åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "D.A.4.1.8 Undtagelse fra momspligt - Salg af aktiver som led i en virksomhedsoverdragelse" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for, hvornår salg af aktiver fra en virksomhed er undtaget fra momspligt, når salget sker som led i en hel eller delvis overdragelse af virksomheden. Se ML § 4, stk. 5.

Afsnittet indeholder:

  • Hvorfor er virksomhedsoverdragelser undtaget fra momspligt?
  • Regel
  • Meddelelsespligt og momsregistrering af nye indehavere
  • Hel eller delvis virksomhedsoverdragelse
  • Tilbageregulering
  • Retspraksis
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Bemærk

Bemærk, at bestemmelserne om hel eller delvis virksomhedsoverdragelse med virkning fra 1. juli 2021 blev flyttet fra ML § 8 til ML § 4, stk. 5, ved § 4, nr. 3 og 7, i lov nr. 1295 af 5. december 2019. Samtidig blev adgangen til at anvende reglerne om virksomhedsoverdragelse på virksomheder med udelukkende momsfrie aktiviteter lovfæstet. Se bekendtgørelse nr. 364 af 9. marts 2021.

Hvorfor er virksomhedsoverdragelser undtaget fra momspligt?

Danmark har udnyttet momssystemdirektivets mulighed for at undtage virksomhedsoverdragelser fra hovedreglen om momspligt ved salg af virksomhedens aktiver.

ML § 4, stk. 5, gennemfører derfor momssystemdirektivets artikel 19 og 29, hvorefter medlemsstaterne kan beslutte, at der ved hel eller delvis virksomhedsoverdragelse ikke er sket nogen levering af varer og ydelser, og at modtageren træder i overdragerens sted.

Det forhold, at modtageren træder i overdragerens sted, indebærer en form for momsmæssig succession, hvor den nye indehaver indtræder i overdragerens momsmæssige status.

Se også

Se også

  • afsnit D.A.11.1.3.2.4 om fradrag for bl.a. rådgivningsydelser ved momsfri virksomhedsomdannelse
  • afsnit D.A.18.2 om "Hvem kan benytte brugtmomsordningen", hvor den nye indehaver kan bruge brugtmomsreglerne ved videresalg af varer, som er omfattet af en momsfri virksomhedsoverdragelse.

  • afsnit D.A.11.7.4.5.5 om overdragelse af investeringsgoder - virksomhedsoverdragelse ML § 43, stk. 3, nr. 5

Regel

Når virksomhedens aktiver (den samlede formuemasse) overdrages som led i en hel eller delvis virksomhedsoverdragelse undtages transaktionen fra beskatning. Der skal derfor ikke beregnes moms ved salg af en momsregistreret virksomheds varelager, maskiner og andre driftsmidler, når salget sker som led i en hel eller delvis overdragelse af virksomheden. Se ML § 4, stk. 5.

Bestemmelsen har til formål at forebygge de tab for statskassen, der kan opstå som følge af den overdragende virksomheds manglende betalingsevne. Den overdragende virksomhed kan derfor ikke frivilligt vælge at opkræve og afregne moms i forbindelse med sådanne virksomhedsoverdragelser.

Hvis en virksomhed løbende har salg af varer, maskiner og andre driftsmidler, herunder en landbrugsvirksomheds salg af husdyr, og salget sker som et naturligt led i driften af virksomheden, skal der beregnes moms efter de almindelige regler.

Det er ikke en betingelse for momsfritagelse, at alle de momspligtige transaktioner i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse har leveringssted i ét og samme land. Se SKM2019.356.SR.

Bemærk

Bemærk, at i forbindelse med en momsfri virksomhedsoverdragelse vil der ofte være en pligt til at regulere tidligere foretagne momsfradrag for investeringsgoder efter reglen i ML § 43, stk. 3, nr. 5. Regulering kan dog undlades, hvis køberen overtager reguleringsforpligtelsen. Se afsnit D.A.11.7.4.5.5 om regulering af den fradragsberettigede købsmoms ved virksomhedsoverdragelser.

Bemærk også, at en levering af varer eller ydelser alene kan være omfattet af en fritagelse i ML § 13, stk. 1, hvis leveringen er omfattet af momsloven. Hvis leveringen er omfattet af ML § 4, stk. 5, og dermed undtaget fra momslovens anvendelsesområde, kan leveringen derfor ikke være omfattet af ML § 13, stk. 1.

Se EU-Domstolens dom i sag C-408/98, Abbey National, om forholdet/samspillet mellem momsfritagelsen for salg af fast ejendom, virksomhedsoverdragelsesreglerne og fradragsreglerne omtalt nedenfor. Se også SKM2023.257.SR om overdragelse af ophavsrettigheder.

Meddelelsespligt om den nye indehaver

Virksomheden skal inden otte dage efter overdragelsen informere told- og skatteforvaltningen om den nye indehavers navn og adresse samt om salgsprisen for de overdragne aktiver. Se ML § 4, stk. 5, 3. pkt.

Registreringspligt for den nye indehaver

Når virksomheden er registreret efter ML §§ 47, 49, 51 eller 51 a for den aktivitet, der udøves i forbindelse med den overdragne formuemasse (de overdragne aktiver), er det dog en betingelse for undtagelse for momspligt, at køberen ligeledes bliver registreret for den pågældende aktivitet. Se ML § 4, stk. 5, 2. pkt., som indsat i momsloven ved § 4, nr. 3, i lov nr. 1295 af 5. december 2019.

Formålet med denne bestemmelse er at undgå, at momsregistrerede virksomheder køber varer og immaterielle goder med fuldt eller delvist momsfradrag for derefter at overdrage dem som led i en virksomhedsoverdragelse til en køber, der ikke er og ikke bliver momsregistreret for den overdragne aktivitet. Se forarbejderne til § 4, nr. 3, i lov nr. 1295 af 5. december 2019.

Den nye ejers momsregistrering er dog ikke i sig selv nok til, at der foreligger en overdragelse af virksomheden i momslovens forstand. Se SKM2006.613.ØLR.

Om momsregistrering, se D.A.14.

Bemærk

Momsloven er ved § 4, nr. 3 og 7, i lov nr. 1295 af 5. december 2019, med virkning fra 1. juli 2021 ændret i overensstemmelse med SKM2017.18.SR og SKM2019.356.SR. Se bekendtgørelse nr. 364 af 9. marts 2021.

Skatterådet havde allerede før lovændringen fundet, at en overdragelse af en momsfritaget virksomhed kunne omfattes af momslovens dagældende § 8, stk. 1, uanset at køberen ikke blev momsregistreret. Se SKM2017.18.SR

Skatterådet havde allerede før lovændringen fundet, at hvis overdrageren af aktiverne var en udenlandsk virksomhed, der ikke havde været registreringspligtig, var det som udgangspunkt ikke en betingelse for undtagelse fra momspligt, at den modtagende virksomhed er eller bliver momsregistreret, hvis fritagelsen ikke førte til konkurrencefordrejning. Se SKM2019.356.SR.

Om registreringspligt for udenlandske virksomheder, der har momspligtige aktiviteter i Danmark. Se D.A.14.1.5.

Hel eller delvis virksomhedsoverdragelse

Der foreligger kun en "overdragelse af virksomheden eller en del af denne", når de aktiver, som basalt set er nødvendige for virksomhedens drift, indgår i overdragelsen.

ML § 4, stk. 5, forudsætter således, at der er tale om en overdragelse af en virksomheds driftsmidler mv. (økonomisk enhed), som foretages med henblik på, at køberen enten selv fortsætter driften af virksomheden eller udøver en driftsmæssig anvendelse af de overdragne aktiver, der kan sidestilles hermed.

Der skal i almindelighed være tale om, at sælgeren ophører med at drive den overdragne del af virksomheden. Når man vurderer, om der er tale om en "overdragelse af virksomheden eller en del af denne", lægges der derfor vægt på, at sælger ophører med driften af den overdragne økonomiske enhed samtidig med, at der lægges vægt på købers hensigt med overtagelsen af den økonomiske enhed.

I praksis foretages der altid en helhedsvurdering af de nærmere omstændigheder i forbindelse med virksomhedens salg af driftsmidler mv. Der sondres mellem handler, der har karakter af ordinære køb og salg af aktiver, og handler, der har karakter af en hel eller delvis virksomhedsoverdragelse.

Sondringen betyder, at der skal betales moms, når en virksomhed overdrager størstedelen af virksomhedens driftsmidler til en forhandler fx automobilforhandler, maskinforhandler, kreaturhandler m.fl., og forhandleren efter købet, sælger driftsmidlerne til forskellige kunder. Forhandleren fortsætter jo ikke driften af virksomheden.

Når man overdrager en virksomhed, træffer parterne typisk aftale om, at der i overdragelsen medfølger fx varelager, produktionsrettigheder og andre immaterielle aktiver, der sammen danner et fundament for driften. Derimod behøver en virksomheds debitormasse ikke at skulle overdrages sammen med de øvrige aktiver, fordi debitormassen ikke er nødvendig for virksomhedens fortsatte drift. Det er heller ikke et krav, at virksomhedens bygninger overdrages, fordi virksomheden, eller dele af denne, kan drives fra den nye ejers egne lokaliteter. Salg af udvalgte aktiver til en samarbejdspartner som led i en sale-and-lease-back transaktion kan derimod ikke anses for en momsfri virksomhedsoverdragelse. Se Højesterets dom i sag TfS 1986, 285, og SKM2019.348.SR.

Eksempler

Køber overtog den væsentligste del af sælgers varelager. Samtidig med købet, blev sælgers personale og lejede lokaler opsagt. Sælger drev herefter ikke længere virksomhed, men måtte anses for et hvilende selskab. Sælgers bortviste salgschef og salgsassistent, varetog for køber de samme arbejdsopgaver med salg til de samme kunder. Salget af varelageret er derfor omfattet af reglerne om overdragelse af virksomhed og køber af varelageret er dermed ikke berettiget til at fradrage momsen af varekøbet. Se TfS1999, 87HD eller nærmere TfS1997, 475VLD, idet Højesteret henviser til de af Landsretten anførte grunde.

Køber erhvervede væsentlige dele af sælgers varelager. Sælger besluttede en uge efter, at indstille den drevne virksomhed. Køber erhvervede senere inventaret, og ansatte sælgers direktør samt overtog sælgers  to hovedagenturer. Overdragelsen af varelageret og inventaret er derfor sket som led i en virksomhedsoverdragelse og køber har ikke fradrag for momsen. Se TfS1999, 918HD eller nærmere TfS1998, 254VLD, da Højesteret henviser til de af Landsretten anførte grunde.

EU-domstolens fortolkning af begrebet "hel eller delvis overdragelse af en samlet formuemasse"

EU-domstolen har udtalt, at begrebet "hel eller delvis overdragelse af en samlet formuemasse, mod eller uden vederlag, eller i form af indskud i et selskab" i momssystemdirektivets artikel 19, 1. led (dagældende 6. momsdirektivs artikel 5, stk. 8, 1. pkt.), skal fortolkes således, at det omfatter overdragelse af en forretning eller en selvstændig del af en virksomhed, som omfatter materielle aktiver og eventuelle immaterielle aktiver, som tilsammen udgør en virksomhed eller en del af en virksomhed, der kan forsætte med at drive en selvstændig økonomisk virksomhed, men at begrebet ikke omfatter en ren overdragelse af goder som salg af en varebeholdning. Se C-497/01, Zita Modes Sàrl.

Efter artikel 19, 1. led, er det ikke et krav, at modtageren forud for en virksomhedsoverdragelse udøver samme type af erhvervsvirksomhed som overdrageren, ligesom det heller ikke er et krav, at modtageren har tilladelse til at udøve den virksomhed, som det overdragne gør det muligt at udøve.

Salg af de aktiver, der ikke indgår i den momsfrie overdragelse, behandles som et almindeligt salg af virksomhedens aktiver. Se SKM2003.302.LSR, SKM2005.454.VLR, og SKM2006.613.ØLR. Se afsnit D.A.4.1.2 om levering mod vederlag.

Overdragelse af fast ejendom

Overdragelse af fast ejendom vil efter omstændighederne skulle anses for en hel eller delvis virksomhedsoverdragelse i henhold til ML § 4, stk. 5.

EU-domstolen har i sag C-408/98, Abbey National, behandlet en sag vedrørende virksomhedsoverdragelse i relation til overdragelse af fast ejendom. Dommen vedrører spørgsmålet om fradragsret for udgifter, der afholdes i forbindelse med virksomhedsoverdragelser, og er gengivet i detaljer i afsnit D.A.11.1.3.2.4 om fradrag ved momsfri virksomhedsoverdragelse.

Som følge af EU-domstolens afgørelse i Abbey National kan det have betydning for den overdragende virksomheds fradragsret, om overdragelsen af en fast ejendom skal kvalificeres som en hel eller delvis virksomhedsoverdragelse, eller om den alene skal kvalificeres som en afgiftsfritaget levering af fast ejendom i henhold til ML § 13, stk. 1, nr. 9. Se bl.a. SKM2005.454.VLR og SKM2006.613.ØLR som behandler samspillet mellem ML § 4, stk. 5, og ML § 13, stk. 1, nr. 9.

Eksempler

Salg af ejendomme som feriehuse til ikke-momsregistrerede købere, udgør ikke en overdragelse af en virksomhed eller en del af denne i momsretlig forstand, jf. ML § 4, stk. 5. Det forhold, at sælger efter salget af de sidste ejendomme er ophørt med sin momsregistrerede udlejningsvirksomhed, fører ikke til et andet resultat. Sælger har dermed ikke fradragsret for moms af afholdte ejendomsmæglerudgifter mv. ud fra et generalomkostningsprincip, eftersom der ikke er tale om en virksomhedsoverdragelse, men derimod om enkeltstående salg af en række ferielejligheder i en tidligere hotelvirksomhed til forskellige ikke momsregistrerede private købere. Se SKM2005.454.VLR.

Salg af ejendom er ikke sket som led i en virksomhedsoverdragelse omfattet af ML § 4, stk. 5, når ejendommen ikke er solgt til den samme som overtog virksomhedens øvrige aktiver. Se SKM2005.528.LSR.

Salg af momspligtig udlejningsejendom kan ikke anses for en virksomhedsoverdragelse efter ML § 4, stk. 5, men er omfattet af ML § 13, stk. 1, nr. 9, om levering af fast ejendom, når virksomhed med udlejning af denne ejendom ophører ved overdragelsen, fx fordi køberen selv vil anvende ejendommen. Sælgeren kan derfor ikke fradrage momsen af en ejendomsmæglerudgift afholdt i forbindelse med salget ud fra et generalomkostningsprincip, da udgiften ikke knytter sig til en virksomhedsoverdragelse, men derimod knytter sig umiddelbart og direkte til en momsfri levering af fast ejendom. Se SKM2006.613.ØLR.

Overdragelse af en nyopført udlejningsejendom med igangværende virksomhed på overdragelsestidspunktet var en virksomhedsoverdragelse. Se SKM2019.212.SR. I SKM2019.211.SR var der ikke tale om virksomhedsoverdragelse af nyopførte udlejningsejendomme. Aftalen om overdragelse var indgået, inden byggeriet var påbegyndt.

Overdragelse af en væsentlig ombygget/renoveret ejendom blev af Skatterådet anset som en momsfri virksomhedsoverdragelse, idet den pågældende ejendom måtte anses som en økonomisk enhed, som en eventuel køber selvstændigt ville kunne videreføre som økonomisk virksomhed. Ejendommen blev drevet som en momspligtig henholdsvis momsfritaget udlejningsejendom, og den del af lejemålene, der ikke blev berørt af ombygningen, vedblev med at være udlejet, mens ombygningen stod på. At sælger havde erhvervet ejendommen med det formål at til-/ombygge/renovere den med henblik på videresalg, ændrede ikke det forhold, at ejendommen blev drevet som en udlejningsejendom. Se besvarelsen af spørgsmål 2 i SKM2013.59.SR.

Overdragelse af et ejendomsprojekt til et 100% ejet, momsregistreret, datterselskab blev af Skatterådet anset som en virksomhedsoverdragelse efter ML § 4, stk. 5. Ejendomsprojektet bestod af opførelse af et antal ejerlejligheder med henblik på salg, videre indgik en aftale med en underleverandør med hensyn til udførelse af entreprenørarbejdet i projektet, samt en aftale med en ejendomsmægler, der skulle stå for at formidle salget af de enkelte ejerlejligheder. Se SKM2017.600.SR.

Overdragelse af et areal, der af det sælgende selskab blev anvendt i forbindelse med dets momspligtige aktiviteter, der dels udgør havnedrift og dels udgør erhvervsmæssig udlejning af fast ejendom, i hvilken forbindelse selskabet var frivilligt registreret for udlejning af fast ejendom, kan ikke anses som en momsfri virksomhedsoverdragelse, jf. ML § 4, stk. 5. Selvom køber overtager lejekontrakterne ved købet, finder Skatterådet ikke, at dette er ensbetydende med, at køber har til hensigt selv at fortsætte driften af udlejningsvirksomheden, eller at udøve en driftsmæssig anvendelse af de overdragne aktiver, der kan sidestilles hermed.

Dette begrundes med, at det af det betingede skøde fremgår, at det ikke er købers hensigt, at videreføre sælgers momspligtige virksomhed, men i stedet at anvende det pågældende areal til opførelse af hotel, kontorer og butikker mv., ligesom en 'startredegørelse' bekræfter denne hensigt. En 'startredegørelse' udarbejdes af den kommunale teknik- og miljøforvaltning, og er den officielle igangsætning af lokalplanarbejdet. Af 'startredegørelsen' fremgår det bl.a. at det er hensigten at nedrive de eksisterende bygninger, og bygge nyt. Se SKM2013.824.SR. Landsskatteretten stadfæster spørgsmålet vedrørende virksomhedsoverdragelse i SKM2016.634.LSR.

Overdragelse af grund, byggeretter og byggeprojekt til datterselskaber, blev af Skatterådet ikke anset som en virksomhedsoverdragelse efter ML § 4, stk. 5. Afgørelsen blev  begrundet med, at betingelsen om, at der skal være tale om overdragelse af en økonomisk enhed, der kan drives selvstændigt, ikke var opfyldt.

Af aftalen mellem ejer-selskabet og datterselskaberne fremgik det, at det, der skulle forstås som 'projektet', var udnyttelse af de til grunden hørende byggeretter til at projektere og opføre et antal bolig- og erhvervsejerlejligheder mv. Efter en samlet vurdering, afgjorde Skatterådet, at der ikke kunne være tale om en virksomhedsoverdragelse, fordi grunden endnu ikke var byggemodnet, at der ikke forelå byggetilladelse, at der ikke var indgået aftale med en entreprenør om opførelse eller lignende af den kommende ejendom, at der ikke var indgået aftale med en ejendomsmægler om salg af de fremtidige ejerlejligheder, at der ikke var indgået lejekontrakter vedrørende udlejning af de fremtidige lejligheder, samt at finansieringen endnu ikke var på plads.

Transaktionen i sagen vedrørte et momspligtigt salg af en byggegrund (inkl. byggeretter), samt visse aktiviteter udarbejdet i forbindelse med at udvikle grunden. Disse elementer kunne tilsammen ikke vurderes som værende en selvstændig økonomisk virksomhed, der blev ikke overdraget en virksomhed i drift. Endvidere blev det bemærket, at der ingen kendskab til hvilken indtægt eller hvornår en eventuel indtægt ville kunne registreres. Se SKM2018.619.SR.

Tilbageregulering

Hvis der fejlagtigt er beregnet moms ved salg af driftsmidler mv. som led i en hel eller delvis virksomhedsoverdragelse, skal sælgeren (den for hvis regning salget sker) berigtige fejlen overfor køberen. Dette sker ved, at sælgeren udsteder en kreditnota til køberen på momsbeløbet og betaler det beregnede momsbeløb tilbage.

Køberen kan i disse tilfælde ikke få fradrag for købsmomsen. Hvis salgsbeløbet, inkl. det beregnede momsbeløb, efter nærmere aftale med kreditor er indbetalt til finansieringsselskaber, pengeinstitutter eller realkreditinstitutter mv., har sælger stadig pligt til at foretage momsmæssig regulering.

Dette gælder også i de tilfælde, hvor handlen fx er indgået af et pengeinstitut efter fuldmagt fra sælgeren.

Tilbageregulering af en købers indgående moms kan undlades, i de tilfælde hvor sælgeren ikke kan tilbagebetale momsbeløbet til køber, og køber i begrundet god tro har anset handlen for at skulle ske med momsberegning. I disse tilfælde skal det af sælger beregnede momsbeløb berigtiges over for told- og skatteforvaltningen. Se TfS1999, 87HD og TfS1999, 918HD, hvor køberen ikke kunne antages at være i begrundet god tro.

Retspraksis

Det er en forudsætning for en momsfri overdragelse efter ML § 4, stk. 5, at aktiverne fortsat anvendes i forbindelse med en momspligtig virksomhed, fx udlejningsvirksomhed. Hvor et trafikselskab som via et leasingselskab indkøber nye busser som skal udlejes til trafikselskabet og derpå fusionerer mellem trafikselskabet og leasingselskab, er der tale om en fusion, som ikke kan gennemføres som en momsfri overdragelse.  Efter fusionen er det nemlig netop meningen, at busserne i anvendelse skal overgå fra momspligtig udlejningsvirksomhed til momsfri personbefordring. Overdragelse kan derfor ikke ske momsfri iht. ML § 4, stk. 5. Se TfS1996, 187TSS.

Overdragelse af en leasingaftaleportefølje mellem søsterselskaber, kan sidestilles med overdragelse af en del af en virksomhed, selvom der ikke er oprettet en særskilt aftale mellem parterne. Når der foreligger et internt notat om at nye leasingaftaler kun kan tegnes i købers regi og når sælger og køber i øvrigt heller ikke kan godtgøre, at der er indgået nye leasingaftaler af sælger efter overdragelsen af leasingaftaleporteføljen, må overdragelsen af leasingaftaleporteføljen sidestilles med overdragelse af en del af en virksomhed. Se TfS1997, 812ØLD.

Salg af en virksomheds inventar i forbindelse med bortforpagtning af hoteldrift er omfattet af ML § 4, stk. 5, og der kan godkendes fradrag for momsen af udgifterne til de tjenesteydelser, der er erhvervet for at gennemføre denne overdragelse, da disse udgifter anses for at have haft en direkte og umiddelbar tilknytning til den del af selskabets økonomiske virksomhed, der vedrører hotelvirksomhed, som er fuldt momspligtigt. Se SKM2001.271.LSR.

Omdannelse af kommanditselskabet til et aktieselskab må anses som en virksomhedsoverdragelse omfattet af ML § 4, stk. 5. Se SKM2004.184.LSR.

Salg af ejendom er ikke sket som led i overdragelse af en virksomhed eller en del af denne efter ML § 4, stk. 5, når sælger kun overdrager ejendommen og ikke udlejningsvirksomhed inkl. lejemål m.m. Køber fortsætter ikke med at drive udlejningsvirksomhed fra ejendommen, men anvender ejendommen i forbindelse med ejendomsmæglervirksomhed. Sælger må dermed anses for at have foretaget levering af fast ejendom, der er momsfritaget efter ML § 13, stk. 1, nr. 9. Se SKM2004.236.LSR.

Salg af ejendom til en vognmand er ikke sket som led i overdragelse af en virksomhed eller en del af denne efter ML § 4, stk. 5, når køber af ejendommen ikke er fortsat med at drive smedieforretning fra ejendommen, men har anvendt ejendommen i forbindelse med drift af en vognmandsforretning. Sælger har derfor foretaget en levering af en fast ejendom, der er momsfritaget i henhold til ML § 13, stk. 1, nr. 9. Se SKM2005.485.LSR.

Hvis A overdrager sin landbrugsejendom til en landmand, der driver ejendommen videre med malkekvægsproduktion, svineproduktion eller planteavlsproduktion vil det anses som værende en virksomhedsoverdragelse jf. ML § 4, stk. 5. Hvis A overdrager sin landbrugsejendom til en køber, som udlejer det tilhørende jordareal og udhusbygninger til en anden landmand, vil det ikke anses som værende en virksomhedsoverdragelse. Hvis A overdrager sin landbrugsejendom uden besætning og maskiner, fordi køber ikke ønsker at overtage disse aktiver, men kun ønsker at drive jordtilliggendet, hvori ejendommens driftsbygninger indgår, vil det ikke anses som værende en virksomhedsoverdragelse. Se SKM2007.842.SR.

En sælger driver ikke økonomisk virksomhed med erhvervsmæssig udlejning af fast ejendom, i den situation hvor sælger ikke har haft indtægter ved udlejning i sin ejertid på 1-2 dage. Sælger foretog køb og videresalg samme dag eller få dage senere. Sælgers køb af ejendomme skete, når der i henhold til et forløb tilrettelagt i samarbejde med søsterselskabet kunne ske videresalg med fortjeneste i henhold til et 10 mands projekt udbudt af søsterselskabet. Sælger kan således ikke anses for at have drevet økonomisk virksomhed med udlejning af fast ejendom. Se SKM2008.423.HR eller nærmere SKM2006.647.VLR, idet Højesteret henviser til de af Landsretten anførte grunde. Højesteret anfører videre, at sælger driver økonomisk virksomhed med salg af ejendomme. Salgene til 10-mandsselskaberne er derfor ikke virksomhedsoverdragelser i den dagældende § 8's forstand, men er levering af goder. Se SKM2008.423.HR.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

EU-domme

C-729/21, W. Sp. z o. o.

Sagen omhandlede om hvorvidt en transaktion udgjorde en virksomhedsoverdragelse eller salg af en udlejningsejendom.

EU-Domstolen fandt at artikel 19, stk. 1, i direktiv 2006/112 skal fortolkes således, at overdragelse af en del af en virksomhed, selv om ikke alle de materielle og immaterielle goder, som virksomheden består af, overdrages til erhververen, er omfattet af begrebet »hel eller delvis overdragelse af en samlet formuemasse«, forudsat at alle de dele, der overføres, er tilstrækkelige for at gøre det muligt for denne virksomhed at udøve en selvstændig økonomisk virksomhed.

C-17/18, Mailat Ægteparret Mailat udlejede gennem et selskab fast ejendom, inventar og formuemasse til brug for drift af en restaurant. Lejeren fortsatte driften af restauranten under samme navn.
EU-Domstolen udtalte, at begrebet "hel eller delvis overdragelse af en samlet formuemasse" skal fortolkes således, at det ikke dækker den situation, hvor en fast ejendom, som anvendes til kommerciel udnyttelse, udlejes med samtlige investeringsgoder og inventar, der er nødvendige for denne udnyttelse, selv om lejeren viderefører udlejerens virksomhed under samme navn.
C-651/11, X BV 6. momsdirektivs artikel 5, stk. 8, og artikel 6, stk. 5, skal fortolkes således, at overdragelse af 30 pct. af aktierne i et selskab, til hvilket overdrageren leverer momspligtige tjenesteydelser, ikke udgør hel eller delvis overdragelse af en samlet formuemasse i bestemmelsernes forstand, uanset at de øvrige aktionærer praktisk talt samtidig overdrager resten af aktierne i dette selskab til den samme person, og uanset at denne overdragelse hænger snævert sammen med de ledelsesopgaver, som er udført for det samme selskab.
C-444/10, Christel Schriever Ejendomsretten til en detailforretnings varebeholdning og erhvervsinventar blev overdraget til en køber. Samtidig blev forretningens lokaler på ubestemt tid, men opsigeligt med kort varsel af begge parter, udlejet til køberen. Under forudsætning af, at de overdragne varer (varebeholdning og erhvervsinventar) er tilstrækkelige til, at køberen på varig vis kan fortsætte med en selvstændig økonomisk virksomhed, udgør overdragelsen en hel eller delvis overdragelse af en samlet formuemasse i den betydning, som begrebet anvendes i artikel 5, stk. 8 i 6. momsdirektiv (nu Momssystemdirektivets artikel 19).
C-29/08, AB SKF Når den foregående erhvervelse og besiddelse af selskabsandele i datterselskaber har udgjort økonomisk virksomhed, så udgør også moderselskabets salg af selskabsandelene økonomisk virksomhed, idet salget dog er en momsfritaget transaktion. Det er en konkret vurdering, om der i stedet er tale om en virksomhedsoverdragelse.

Skattestyrelsen finder, at det må bero på en konkret vurdering, om en overdragelse af datterselskabsandele kan sidestilles med en virksomhedsoverdragelse omfattet af lovens § 4, stk. 5.

Skattestyrelsen finder, at et moderselskabs (herunder et holdingselskabs) overdragelse af kapitalandele i et datterselskab i almindelighed i momsmæssig henseende må betragtes som et salg af aktier omfattet af ML § 13, stk. 1, nr. 11, litra e, og ikke en virksomhedsoverdragelse, idet der ikke ved transaktionen sker en overdragelse af selve virksomhedens aktiver og aktiviteter fra en afgiftspligtig person til en anden, men alene en overdragelse af kapitalandele.

Derimod kan en aktieoverdragelse efter omstændighederne sidestilles med en virksomhedsoverdragelsestransaktion, hvis en overdragelse af en given virksomhed (herunder en gren af en virksomhed) omfatter overdragelse af aktier, herunder aktier i helejede datterselskaber. Se SKM2011.717.SKAT.

C-497/01, Zita Modes Sàrl

Begrebet "hel eller delvis overdragelse af en samlet formuemasse, mod eller uden vederlag, eller i form af indskud i et selskab" skal fortolkes således, at det omfatter overdragelse af en forretning eller en selvstændig del af en virksomhed, som omfatter materielle aktiver og eventuelt immaterielle aktiver, som tilsammen udgør en virksomhed eller en del af en virksomhed, der kan forsætte med at drive en selvstændig økonomisk virksomhed. Det er derfor kun overdragelser, hvor modtageren har til hensigt at drive forretningen eller en del heraf videre, der er omfattet af momssystemdirektivets artikel 19, 1. led. Overdragelser, hvor modtageren blot har til hensigt øjeblikkeligt at likvidere virksomheden eller sælge lagerbeholdningen er ikke omfattet.

C-408/98, Abbey National

Dommen fastslår, at fritagelsesbestemmelsen i 6. momsdirektivs artikel 13, jf. ML § 13, ikke er relevant, når der er tale om en hel eller delvis overdragelse af en samlet formuemasse efter 6. momsdirektivs artikel 5, stk. 8, jf. ML § 4, stk. 5.

Abbey National-dommen er gengivet i detaljer i afsnit D.A.11.1.3.2.

Højesteretsdomme

SKM2008.423.HR

Af de grunde, der er anført af landsretten, se Vestre Landsrets dom i SKM2006.647.VLR, tiltræder Højesteret, at H1 A/S ikke har drevet økonomisk virksomhed med udlejning af fast ejendom. Selskabet har drevet økonomisk virksomhed med salg af ejendomme. Salgene til 10-mandsselskaberne var derfor ikke virksomhedsoverdragelser i momslovens dagældende § 8's forstand, men var levering af goder. H1 har herefter ikke ret til momsfradrag for de omtvistede ydelser på grundlag af generalomkostningsprincippet. H1s fradrag er således udelukket efter ML § 37, stk. 1, jf. § 13, nr. 9, medmindre fradragsretten følger af den frivillige momsregistrering i medfør af ML § 51, stk. 1, sidste punktum. Højesteret finder, at ML § 51, stk. 1, sidste punktum, efter ordlyden, forarbejderne og sammenhængen med artikel 13, punkt C, i 6. momsdirektiv (nu momssystemdirektivets artikel 137), må forstås således, at bestemmelsen kun giver mulighed for fradrag af indgående moms, der er betalt i forbindelse med erhvervelse af ydelser til brug for køb af en fast ejendom, men ikke i forbindelse med erhvervelse af ydelser til brug for salg af en fast ejendom, jf. momsbekendtgørelsens § 39, stk. 1 (nu § 53, stk. 1). H1s udgift til projektomkostninger må anses for ydelser til brug for salget af de faste ejendomme, og der er herefter heller ikke fradrag som følge af den frivillige momsregistrering. Højesteret stadfæster herefter dommen.

Højesteret henviser til Vestre Landsrets dom SKM2006.647.VLR for en nærmere begrundelsen for at sælger ikke drev økonomisk virksomhed med udlejning af fast ejendom.

TfS1999, 918HD

Af de grunde, der er anført af landsretten, stadfæster Højesteret dommen.

Højesteret henviser til Vestre Landsrets dom TfS1998, 254VLD, for en nærmere begrundelsen for, at overdragelse af varelager var virksomhedsoverdragelse og køber derfor ikke kunne fradrage moms ved køb af varelageret.

TfS1999, 87HD

Af de grunde, som er anført af landsretten, tiltræder Højesteret, at overdragelsen af varelageret mv. er anset for omfattet af den dagældende ML § 12, stk. 5 (nu ML § 4, stk. 5). Filetfabrikken var fuldt ud bekendt med de momenter, som indebærer, at overdragelsen må anses for at være led i en virksomhedsoverdragelse. På denne baggrund har filetfabrikken ikke i begrundet god tro kunnet anse handelen for at kunne ske med momsberegning.

Højesteret henviser til Vestre Landsrets dom TfS1997, 475VLD for en nærmere begrundelsen for, at overdragelse af varelager var virksomhedsoverdragelse og køber derfor ikke kunne fradrage moms ved køb af varelageret.

TfS 1986, 285

Et aktieselskab overdrog entreprenørmateriel til et interessentskab, der var stiftet af to brødre, som var hovedaktionærer i aktieselskabet. Aktierne i aktieselskabet blev overdraget til en søn af den ene af de to hidtidige hovedaktionærer. Aktieselskabet lejede maskinerne af interessentskabet og fortsatte driften af entreprenørvirksomheden. Aktieselskabet gik konkurs. Aktieselskabet og interessentskabet indgik knapt et år senere et forlig, hvor konkursboet (aktieselskabet) anerkendte interessentskabet som ejer af driftsmateriellet. Et krav på leje af materiellet blev anerkendt som massekrav. Halvanden måned før salget af materiellet var der blevet oprettet et løsørepantebrev vedrørende materiellet. Interessentskabet indgik som led i forliget på at udlevere pantebrevet til boet i kvitteret stand til aflysning i personbogen.

Toldmyndighederne nægtede interessentskabet fradragsret, idet myndighederne gjorde gældende, at der ved salget af materiellet var sket en overdragelse af virksomheden eller en del af denne. For Østre Landsret gjorde Skatteministeriet subsidiært gældende, at der ikke var tale om et salg, men om pantsætning. Efter ministeriets opfattelse var salget og den efterfølgende lejeaftale kun indgået for at skaffe aktieselskabet kapital med sikkerhed i driftsmidlerne.

Østre Landsret gav interessentskabet medhold. Skatteministeriet ankede til Højesteret, men gentog i den forbindelse ikke det subsidiære anbringende om, at der alene forelå en pantsætning og ikke et salg. Højesteret stadfæstede landsrettens dom af de landsretten anførte grunde. Landsretten havde lagt vægt på, at aktieselskabet straks havde lejet driftsmateriellet og havde fortsat entreprenørvirksomheden i uændret omfang, indtil selskabet standsede sine betalinger.

 

Landsretsdomme

SKM2006.613.ØLR

Sagsøgeren drev inden overdragelsen af ejendommen på Amagerbrogade 290 alene virksomhed med udlejning af denne ejendom. Ved overdragelsen ophørte udlejningsvirksomheden, idet køberen selv ville anvende ejendommen. Overdragelsen blev gennemført som en ejendomshandel, og sagsøgeren var bekendt med køberens hensigt med ejendommen. Salget af den momspligtige udlejningsejendom kan herefter ikke anses for en virksomhedsoverdragelse efter momslovens dagældende § 8, stk. 1, 3. pkt., men findes at være omfattet af ML § 13, stk. 1, nr. 9, om levering af fast ejendom. Sagsøgerens omkostninger vedrørende salget af ejendommen på Amagerbrogade 290 findes at have en direkte og umiddelbar tilknytning til en transaktion, der efter ML § 13, stk. 1, nr. 9, er fritaget for afgift. Det følger af ordlyden af art. 17, stk. 2, i sjette momsdirektiv og ML § 37, stk. 1, samt af EF-Domstolens dom i BLP Group-sagen, at der i en sådan situation ikke er adgang til momsfradrag.

Se også afsnit D.A.5.9 om levering af fast ejendom samt D.A.11.1.3.4 om fradrag for moms af salgsudgifter ved salg af fast ejendom.

SKM2005.454.VLR

Landsretten udtalte, at det ubestridt kan lægges til grund, at sælger solgte de omhandlede ejendomme som feriehuse til ikke-momsregistrerede købere, og at det var kendt for sælger, at køberne ikke ville fortsætte med momsregistreret udlejningsvirksomhed. Salget af de enkelte ejendomme var momsfri transaktioner, jf. ML § 37, stk. 1, jf. § 13, stk. 1, nr. 9, og de omhandlede udgifter havde en direkte tilknytning til de momsfri transaktioner. Uanset at ejendommene inden salget indgik i virksomhedens momspligtige drift, er der derfor ikke grundlag for momsfradrag efter ML § 37, stk. 1. Da ejendommene blev solgt til ikke-momsregistrerede købere, foreligger der ikke en overdragelse af en virksomhed eller en del af denne i momsretlig forstand, jf. momslovens dagældende § 8, stk. 1, 3. pkt. Det forhold, at sælger efter salget af de sidste ejendomme er ophørt med sin virksomhed, kan ikke føre til et andet resultat.

Bemærk, at nye bygninger, se afsnit D.A.5.9.4, og byggegrunde, se afsnit D.A.5.9.5, fra 1. januar 2011 ikke længere er omfattet af momsfritagelsen for salg af fast ejendom.

TfS1998, 254VLD

Den indgåede aftale af 8/10 1993 tillagde sagsøgeren en ret - men ikke pligt - til at købe xxx Sports varelager til en pris, der lå under kostprisen og på betalingsbetingelser, der indebar en helt usædvanlig lang kredittid. Aftalen blev fulgt op af sagsøgerens køb af væsentlige dele af xxx Sports varelager få dage efter, uden at der i forbindelse hermed - eller i forbindelse med senere køb eller returneringer af varer - blev foretaget en fysisk adskillelse af sagsøgerens og xxx Sports varer på lageret. Når aftalen ses i sammenhæng med de senere overdragelser, herunder af inventaret, og beslutningen om at ansætte xxx Sports direktør, yyy, må det herefter lægges til grund, at overdragelsen af varelageret og inventaret er sket som led i en virksomhedsoverdragelse, der har muliggjort, at sagsøgeren kunne fortsætte xxx Sports virksomhed, jf. også herved, at sagsøgeren rent faktisk kort efter overtog xxx Sports to hovedagenturer. Salgene kan derfor ikke henregnes til sagsøgerens afgiftspligtige virksomhed. Da der heller ikke er holdepunkter for at antage, at sagsøgeren har været i begrundet god tro med hensyn til de momenter, der har medført, at varelager- og inventarsalget må anses som foretaget som led i en virksomhedsoverdragelse, er der ikke grundlag for at anse sagsøgeren for omfattet af bestemmelserne i momsvejledningen om tilfælde, hvor en efterregulering af købsmomsen kan undlades.

Stadfæstet af Højesteret TfS1999, 918HD med henvisning til de af Landsretten anførte grunde for, at overdragelse af varelager var virksomhedsoverdragelse og køber derfor ikke kunne fradrage moms ved køb af varelageret.

TfS1997, 812ØLD

Landsretten gav Skatteministeriet medhold i dets opfattelse, hvorefter overdragelsen af leasingaftaleporteføljen måtte sidestilles med overdragelsen af en del af en virksomhed. Landsretten anførte, at det interne notat kan efter sin ordlyd kun forstås således, at der efter overdragelsen af leasingaftaleporteføljen ikke længere skulle indgås leasingaftaler i xxx Finans A/S. Det er endvidere ikke godtgjort, at der blev indgået nye leasingaftaler i xxx Finans A/S i tiden fra overdragelsen af leasingaftaleporteføljen, indtil toldvæsenet i februar 1992 gjorde xxx Finans A/S bekendt med, at toldvæsenet anså overdragelsen for omfattet af den dagældende ML § 12, stk. 5 (nu ML § 4, stk. 5). Herefter findes overdragelsen af leasingaftaleporteføljen at måtte sidestilles med overdragelse af en del af en virksomhed.

TfS1997, 475VLD  

Xxx ApS, der var ejet af køber med 50 pct., drev virksomhed med salg og eksport af fisk og rogn. Da anpartshaverne i 1993 ønskede at bringe samarbejdet til ophør, bestod xxx ApS væsentligste aktiver af varelageret og kundegrundlaget. Ved varelagerets salg den 18/5 1993 til bl.a. køber, var xxx ApS lejemål opsagt og personalet bortvist. Efter bevisførelsen findes det at måtte lægges til grund, at xxx ApS efter salget af varelageret ikke længere drev virksomhed, men alene - indtil det blev erklæret konkurs - var et hvilende selskab. Køber, der i en årrække har drevet registreret virksomhed inden for fiskeindustrien, overtog den væsentligste del af xxx ApS's varelager og ansatte i umiddelbar tilknytning hertil selskabets bortviste salgschef og en salgsassistent, hvorefter disse for køber varetog de samme arbejdsopgaver som xxx ApS og med salg til de samme kunder. I forbindelse hermed rettede salgschefen henvendelse til samtlige xxx ApS' kunder for at redegøre for det passerede. Køber findes herved at have videreført den af xxx ApS hidtil drevne virksomhed. Under hensyn hertil finder landsretten, at overdragelsen af varelageret mv. til køber med rette er anset for omfattet af den dagældende merværdiafgiftslovs § 12, stk. 5 (nu ML § 4, stk. 5)

Stadfæstet af Højesteret TfS1999, 87HD med henvisning til de af Landsretten anførte grunde for, at overdragelse af varelager var virksomhedsoverdragelse og køber derfor ikke kunne fradrage moms ved køb af varelageret.

Landsskatteretten

SKM2023.408.LSR

►Klagen drejede sig om et bindende svar, hvor SKAT havde svaret "nej" til spørgsmål 2 om, hvorvidt SKAT kunne bekræfte, at overdragelsen af en faste ejendom med tilhørende byggeprojekt kunne kvalificeres som en virksomhedsoverdragelse omfattet af den dagældende momslovs § 8, stk. 1, 3. pkt.

Landsskatteretten fandt, at selskabet den 25. oktober 2017 overdrog en ejendom bestående af en grund med et igangværende byggeri til dets datterselskab, og at overdragelsen var momspligtig, jf. momslovens § 4, stk. 1. Landsskatteretten bemærkede herved, at selskabet ikke havde fremlagt lejeaftaler eller anden dokumentation for, at selskabet på overdragelsestidspunktet drev en igangværende udlejningsaktivitet på ejendommen. Transaktionen kunne således ikke kvalificeres som en hel eller delvis virksomhedsoverdragelse i henhold til den dagældende momslovs § 8, stk. 1, 3. pkt.◄

SKM2020.422.LSR

Det daværende SKAT forhøjede et selskabs momstilsvar med 400.000 kr. vedrørende overdragelse af et skib, da SKAT hverken anså overdragelsen for momsfritaget efter ML § 13, stk. 1, nr. 9, om overdragelse af fast ejendom eller som en virksomhedsoverdragelse, der er fritaget for moms efter momslovens dagældende § 8, stk. 1, 3. og 4. punktum.

Landsskatteretten stadfæster afgørelsen, da skibet ikke er stationært, jf. herved EU-domstolens dom i sagen C-532/11, Leichenich. LSR henviser til, at skibet ikke er gjort stationært ved hjælp af fortøjningsanordninger, der fastgør skibet til havnens bred og/eller bund, der ikke let kan demonteres, og at skibet har motor og i oktober 2013 forlod fortøjningspladsen og sejlede tur/retur fra by Y2 til by Y3. Da køberne af skibet ikke er blevet momsregistreret i forbindelse med overdragelsen og derfor ikke succederer i selskabets momsretlige forpligtelser, og da parterne ikke orienterer SKAT om overdragelsen, finder LSR heller ikke, at der er tale om en momsfri virksomhedsoverdragelse.

 
SKM2020.329.LSR

Landsskatteretten fastslog, at momslovens dagældende § 8, stk. 1, 3. pkt., alene er relevant for virksomhedsoverdragelser, som anses for levering mod vederlag i henhold til momslovens dagældende § 8, stk. 1, 1. pkt.

Overdragelsen af en tandlægevirksomheds materielle og immaterielle aktiver, hvortil der efter det oplyste på intet tidspunkt havde været ret til momsfradrag, var således ikke udtryk for en levering mod vederlag i momslovens forstand.

Retten henviste herved til, at dette fremgår af en modsætningsvis fortolkning af momslovens dagældende § 8, stk. 1, 1. pkt., ligesom det fremgår direkte af lovbemærkningerne til bestemmelsen.

Overdragelsen af tandlægevirksomheden er derfor ikke omfattet af definitionen på en virksomhedsoverdragelse i momslovens dagældende § 8, stk. 1, 3. pkt. - ikke fordi virksomheden ikke drives videre af køberen, som Skatterådet lagde vægt på, men fordi transaktionen falder helt ud af momsloven i medfør af momslovens dagældende § 8, stk. 1, 1. pkt.

Tidligere instans: SKM2018.270.SR.Skattestyrelsen udsendte på baggrund af afgørelsen SKM2021.208.SKTST. Se D.A.4.5.

SKM2019.553.LSR

Landsskatteretten anså en samlet overdragelse af nogle ejendomme sammen med den momspligtige udlejningsaktivitet og den momspligtige aktivitet med udvikling og salg af fast ejendom, der var knyttet til ejendommene, for en momsfritaget virksomhedsoverdragelse i medfør af dagældende § 8, stk. 1, nr. 3.

 
SKM2016.634.LSR

Overdragelse af et et areal, der af det sælgende selskab blev anvendt i forbindelse med dets momspligtige aktiviteter, der dels udgør havnedrift og dels udgør erhvervsmæssig udlejning af fast ejendom, i hvilken forbindelse selskabet var frivilligt registreret for udlejning af fast ejendom, kan ikke anses som en momsfri virksomhedsoverdragelse, jf. momslovens dagældende § 8, stk. 1, 3. pkt. Selvom køber overtager lejekontrakterne ved købet, er dette ikke ensbetydende med, at køber har til hensigt selv at fortsætte driften af udlejningsvirksomheden, eller at udøve en driftsmæssig anvendelse af de overdragne aktiver, der kan sidestilles hermed.

Se også afsnit D.A.5.9.5

Landsskatteretten stadfæster herved SKM2013.824.SR for så vidt angår spørgsmålet om virksomhedsoverdragelse.

SKM2014.857.LSR

Et holdingselskab ejede fuldt ud aktierne i datterselskaberne H1 og H2 og indgik i en fællesregistrering med bl.a. H1 og H2. Holdingselskabets salg af alle aktierne i H1 og H2 var ikke en hel eller delvis virksomhedsoverdragelse omfattet af momslovens  dagældende § 8, stk. 1, 3. pkt., uanset fællesregistreringen. Holdingselskabet havde i forbindelse med salget af aktierne afholdt udgifter til rådgivning m.v. Udgifterne kunne henføres direkte til salget af aktierne og kunne ikke anses for generalomkostninger for en økonomisk virksomhed drevet af holdingselskabet. Der var derfor hverken hel eller delvis momsfradrag for de afholdte udgifter, jf. ML § 37 og ML § 38.

Se også afsnit D.A.11.1.3.2.3 om  generalomkostninger og selskabsandele, afsnit D.A.11.1.3.2.4 om generalomkostninger og momsfri virksomhedsoverdragelse, og afsnit D.A.11.1.3.4 om, at indkøbet ikke må vedrøre momsfritagne transaktioner.
SKM2014.715.LSR

Landsskatteretten ændrede svaret på nedennævnte spørgsmål 6 og 7 fra "nej" til "afvises", idet spørgsmålene ikke kunne anses at vedrøre en konkret disposition, jf. SKFL § 21, stk. 1:

6. Skal der pålægges moms ved salg/overdragelse af busser, der allerede ejes af busoperatøren ved salg/overdragelse til den ny busoperatør, jf. ML § 4, stk. 1?

7. Skal der pålægges moms ved salg/overdragelse af busser, der allerede ejes af busoperatøren ved salg/overdragelse til Trafikselskabet, jf. ML § 4, stk. 1?

Se også SKM2012.487.SR.
SKM2012.580.LSR 

En virksomheds køb af en ubebygget grund fra et selskab, som havde grunden som eneste aktiv, ansås for momspligtig erhvervelse af et gode og ikke en virksomhedsoverdragelse omfattet af momslovens dagældende § 8 stk. 1, 3. pkt.

SKM2011.550.LSR

Det klagende selskab var moderselskab i en koncern, hvis hovedaktivitet var delt op mellem moderselskabets to datterselskaber. Moderselskabets egen momspligtige aktivitet bestod i managementydelser til datterselskaberne af begrænset omfang. Der blev ikke godkendt fradrag for momsen af rådgivningsydelserne i forbindelse med moderselskabets salg af 100 % af aktierne i det ene datterselskab. Landsskatteretten finder ydermere ikke, at salget kunne anses for sket som led i en hel eller delvis overdragelse af selskabets virksomhed i henhold til momslovens dagældende § 8, stk. 1, 3. pkt. Det bemærkedes herved, at selskabet efter salget af aktierne afviklede denne del af sin momspligtige virksomhed. Der var endvidere ikke grundlag for at sidestille salget af aktierne med en virksomhedsoverdragelse i øvrigt. Der forelå ikke oplysninger om, at selskabet var fællesregistreret med datterselskabet eller andet, der eventuelt kunne indebære, at der forelå en hel eller delvis virksomhedsoverdragelse. Det bemærkedes, at EF-domstolen ikke i sagen C-29/08, AB SKF, tog stilling til, om der forelå en virksomhedsoverdragelse, men overlod besvarelsen af dette spørgsmål til den nationale domstol, jf. herved dommens præmis 38-40.

SKM2005.528.LSR

En virksomhed producerede elektroniske husholdningsartikler. I slutningen af 1990´erne besluttede hovedaktionæren at afvikle selskaberne og det eksisterende varelager blev solgt samlet til én køber. Herefter blev selskabets ejendom sat til sag. Selve driften af selskabet stoppede i 1997, og selskabets indtægter var herefter alene  baseret på inddrivelse af udestående tilgodehavender. Herefter blev selskabets produktionsejendom, X, isoleret sat til salg i 1999. Landsskatteretten fandt, at salg af ejendommen ikke er sket som led i en virksomhedsoverdragelse omfattet af momslovens dagældende § 8, stk. 1, 3. pkt. idet ejendommen ikke er solgt til den samme som overtog selskabets øvrige aktiver.

Se nærmere afsnit D.A.11.1.3.2.4 om SKM2005.528.LSR og om adgangen til fradrag for momsen af ejendomsmæglersalær.

SKM2005.485.LSR

Landsskatteretten udtalte, at virksomhedens overdragelse af ejendommen til en vognmand ikke kan anses for at være sket som led i overdragelse af en virksomhed eller en del af denne efter momslovens dagældende § 8, stk. 1, 3. pkt. Der er herved henset til, at køberen af ejendommen ikke er fortsat med at drive smedieforretning fra ejendommen, men har anvendt ejendommen i forbindelse med drift af en vognmandsforretning, jf. herved præmis 46 i EF-domstolens dom i sag nr. C-497/01 (Zita Modes). Virksomheden har derfor foretaget en levering af en fast ejendom, der er momsfritaget i henhold til ML § 13, stk. 1, nr. 9.

SKM2004.236.LSR

Landsskatteretten udtalte, at selskabets overdragelse af ejendommen ikke kan anses for at være sket som led i overdragelse af en virksomhed eller en del af denne efter momslovens  dagældende § 8, stk. 1, 3. pkt. Omkostningerne forbundet med salget er derfor ikke omfattet af cirkulære nr. 2001-34 om fradrag i momsgrundlaget for omkostninger til salg af fast ejendom, som er sket som led i en virksomhedsoverdragelse. Der er ved afgørelsen heraf henset til, at selskabet kun overdrager ejendommen og ikke en udlejningsvirksomhed inkl. lejemål m.m. Erhverver fortsætter endvidere ikke med at drive udlejningsvirksomhed fra ejendommen, men anvender ejendommen i forbindelse med ejendomsmæglervirksomhed, jf. præmis 46 i EF-Domstolens dom C-497/01 i (Zita Modes Sárl). Selskabet må derfor anses for at have foretaget levering af fast ejendom, der er momsfritaget efter ML § 13, stk. 1, nr. 9.

SKM2004.184.LSR

Landsskatteretten udtalte, at den påtænkte omdannelse af kommanditselskabet til et aktieselskab må anses som en virksomhedsoverdragelse omfattet af momslovens dagældende § 8, stk. 1.

Se nærmere afsnit D.A.11.1.3.2.4 om SKM2004.184.LSR og om omfanget af fradrag for rådgivningsydelser til brug for overvejelser om omdannelse af et kommanditselskab til et aktieselskab.

SKM2003.302.LSR

Et selskab havde til en køber, X, overdraget samtlige aktiver og passiver med undtagelse af to domicilejendomme, som blev overdraget til en anden køber, Y. Overdragelsen af domicilejendommene var ikke omfattet af momslovens dagældende § 8, stk. 1, 3. pkt., men var omfattet af ML § 13, stk. 1, nr. 9.

Se SKM2004.348.TSS, hvor Skatteministeriet kommenterer en beslutning om at tage bekræftende til genmæle i sagen.

Beslutningen skyldtes bl.a. nye oplysninger om, at de to domicil-ejendomme på overdragelsestidspunktet var overgået til at være udlejningsejendomme i en erhvervsmæssig udlejningsvirksomhed. Ministeriet fandt på den baggrund, at momsen af ejendomsmæglerhonoraret var en fradragsberettiget generalomkostning i medfør af ML § 37. Se C-408/98, Abbey National.

Det kunne ikke tale afgørende imod fradrag, at virksomheden formelt ikke var blevet frivilligt momsregistreret i henhold til ML § 51, da den påbegyndte udlejningsvirksomhed med moms på lejen efter gældende administrativ praksis ville kunne registreres med tilbagevirkende kraft.

SKM2001.271.LSR

Salg af en virksomheds inventar i forbindelse med bortforpagtning af hoteldrift var omfattet af ML § 8, stk. 1, 3. pkt. Landsskatteretten anførte, at der kan godkendes fradrag for momsen af udgifterne til de tjenesteydelser, der er erhvervet for at gennemføre denne overdragelse, idet disse udgifter anses for at have haft en direkte og umiddelbar tilknytning til den del af selskabets økonomiske virksomhed, der vedrører hotelvirksomhed, som er fuldt momspligtigt.

Skatterådet

SKM2023.257.SR

Spørger, der er sanger og komponist, påtænker at overdrage ophavsrettighederne til sin musik til et selskab som led i et kommende generationsskifte. Der er tale om overdragelse af samtlige ophavsrettigheder inkl. tidsubegrænset overdragelse af vederlagsrettighederne fra to forvaltningsorganisationer vedrørende alle tidligere musikværker. Til ophavsrettighederne er knyttet licenser som følge af indgåede forvaltningsaftaler. Selskabet, som ophavsrettighederne skal overdrages til, har til hensigt at fortsætte den økonomiske virksomhed vedrørende ophavsrettighederne ved videreførelse og indgåelse af forvaltningsaftaler/licenser mod betaling af vederlag.

Skatterådet fandt, at den påtænkte overdragelse af spørgers ophavsrettigheder udgør en delvis virksomhedsoverdragelse i momslovens forstand. Der overdrages en samlet formuemasse bestående af virksomhedsaktiverne i en identificerbar del af spørgers økonomiske virksomhed (en økonomisk enhed). Overdragelsen sker med henblik på, at selskabet kan fortsætte driften af den hidtidige aktivitet i den økonomiske enhed. Det, der overdrages, er spørgers virksomhed med ophavsrettigheder med tilhørende indgåede forvaltningsaftaler. Overdragelsen er derfor undtaget fra momslovens anvendelsesområde og medfører derfor ikke pligt til at betale moms. Overdragelsen af ophavsrettighederne er allerede derfor ikke omfattet af fritagelsen for forfatter- og komponistvirksomhed samt anden kunstnerisk virksomhed.

SKM2023.255.SR

Sagen omhandlede en tysk open-ended Alternative Investment Fund (AIF) der havde erhvervet kommanditanparterne i et kommanditselskab, der ejede en dansk udlejningsejendom. Komplementaren var et dansk ApS. Fonden var skattepligtig efter selskabsskattelovens § 2, stk.1, litra b, men overvejede at simplificere strukturen ved at overdrage kommanditanparterne til komplementarselskabet med den civilretlige konsekvens, at kommanditselskabet ophørte ved konfusion. Dette indebar både, at den begrænsede skattepligt efter litra b ophørte, samt at ejendommen blev ejet af et fuldt skattepligtigt dansk selskab.

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at en efterfølgende opløsning af kommanditselskabet ved konfusion, hvor det danske ApS blev 100% ejer af den underliggende ejendom, momsmæssigt skulle anses for at være en momsfri transfer of going concern. Hverken overdragelsen af kommanditanparterne eller den deraf følgende selskabsretlige konfusion kunne anses for en momsfri virksomhedsoverdragelse, idet der ikke skete overdragelse af virksomhedens aktiver.

SKM2023.254.SR

Spørger var et kommanditselskab, der ejede og drev to nyopførte udlejningsejendomme. Samtlige kommanditanparter var ejet af et anpartsselskab (H2 Holding ApS), mens et andet anpartsselskab var komplementar. Den selskabsretlige struktur påtænktes ændret, således at H2 Holding ApS skulle overtage funktionen som komplementar, hvilket medførte en selskabsretlig konfusion, hvorved kommanditselskabet ophørte og fik identitet som H2 Holding ApS. Efterfølgende ville H2 Holding ApS stifte to datterselskaber, hvor de to udlejningsejendomme skulle overdrages til hver sit datterselskab.

Skatterådet bekræftede, at konfusionen af kommanditselskabet og H2 Holding ApS ikke kunne anses som en momsfri virksomhedsoverdragelse, idet der ved konfusionen ikke skete overdragelse af aktiver fra kommanditselskabet til H2 Holding ApS mod vederlag.

Skatterådet bekræftede desuden, at overdragelsen af de to udlejningsejendomme fra H2 Holding ApS til hver sit nystiftede selskab kunne anses for en momsfri virksomhedsoverdragelse.

SKM2022.476.SR

Spørger er en dansk filial af et selskab, etableret i et andet EU-land. Spørger har overdraget et forretningsområde til en dansk filial af et andet selskab, etableret i et andet EU-land. Overdragelsen omfattede immaterielle og materielle aktiver vedrørende det pågældende forretningsområde. Disse aktiver var ikke fyldestgørende for, at køberen kunne drive forretningsområdet videre på closing-tidspunktet (tidspunktet for den juridiske overdragelse). I tilknytning til overdragelsesaftalen forpligtede Spørger sig derfor til i en periode på op til 12 måneder at levere visse ydelser, som var nødvendige for transitionen af forretningen (TSA-ydelser), således at køber kunne levere X-ydelser til de kundeforhold, der blev overdraget som led i overdragelsesaftalen. Det var en betingelse for gennemførelse af overdragelsesaftalen, at der blev indgået aftale om levering af disse ydelser. Efter overdragelsen og udløbet af overgangsperioden på 12 måneder kunne Spørger ikke længere udøve den aktivitet, der varetages af det forretningsområde, der blev overdraget.

Skatterådet vurderede, at overdragelsen først kunne anses for endeligt gennemført efter udløbet af den overgangsperiode på 12 måneder, hvor Spørger skulle levere TSA-ydelserne. Den midlertidige levering af TSA-ydelserne, som var nødvendige for, at køberen kunne videreføre aktiviteten, indebar efter Skatterådets opfattelse ikke, at Spørger skulle anses for at videreføre den virksomhed, der blev overdraget.  

Skatterådet bekræftede, at Spørgers overdragelse af forretningsområdet måtte anses som en delvis virksomhedsoverdragelse omfattet af momslovens § 4, stk. 5.

Skatterådet lagde vægt på, at levering af TSA-ydelserne var nødvendige for at køber kunne levere X-ydelserne til de kundeforhold, der blev overdraget. Skatterådet lagde desuden vægt på, at leveringen af TSA-ydelserne skete i en begrænset periode, hvorefter Spørger ikke længere kunne udøve den aktivitet, der blev overdraget. Yderligere lagde Skatterådet vægt på, at Spørger måtte anses for at levere TSA-ydelserne til køberen og ikke til de tidligere kunder. Spørger blev således underleverandør til køber i en begrænset periode.

SKM2022.301.SR

Sagen omhandler Spørgers salg af kapitalandelene i fire projektudviklingsselskaber. De 4 projektudviklingsselskaber har forinden salget været omfattet af en momsmæssig fællesregistrering med Spørger, indenfor hvilken, der er overdraget fast ejendom momsfrit.

Imod Spørgers ønske, kan det ikke bekræftes, at projektudviklingsselskaberne kan udtræde af den momsmæssige fællesregistrering med Spørger, i forbindelse med salget af selskaberne, uden momsmæssige konsekvenser i relation til den momsfrie overdragelse af fast ejendom indenfor fællesregistreringen.

►Påklaget til Landsskatteretten. ◄

SKM2022.255.SR

Spørger er et investeringsselskab hvis aktivitet består i drift og udlejning af investeringsejendomme udelukkende til beboelsesformål. Spørger har erhvervet seks byggegrunde med henblik på opførelse af tre dobbelthuse til momsfri boligudlejning.

Spørger har påbegyndt byggeri af et dobbelthus på to af byggegrundene med henblik på udlejning til boligformål. Spørger opfører således et dobbelthus - og dermed to boliger - og indgår bindende lejeaftaler med en lejer til hver af de to boliger.

Når byggeriet af dobbelthuset er færdigt, og lejeaftalerne indgået med to lejere, overdrager Spørger dobbelthuset med lejere samt de fire resterende byggegrunde, hvor der ligeledes skal opføres to dobbelthuse, til et koncernforbundet selskab.

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at Spørger kan overdrage det færdigopførte dobbelthus med to tidsubegrænsede lejeaftaler til de to boliger samt fire byggegrunde beregnet til byggeri af yderligere to dobbelthuse til momsfri boligudlejning, til et koncernforbundet selskab, som en momsfri virksomhedsoverdragelse efter ML § 4, stk. 5. De fire byggegrunde anses ikke for omfattet af en igangværende udlejningsvirksomhed, som køber kan videreføre, da der ikke er igangværende aktiviteter vedrørende disse byggegrunde.

Skatterådet bekræftede, at Spørger kan overdrage et færdigopført dobbelthus med to tidsubegrænsede lejeaftaler til et koncernforbundet selskab som en momsfri virksomhedsoverdragelse efter ML § 4, stk. 5. Dobbelthuset med tilhørende lejekontrakter anses for en igangværende udlejningsvirksomhed, som køberen kan videreføre.

SKM2022.203.SR

Spørger aktivitet bestod i at levere tjenesteydelser til entreprenør-industrien, herunder simple ydelser samt komplekse projektløsninger. Som led i en omstrukturering påtænkte Spørger at udskille sin virksomhed med udlejning af materiel til et selvstændigt selskab. Ændringen påtænktes gennemført via en grenspaltning af Spørger, hvor al materiel tilknyttet grenen blev udskilt til et andet selskab.

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at overdragelsen opfyldte betingelserne for at blive anset for en momsfri virksomhedsoverdragelse, jf. ML § 4, stk. 5. Overdragelsen af aktiverne var derfor momspligtig. Der blev herved bl.a. henset til, at Spørger videreførte en del af den overdragne virksomhed, ligesom en væsentlig del af materiellet lejedes tilbage til Spørger.

SKM2022.22.SR

Spørger var en dansk filial af et selskab i EU-land A. Spørger drev virksomhed med bl.a. levering af Q Services til kunder i Danmark.

Selskabet i EU-land A planlagde at fusionere med et koncernforbundet selskab i EU-land B, som tillige havde en filial i Danmark. Skatterådet kunne bekræfte, at der ved fusionen skete en momsfri virksomhedsoverdragelse af aktiverne i Spørger til filialen af selskabet i EU-land B, jf. ML § 4, stk. 5.

Efter fusionen planlagde selskabet i EU-land B at lade sig omdanne til et europæisk selskab (societas europaea). Skatterådet kunne bekræfte, at omdannelsen ikke udgjorde levering mod vederlag i momslovens forstand, og at en sådan omdannelse dermed ikke var omfattet af momslovens anvendelsesområde

SKM2021.430.SR

Spørger driver virksomhed med køb, salg, projektudvikling og udlejning af fast ejendom. Som led heri er Spørger i gang med at opføre en ejendom med udlejningslejligheder til boligformål.

Spørger påtænker at overdrage ejendommen inkl. aftale med entreprenøren, huslejeparadigme, udlejningsformidlingskontrakt og allerede indgåede huslejekontrakter mod vederlag til et helejet datterselskab.

Skatterådet konkluderede, at overdragelsen er momspligtig, idet alle indgåede lejekontrakter indgås med datterselskabet, hvorfor Spørger har skiftet hensigt fra momsfritaget udlejning til momspligtig overdragelse senest i forbindelse med indgåelsen af disse lejekontrakter.

►Klage til Landsskatteretten er tilbagekaldt.◄

SKM2020.493.SR

Aktiviteterne vedrørende tre nyopførte ejendomme med tilhørende lejekontrakter på såvel momsfritaget boligudlejning som erhvervsmæssig udlejning (sidstnævnte omfattet af en frivillig registrering) overdrages. Skatterådet bekræfter, at overdragelserne udgør momsfri virksomhedsoverdragelser, jf. momslovens dagældende § 8, stk. 1, 3. pkt.

 
SKM2020.191.SR

Skatterådet bekræftede, at et selskab kunne overdrage et antal ejendomsprojekter som momsfrie virksomhedsoverdragelser. Der var tale om overdragelse af ejendomme opført med henblik på udlejning, og overdragelserne omfattede bl.a. entreprisekontrakter og uopsigelige lejekontrakter for hovedparten af de enkelte ejerlejligheder.

Videre bekræftede Skatterådet, at overdragelse af et ejendomsprojekt opført med henblik på udlejning ikke kunne anses som en momsfri virksomhedsoverdragelse, fordi køber havde til hensigt at sælge de enkelte ejerlejligheder i stedet for at fortsætte udlejningsvirksomheden.

 
SKM2020.18.SR Skatterådet bekræftede, at spørger kunne overdrage et forretningsområde til en nyetableret filial som en momsfritaget virksomhedsoverdragelse. Filialen skulle efter overdragelsen bl.a. levere samme ydelser til spørger, som forretningsområdet hidtil havde udført. Spørger skulle efter overdragelsen levere visse hjælpefunktioner til filialen. Virksomhedsoverdragelsen  medførte ikke ophør af spørgers leverancer til sine kunder. Der blev lagt vægt på, at der var tale om overdragelse af en helhed af elementer, som muliggjorde fortsat drift af selvstændig økonomisk virksomhed, samt at det var modtagers hensigt at fortsætte virksomheden.  
SKM2019.356.SR Skatterådet bekræftede, at et udenlandsk selskabs overdragelse af specialværktøj, der stilles til rådighed for underleverandører her i landet, til nystiftede datterselskaber, sker som led i en momsfri virksomhedsoverdragelse. Der er tale om delvise virksomhedsoverdragelser, hvor to forretningsenheder indskydes i hvert sit selskab. Der skal derfor ikke betales moms af transaktionerne i Danmark. Det er ikke en betingelse for momsfritagelse, at alle de momspligtige transaktioner i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse har leveringssted i ét og samme land. Hvis overdrageren af specialudstyr, der stilles til rådighed for danske underleverandører, ikke har været registreringspligtig, er det som udgangspunkt ikke en betingelse for momsfritagelse, at de modtagende virksomheder er eller bliver momsregistrerede, hvis fritagelsen ikke fører til konkurrencefordrejning.  
SKM2019.348.SR Skatterådet kunne ikke bekræfte, at der var tale om en momsfri virksomhedsoverdragelse, når en udlejer sælger udvalgte leasingaktiver, lejer dem tilbage og i øvrigt fortsætter udlejningen til de pågældende leasingkunder på uændrede vilkår. Skatterådet kunne ikke bekræfte, at overdragelse af en lejeaftale og samtidig overdragelse af det udlejede aktiv er en tjenesteydelse. Skatterådet fandt, at der i stedet er tale om et varesalg. Skatterådet kunne bekræfte, at den leje, som spørger i eget navn opkræver af sine leasingkunder, fortsat er momspligtig her i landet, når kunderne er etableret her i landet.  

SKM2019.212.SR

Skatterådet bekræftede, at en nyopført udlejningsejendom kunne overdrages som en virksomhedsoverdragelse.  
SKM2019.211.SR Skatterådet kunne ikke bekræfte, at nyopførte bygninger med igangværende udlejning kunne overdrages som en virksomhedsoverdragelse. Aftalen om overdragelse var indgået, inden byggeriet blev påbegyndt. Afgørelsen er påklaget til Landsskatteretten.

SKM2018.619.SR

Overdragelse af grund, byggeretter og byggeprojekt til datterselskaber, blev af Skatterådet ikke anset som en virksomhedsoverdragelse efter momslovens dagældende § 8, stk. 1, 3. pkt. Afgørelsen blev  begrundet med, at betingelsen om, at der skal være tale om overdragelse af en økonomisk enhed, der kan drives selvstændigt, ikke var opfyldt.

SKM2018.616.SR

Skatterådet bekræftede, at Spørger ville kunne anvende reglerne om reduceret momsgrundlag ved salg af egne kunstgenstande, jf. ML § 30, stk. 3, selvom salget sker efter omdannelse af Spørgers enkeltmandsvirksomhed til et selskab, idet den påtænkte omdannelse må anses for en virksomhedsoverdragelse, jf. momslovens dagældende § 8, stk. 1, 3. pkt.

Skatterådet bekræftede, at Spørgers arvinger ville kunne anvende reglerne om reduceret momsgrundlag ved salg af egne kunstgenstande, jf. ML § 30, stk. 3, selvom salget sker efter omdannelse af Spørgers enkeltmandsvirksomhed til et selskab i forbindelse med behandlingen af Spørgers dødsbo, idet den påtænkte omdannelse må anses for en virksomhedsoverdragelse, jf. momslovens  dagældende § 8, stk. 1, 3. pkt. Skatterådet bemærkede, at selskabet i denne situation ikke må have til hensigt øjeblikkeligt at likvidere den pågældende virksomhed eller eventuelt at sælge lagerbeholdningen.

SKM2018.460.SR Skatterådet bekræftede, at salg af to boligblokke i en ejendom, hvori Spørger drev henholdsvis momsfri og momspligtig udlejning, ville udgøre en momsfri virksomhedsoverdragelse, jf. momslovens  dagældende § 8, stk. 1, 3. pkt.
SKM2017.600.SR

Overdragelse af et ejendomsprojekt til et 100% ejet, momsregistreret, datterselskab blev af Skatterådet anset som en virksomhedsoverdragelse efter momslovens dagældende § 8, stk. 1, 3. pkt. Ejendomsprojektet bestod af opførelse af et antal ejerlejligheder med henblik på salg, videre indgik en aftale med en underleverandør med hensyn til udførelse af entreprenørarbejdet i projektet, samt en aftale med en ejendomsmægler, der skulle stå for at formidle salget af de enkelte ejerlejligheder.

SKM2017.18.SR

Skatterådet kan bekræfte, at overdragelsen af aktiviteten fra Spørger til en anden filial i Danmark af et selskab i et andet EU-land er en momsfri virksomhedsoverdragelse, jf. momslovens dagældende § 8, stk. 1, 3. pkt.

Der kan dog ved vurderingen ikke tillægges vægt, om køberen bliver momsregistreret i Danmark for levering af momspligtige administrationsydelser til Spørger eller momsregistreret for levering af momspligtige administrationsydelser til et selskabet i et andet EU-land efter reglerne om reverse charge.

 
SKM2015.595.SR

Skatterådet bekræfter, at spørgers overdragelse af et vindmølleprojekt til en køber vil udgøre en virksomhedsoverdragelse omfattet af momslovens dagædende § 8, stk. 1, 3. punktum.

SKM2013.160.SR Salg af udlejede garager, anses som virksomhedsoverdragelse, når køber uændret fortsætter udlejningen.

Se også afsnit D.A.5.8.4.1.2 om udlejning

SKM2013.59.SR

Skatterådet fandt, at når spørger har købt en udlejningsejendom, der - medens til- og ombygningen står på - fortsat anvendes som en sådan, vil det efterfølgende salg af ejendommen være at anse som en momsfri virksomhedsoverdragelse, idet den pågældende ejendom anses som en økonomisk enhed, som en eventuel køber selvstændigt vil kunne videreføre som økonomisk virksomhed.

Det blev forudsat, at køber ville indtræde i de momsfritagne såvel som de momspligtige udlejningsforpligtelser og blive frivilligt momsregistreret i henhold til ML § 51.

Se afsnit D.A.5.9.3

SKM2012.503.SR

Skatterådet bekræftede, at der foreligger en virksomhedsoverdragelse, jf. momslovens dagældende § 8, stk. 1, 3 pkt., når en bygning under opførelse samt tilhørende udlejningsaftale apportindskydes i et selskab.
SKM2012.487.SR

Skatterådet bekræftede, at der skal afregnes moms ved salg af en bus fra et eksternt leasingselskab til en busoperatør, når bussen er erhvervet med henblik på videresalg til et trafikselskab eller en anden busoperatør. Der skal ligeledes beregnes moms ved det efterfølgende salg. Skatterådet bekræftede endvidere, at busoperatøren i de tilfælde har fradrag for momsen. Sker der imidlertid overdragelse af busser, som en busoperatør har ejet og anvendt til momsfritaget personbefordring i henhold til en kontrakt med et trafikselskab, til trafikselskabet eller direkte til den busoperatør, der har overtaget kontrakten med trafikselskabet og overdragelsen sker sammen med det personale, der har været anvendt til kørsel og drift i henhold til kontrakten, så finder Skatterådet, at der er tale om en momsfritaget virksomhedsoverdragelse i henhold til momslovens dagældende § 8, stk. 1, 3. punktum.

Se også SKM2014.715.LSR, hvor Landsskatteretten ændrede  svaret på spørgsmål 6 og 7 fra "nej" til "afvises", idet spørgsmålene ikke kunne anses at vedrøre en konkret disposition, jf. SKFL § 21, stk. 1.
SKM2012.330.SR

Skatterådet bekræftede, at overdragelse af en leasingportefølje bestående af leasingaktiver med sammenhørende leasingaftaler kan anses som en virksomhedsoverdragelse, der skal ske uden moms i henhold til momslovens dagældende § 8, stk. 1, 3. pkt. Det har ikke umiddelbart nogen betydning, at spørger fortsat har anden forretningsmæssig forbindelse med leasingtageren eller finansierer købet af leasingporteføljen. Hvorvidt der er tale om en momsfri virksomhedsoverdragelse eller momspligtige overdragelser af aktiver afhænger af en samlet vurdering af alle omstændigheder i forbindelse med overdragelsen, og momenter som antallet af aktiver i den overdragne portefølje samt restløbetiden på de overdragne leasingkontrakter kan være af betydning i den samlede vurdering.

 
SKM2012.43.SR Skatterådet bekræftede, at der er tale om en virksomhedsoverdragelse, jf. momslovens dagældende § 8 stk. 1, 3. pkt., når der overdrages en byggegrund med tilhørende aftaler om opførelse og udlejning af butiksarealer. Skatterådet kan endvidere bekræfte, at spørger har momsfradrag for forberedende omkostninger, såsom udgifter til projektudvikling, planlægning, undersøgelser mv., med henblik på at kunne udbyde et investeringsprojekt, der omfatter grund, planer for opførelse af bygninger samt en udlejningsaftale, selvom det efterfølgende viser sig, at projektet ikke bliver til noget. Dette gælder uanset, om der i forbindelse med forberedelsen er indkøbt en grund, hvorpå der ligger et parcelhus. Der vil i det tilfælde blot ikke være fradrag for omkostninger i forbindelse med selve salget af grunden med parcelhuset, da der vil være tale om en transaktion, der er momsfritaget i medfør af ML § 13, stk. 1, nr. 9. Det må forudsættes, at overdrageren af investeringsprojektet/udlejningsvirksomheden er frivilligt momsregistreret, jf. ML § 51.

SKM2007.842.SR

Hvis A overdrager sin landbrugsejendom til en landmand, der driver ejendommen videre med malkekvægsproduktion, svineproduktion eller planteavlsproduktion vil det anses som værende en virksomhedsoverdragelse jf. dagældende § 8, stk. 1, 3. pkt., og Cir. 2001-34, pkt. 22. Hvis A overdrager sin landbrugsejendom til en køber, som udlejer det tilhørende jordareal og udhusbygninger til en anden landmand, vil det ikke anses som værende en virksomhedsoverdragelse jf. dagældende § 8, stk. 1, 3. pkt., Cir. 2001-34, pkt. 22, og SKM2006.613.ØLR. Hvis A overdrager sin landbrugsejendom uden besætning og maskiner, fordi køber ikke ønsker at overtage disse aktiver, men kun ønsker at drive jordtilliggendet, hvori ejendommens driftsbygninger indgår, vil det ikke anses som værende en virksomhedsoverdragelse jf. dagældende § 8, stk. 1, 3. pkt. og Cir. 2001-34, pkt. 22. Skatterådet kunne bekræfte, at der kan gives fradrag for moms af udgifter til ejendomsmægler, advokat og økonomikonsulent, når et salg af en landbrugsejendom regnes for at være en virksomhedsoverdragelse. Der kan dog kun gives fradrag for ydelser, der vedrører den momspligtige virksomhed, og derfor ikke for den del, der vedrører privatbeboelsen. Der kan ikke gives fradrag, når køber ikke viderefører driften af virksomheden eller udlejer jordarealet og udhusbygningerne, eller når sælgeren forud for salget har solgt besætning og maskiner fra. Der kan heller ikke gives fradrag, hvis det ikke var købers hensigt på købstidspunktet at fortsætte driften af virksomheden.

Skattestyrelsen

TfS1996, 187TSS

Told- og Skattestyrelsen besvarede en henvendelse fra et trafikselskab om de momsmæssige konsekvenser af at stifte et 100 pct. ejet leasingselskab, der skulle indkøbe nye busser, som skulle udlejes til trafikselskabet. En senere fusion mellem trafikselskabet og det endnu ikke stiftede leasingselskab kunne efter styrelsens opfattelse ikke gennemføres som en momsfri overdragelse efter dagældende § 8, stk. 1, 3. pkt. Styrelsen bemærker, at det er en forudsætning for en momsfri overdragelse efter dagældende § 8, stk. 1, 3. punktum, at aktiverne fortsat anvendes i forbindelse med en momspligtig virksomhed, fx udlejningsvirksomhed. Der skal - for at en overdragelse af en virksomhed eller en del af denne kan anses for at foreligge - være tale om overdragelse af en virksomheds driftsmidler mv. (økonomisk enhed), som foretages med henblik på, at køberen enten fortsætter driften af virksomheden eller udøver en sådan driftsmæssig anvendelse af de overdragne aktiver, der sidestilles hermed. I den konkrete sag foreligger der hverken en driftsmæssig sidestillet anvendelse eller en uændret fortsættelse af virksomheden. Efter fusionen er det derimod netop meningen, at busserne i anvendelse skal overgå fra momspligtig udlejningsvirksomhed til momsfri personbefordring. Told- og Skattestyrelsen finder derfor ikke, at den skitserede overdragelse kan ske momsfri iht. dagældende § 8, stk. 1, 3. punktum.