens danske kunder, der foretager de momspligtige erhvervelser her i landet. SKAT udtaler vejledende, at den tyske virksomhed ikke kan blive momsregistreret i Danmark.

SKM2013.607.SR Et SIM-kort måtte anses for en vare, idet der var tale om en fysisk vare, som indgik som en fysisk bestanddel af en telefon med henblik på at kunne sende og modtage signaler. Spørger, som var en virksomhed i et andet EU-land, overførte SIM-kortene til danske distributører med henblik på videresalg. Der skete ikke særskilt fakturering af distributørerne for leveringen. SIM-kortene blev fysisk sendt fra det andet EU-land til X, der varetog kortlageret i Danmark og videresendte kortene til de danske distributører på vegne af Spørger. Spørger skulle betale erhvervelsesmoms i Danmark.

Skattestyrelsen

TfS1999.605.TSS

Virksomheder i andre EU-lande, som overfører varer on-hold til danske speditører, skal momsregistreres og opkræve dansk moms, da varerne erhverves og afsættes her i landet. Ved overførsel af varen on-hold bibeholder den udenlandske virksomhed retten til som ejer at råde over varen, indtil virksomheden frigiver varen til en køber.