åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "D.A.4.7.2 Regel" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Afsnittet indeholder

  • Formål
  • Momspligt
  • Definition: Overførsel
  • Retningslinje fra Momsudvalget
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Formål

Ved at sidestille en virksomheds overførsel af varer til eget brug fra ét EU-land til et andet EU-land med levering mod vederlag sikres det, at der beregnes og betales moms i ankomstlandet.

Overførslen behandles således momsmæssigt på samme måde som en virksomheds levering af varer, når leveringen sker til en virksomhed i et andet EU-land. Der er derfor en særskilt fritagelse for overførsel. Se ML § 34, stk. 1, nr. 4, og D.A.10.1.1.6. Overførsel er omfattet af pligten til at indgive EU-salgsangivelse (tidl. Listeoplysninger). Se momsbekendtgørelsens § 99, stk. 1, nr. 1, og afsnit A.B.4.2.2.1.

Om momsgrundlaget for overførelser, se afsnit D.A.8.1.2.

Momspligt

En afgiftspligtig persons overførsel af varer til et andet EU-land er sidestillet med levering af varer. Se ML § 10 og momssystemdirektivets artikel 17, stk. 1, 1. afsnit.

Det er en betingelse, at der er tale om en vare fra den afgiftspligtig persons virksomhed. Se momssystemdirektivets artikel 17, stk. 1, 1. afsnit. Det er ligeledes en betingelse, at overførelsen sker til brug for den afgiftspligtige persons virksomhed. Se ML § 10 og momssystemdirektivets artikel 17, stk. 1, 2. afsnit.

Skattestyrelsen forstår begge betingelser sådan, at der skal være tale om en vare, som den afgiftspligtige person anvender i forbindelse med sin økonomiske virksomhed. Der er derimod ikke en betingelse, at den afgiftspligtige person skal være etableret i afsendelseslandet eller ankomstlandet. Se den engelske sprogversion af direktivet, der i momssystemdirektivets artikel 17, stk. 1, 1. afsnit, anvender udtrykket "forming part of his business assets " og i momssystemdirektivets artikel 17, stk. 1, 2. afsnit, anvender udtrykket "for the purposes of his business".

Se også

Se også

  • Afsnit D.A.12.1.5 om ansøgers etableringssted (i forbindelse med momsgodtgørelse)
  • "udenlandsk leverandør" i afsnit D.A.13.2.2.3.

Definition: Overførsel

Ved overførsel til et andet EU-land forstås enhver forsendelse eller transport af en løsøregenstand foretaget af den afgiftspligtige person eller for dennes regning til steder uden for det EU-land, hvor varen befinder sig, men inden for EU. Se momssystemdirektivets artikel 17, stk. 1, 2. afsnit.

Det er som nævnt en betingelse, at overførelsen sker til brug for den afgiftspligtige persons virksomhed.

Retningslinje fra Momsudvalget

1. Momsudvalget har i en retningslinje vedtaget med enstemmighed udtalt, at når en afgiftspligtig person overfører varer fra sin virksomhed til en anden medlemsstat til brug for sin virksomhed (overførsel af varer inden for Fællesskabet) skal overførslen behandles som en afgiftspligtig levering af varer efter momssystemdirektivets artikel 17, stk. 1, i den medlemsstat, hvor forsendelsen eller transporten påbegyndes, og som en afgiftspligtig erhvervelse af varer inden for Fællesskabet af den afgiftspligtige person i den medlemsstat, hvor transporten afsluttes, jf. momssystemdirektivets artikel 21.

2. I overensstemmelse med artikel 11 i gennemførelsesforordningen til momssystemdirektivet (nr. 282/2011), hvorefter det at have et momsregistreringsnummer i en medlemsstat ikke i sig selv er tilstrækkeligt til, at en afgiftspligtig person kan betragtes som havende et fast forretningssted i medlemsstaten, udtaler Momsudvalget med enstemmighed, at i tilfælde af overførsel af varer inden for Fællesskabet skal den afgiftspligtige person ikke alene som følge af overførslen anses for at være etableret i den medlemsstat, hvor transporten afsluttes.

3. Momsudvalget udtaler endvidere med enstemmighed at i tilfælde, hvor varerne transporteres eller forsendes til en afgiftspligtig person eller en ikke afgiftspligtig juridisk person, der hæfter for betalingen af moms på erhvervelsen inden for Fællesskabet efter momssystemdirektivets artikel 200, skal den blotte eksistens i den medlemsstat, hvortil varerne transporteres eller forsendes, af et fast forretningssted eller et lager for leverandøren ikke i sig selv indebære, at der er tale om en overførsel foretaget af leverandøren til det faste forretningssted eller lageret efterfulgt af en indenlandsk leverance.

Skattestyrelsen deler udvalgets opfattelse.

Se retningslinje fra Momsudvalget, der er vedtaget på baggrund af drøftelser på udvalgets 104. møde den 4. og 5. juni 2015, dokument A.

Om Momsudvalget og retningslinjer, se afsnit D.A.1.4. Retningslinjerne kan downloades fra udvalgets hjemmeside.

Direktivets opbygning og bestemmelsernes formål tilsiger således, at artikel 21, skal læses i sammenhæng med artikel 17. De to artikler er således hinandens "tvilling". Se også SKM2016.81.SR. Momspligt efter artikel 21 i ankomstlandet kræver derfor, at overførslen udgør en momspligtig transaktion i afsendelseslandet efter artikel 17.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2016.81.SR

Skatterådet kan ikke bekræfte, at en tysk dentalvirksomheds salg af dentalprodukter til danske tandlæger vil have momsmæssigt beskatningssted i Danmark. Skatterådet kan ikke bekræfte, at den tyske virksomhed kan anses for at overføre varerne til sig selv i Danmark. Skatterådet finder derfor, at det ikke er virksomheden, men virksomhedens danske kunder, der foretager de momspligtige erhvervelser her i landet. SKAT udtaler vejledende, at den tyske virksomhed ikke kan blive momsregistreret i Danmark.

Afgørelsen omhandler ML § 11, stk. 3, se D.A.4.8.3.