Indhold

Dette afsnit beskriver, hvornår en beholder mv. regnes for at være en emballage efter emballageafgiftsloven.

Afsnittet indeholder:

  • Emballagens form og type
  • Emballagens rumindhold
  • Salgsemballage
  • Endelig forbruger
  • Toldtarif
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Bemærk:

Fra og med 1. juli 2019 er emballager, som er omfattet af den obligatoriske pant- og retursystem, jf. bekendtgørelse nr. 540 22. maj 2017 fritaget for emballageafgiften. Fritagelsen gælder ikke for emballager, som har fået dispensation fra at være med i pant- og retursystemet. Se EMBAL § 1, stk. 2.

Emballagens form og type

Emballager med et rumindhold under 20 liter er omfattet af afgiftspligten uanset form og type. Det kan fx være balloner, bøtter, dunke, dåser, flasker, kartoner og krus.

Emballagens rumindhold

Ved en emballages rumindhold forstås emballagens (beholderens) bruttovolumen (indvendige mål) og ikke den mængde, der er påfyldt eller skal påfyldes.

Salgsemballage

Salgsemballage er som udgangspunkt omfattet af afgiftspligten.

Ved salgsemballage (primær emballage) forstås emballage, der er udformet på en sådan måde, at den på salgsstedet udgør en salgsenhed for den endelige bruger eller forbruger. Det kan ikke tillægges betydning, om emballagen overdrages til forbrugeren i forbindelse med overdragelsen af beholderens indhold. Fx vandbeholdere til vandkølingssystemer, hvor beholderen kun er til lån og returneres efter brug.

Emballager til vareprøver, der ikke er beregnet til salg, og hvor emballagens art og form klart adskiller sig fra emballager til varer, der almindeligvis sælges, er derimod ikke afgiftspligtige.

Endelig forbruger

Den endelige forbruger eller bruger kan være både en privat person eller en virksomhed.

Fx er en virksomhed, som indkøber varer til brug i virksomheden, den endelige bruger, uanset om varerne bruges i egen virksomhed eller bruges som led i leveringen af en serviceydelse til fx hotel og lignende.

Toldtarif

Toldtariffen er et varebeskrivelses- og varenomenklatursystem, som bruges ved opkrævning af told af varer fra tredjelande og ved udveksling af oplysninger om uden- og indenrigshandel i EU. Se F.A.5.

Toldtariffens positionsnumre bruges i emballageafgiftsloven til afgrænsning af det afgiftspligtige vareområde.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv..

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse Afgørelsen i stikord Yderligere kommentarer
Landsskatteretskendelser

TfS 1999, 497

Landsskatteretten slog fast, at trykbeholdere er salgsemballager, uanset at indholdet af beholderne og selve beholderne ikke kunne udskilles i separate enheder.

Den vægtbaserede emballageafgifter afskaffet med virkning fra 1. januar 2014. Kendelsen er fortsat aktuel i forhold til, om en beholder er en afgiftspligtig salgsemballage.