Indhold

Dette afsnit beskriver, hvilke virksomheder, som er omfattet af afgiften på bæreposer eller engangsservice, og som skal lade sig registrere som oplagshavere.

Afsnittet indeholder:

  • Regler for fremstillingsvirksomheder
  • Regler for mellemhandlere
  • Regler for virksomheder, der modtager varer fra udlandet
  • Regler for registrerede varemodtagere
  • Krav til lokaler
  • Regler ved lønarbejde.

Bemærk

Se afsnit E.A.1.4 om de generelle regler for registrering.

Oplagshavere kan indføre afgiftspligtige varer fra udlandet og købe varer fra andre oplagshavere uden afgift.

Regler for fremstillingsvirksomheder

Virksomheder, der fremstiller bæreposer, engangsservice eller pvc-folier, se EMBAL §§ 2a, 2c og 2d, skal anmelde sig til registrering som oplagshaver. Se EMBAL § 3, stk. 1 og lov nr. 2226 af 29. december 2020.

Virksomhederne skal registreres separat for hvert afgiftsområde.

Virksomheder kan dog undlade at lade sig registrere som oplagshaver og indbetale afgift, hvis mængden af udleverede afgiftspligtige varer svarer til en afgift, der ikke overstiger en bagatelgrænse på 10.000 kr. årligt. Den årlige bagatelgrænse følger virksomhedens regnskabsår. En nystiftet virksomhed med en regnskabsperiode på over 12 måneder, dog højst 18 måneder, jf. årsregnskabslovens § 15, stk. 2, skal påbegynde den årlige periode ved stiftelse af virksomheden. De resterende måneder i en nystiftet virksomheds første regnskabsår skal ikke indgå i opgørelsen af afgiftsberegningen. Dette gør sig også gældende, såfremt mængden af afgiftspligtige varer overstiger bagatelgrænsen i de resterende måneder. Efter stiftelsesåret vil den årlige periode følge virksomhedens regnskabsår. Se EMBAL § 3, stk. 8, som ændret ved § 10 i lov 1240 af 11. juni 2021.

Bagatelgrænsen er ikke et bundfradrag. Virksomheder, der ikke opfylder betingelserne for at undlade at lade sig registrere som oplagshaver, skal derfor afregne den fulde afgift.

Virksomheder, der ikke er registreret for afgift, skal lade sig registrere på det tidspunkt, hvor der er kendskab til, at bagatelgrænsen vil blive overskredet i løbet af regnskabsåret. Virksomheden omfattes herefter af lovens pligt til løbende at angive og afregne afgift fra registreringstidspunktet. Det er Skattestyrelsens opfattelse, at der ikke skal angives og betales afgift af varer, som er udleveret forud for registreringstidspunktet.

Virksomheder, der er omfattet af bagatelgrænsen på 10.000 kr., skal løbende føre et regnskab, der dokumenterer, at mængden af afgiftspligtige varer svarer til en afgift, der ikke overstiger bagatelgrænsen på 10.000 kr. årligt. Se EMBAL § 9, stk. 11.

En oplagshaver kan lade sig afmelde fra registrering, hvis mængden af udleverede afgiftspligtige varer i et regnskabsår ikke har oversteget en afgift på 10.000 kr. Det er Skattestyrelsens opfattelse, at der i den forbindelse er tale om virksomhedens senest afsluttede regnskabsår. Virksomheden skal angive og afregne afgift, indtil virksomheden er blevet afmeldt.

►Bemærk

Registrerede varemodtagere er også omfattet af reglerne om bagatelgrænse. Se EMBAL § 7 a, stk. 6 samt afsnit E.A.7.1.13.◄

Regler for mellemhandlere

Virksomheder, der driver mellemhandel (grossisthandel) med afgiftspligtige bæreposer, engangsservice eller pvc-folier, kan anmelde sig til registrering som oplagshaver, men sådanne virksomheder har ikke pligt til at være registreret (frivillig registrering). Se EMBAL § 3, stk. 2.

Ved mellemhandel forstås her videresalg en gros til andre handlende.

Virksomhederne skal registreres separat for hvert afgiftsområde.

Regler for virksomheder, der modtager varer fra udlandet

Fra 1. juli 2019 er det muligt for virksomheder, der modtager afgiftspligtige varer fra udlandet med henblik på salg, at registrere sig som oplagshaver. Se EMBAL § 3, stk. 4

Regler for registrerede varemodtagere

Virksomheder, der indfører eller modtager afgiftspligtige varer fra udlandet, og som ikke er registreret som oplagshaver, skal typisk lade sig anmelde som registreret varemodtager. Se afsnit E.A.7.1.13 om varemodtagere omfattet af emballageafgiften.

Krav til lokaler

Virksomheden kan nægtes registrering som oplagshaver eller få tilbagekaldt registreringen, hvis virksomhedens lokaler er eller senere bliver indrettet på en sådan måde, at Skattestyrelsens kontrol ikke kan udføres på rimelig måde. Se EMBAL § 3, stk. 5.

Regler ved lønarbejde

Skattestyrelsen kan efter ansøgning give en oplagshaver tilladelse til at lade større partier varer fremstille for egen regning (lønarbejde) hos en anden oplagshaver (fabrikationsvirksomheden).

Skattestyrelsen kan efter ansøgning desuden tillade, at virksomheder, der ikke har erhvervsmæssig fremstilling af afgiftspligtige varer, registreres som oplagshaver i de tilfælde, hvor virksomheden er eneforhandler af en vare, som virksomheden lader fremstille for egen regning (lønarbejde) hos en anden oplagshaver. Se EMBAL § 3b.