Indhold

Dette afsnit indeholder en beskrivelse af reglerne om afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse.

Afsnittet indeholder:

 • Afgiftsfritagelse
 • Afgiftsgodtgørelse
 • Efterlevelse af reglerne for tildeling af statsstøtte (visse afgiftslempelser), herunder indberetning til EU's statsstøtteregister ved godtgørelse
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Afgiftsfritagelse

Registrerede virksomheder er fritaget for afgift af:

 • Spildevand, der bliver udledt fra de dele af flerstrengede spildevandsanlæg, som primært er indrettet til bortledning af overfladevand (separatsystemer). Udledninger fra separatsystemer er ikke afgiftspligtige. Dette gælder, også selv om der er givet tilladelse til afledningen af andre former for let forurenet vand end overfladevand via systemet. Se SPILDAL § 9, stk. 2.
 • Spildevand, der bliver udledt fra overløbsbygværker. Udledninger fra overløbsbygværker omfatter både overløbsbygværker i kloaknet og overløbsbygværker inden for renseanlæggets område. Overløbsbygværker adskiller sig således fra udledninger ved, at der kun bliver udledt vand i perioder med en ekstraordinær stor vandmængde i spildevandssystemet. Se SPILDAL § 9, stk. 2.

Fritagelsen indebærer, at den registrerede spildevandsudleder ikke har udgifter til målinger og analyser af spildevandet, der bliver udledt som beskrevet.

Der er også afgiftsfritagelse for:

 • Processpildevand der bliver udledt fra hav-, salt- og ferskvandsdambrug. Se SPILDAL § 9, stk. 1.
 • Direkte udledninger ved afværgeboringer, grundvandssænkninger og andre selvstændige udledninger af grund- eller overfladevand, når vandet bliver ledt bort udenom spildevandsanlægget. Det gælder fx kølevand, hvor mængden af afgiftspligtige stoffer ikke er større i udledningen end ved tilførslen fra den pågældende vandforsyning, og filterskyllevand fra vandværker. Se SPILDAL § 9, stk. 2.
 • Udledning af vand fra muslingerenserier, hvor der er sammenfald mellem vandforsyningskilden og modtageren af spildevandet (recipienten). Se SPILDAL § 10, stk. 2.

Se også

Se SPILDAL §§ 9-10 om afgiftsfritagelse.

Afgiftsgodtgørelse

Mulighederne for afgiftsgodtgørelse fremgår af SPILDAL §§ 10 - 11.

Registrerede spildevandsudledere får godtgørelse ved modregning på afgiftsangivelsen. Virksomheder, der afleder spildevand til spildevandsanlæg, skal ansøge Skattestyrelsen om godtgørelse. Til dokumentation af godtgørelsen skal virksomheden kunne fremlægge fakturaer eller særskilte opgørelser, hvoraf størrelsen af afgiften fremgår. Se SPILDAL § 12.

Afgiftsgodtgørelse ved brug af recipientvand

Spildevandsudledere kan få godtgjort den betalte afgift, hvis der er sammenfald mellem vandforsyningskilden og modtageren af spildevandet (recipienten). Der skal kun betales afgift af nettotilførslen af stoffer. Det er derfor muligt at få godtgørelse for den mængde afgiftspligtige stoffer, som bliver tilført spildevandsudlederen fra vandforsyningskilden. Se SPILDAL § 10, stk. 1.

Hvis der ikke er foretaget målinger af det faktiske indhold af afgiftspligtige stoffer, er godtgørelsen fastsat til 5 øre pr. m3 eller beregnet på grundlag af en mindste koncentration, som er anmeldt til Skattestyrelsen. Se SPILDAL § 10, stk. 3.

Godtgørelsen kan ikke overstige den betalte afgift af den pågældende udledning. Se SPILDAL § 10, stk. 4.

Hvis den anmeldte koncentration efter § 10, stk. 3, afviger fra den faktisk konstaterede, så godtgørelsen bliver for høj, kan koncentrationen blive fastsat til den konstaterede koncentration ved skønsmæssig ansættelse, se SPILDAL § 14, stk. 2, og Afsnit A.B.5 vedrørende skønsmæssig ansættelse.

Eksempel

Landsskatteretten har afsagt kendelse i en sag, der handler om godtgørelse efter bestemmelserne i spildevandsafgiftslovens § 10. Retten fandt, at bestemmelserne i spildevandsafgiftslovens § 10 ikke omfatter tilfælde, hvor der er sammenfald mellem vandforsyningsanlægget og rensningsanlægget. Se SKM2009.214.LSR.

Særligt spildevandstunge processer mv.

Virksomheder, der er registreret efter momsloven, og som udfører særligt spildevandstunge processer/produktioner, kan få godtgjort en del af spildevandsafgiften. Der gives kun godtgørelse for den del af afgiften, der årligt overstiger 30.000 kr. Før 1. oktober 2014 var beløbet 20.000 kr.

Det er en betingelse for godtgørelse, at 80 pct. af virksomhedens spildevandsafgift kan henføres til en af følgende processer/produktioner

 • forarbejdning af fisk, krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse havdyr eller dele heraf,
 • fremstilling af cellulose eller
 • fremstillingen af rør- og roesukker på baggrund af sukkerrør og sukkerroer.

For disse processer udgør godtgørelsen 80 pct. Før 1. september 2008 udgjorde godtgørelsen 97 pct.

Hvis virksomhedens spildevandsafgift er henført til en af følgende processer/produktioner, udgør godtgørelsen 70 pct. af den del af afgiften, der årligt overstiger 30.000 kr. Før 1. oktober 2014 var beløbet 20.000 kr.

 • organiske pigmenter og præparater i forbindelse med dette,
 • pectinstoffer, petinater og pectater samt planteslimer og gelateringsmidler, også modificerede, udvundet af vegetabilske stoffer, der hører under toldtarifposition 1302.20 - 1302.39 eller
 • vitaminer.

Efterlevelse af reglerne for tildeling af statsstøtte (visse afgiftslempelser), herunder indberetning til EU's statsstøtteregister ved godtgørelse

Virksomheders godtgørelse af afgiften på spildevand er en ordning, som kan være omfattet af krav om indberetning til EU's statsstøtteregister. Det er alene godtgørelse af afgiften, der vedrører udledning af spildevand, ved

 1. forarbejdning af fisk, krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse dyr eller dele heraf,

 2. fremstilling af cellulose, eller

 3. fremstilling af rør- og roesukker på baggrund af sukkerroer og sukkerrør.

Støttemodtageren er virksomheden med afgiftspligtige udledning af spildevandet eller afledning af spildevandet til spildevandsanlæg.

Ordningen fremgår af § 11, stk. 1, i lov om afgift af spildevand.

Idet ordningen udgør statsstøtte, jf. § 2, stk. 1, nr. 8 i bekendtgørelse nr. 1821 af 28. december 2023 om efterlevelse af reglerne for tildeling af statsstøtte på skatteområdet, er denne omfattet af reglerne i Europa-Kommissionens retningslinjer for statsstøtte til miljøbeskyttelse og energi (meddelelse fra Europa-Kommissionen 2014/C 200/01), som ændret ved Meddelelse fra Kommissionen 2020/C 224/02, og E►uropa-Kommissionens retningslinjer for statsstøtte til klima, miljøbeskyttelse og energi 2022 (2022/C 80/01 meddelelse fra Europa-Kommissions)◄. Det betyder, at der er betingelser som til hver en tid skal være opfyldt for at man er berettiget til at modtage statsstøtte, fx indebærer retningslinjerne et forbud mod, at kriseramte virksomheder benytter støtteordninger, som er omfattet af retningslinjerne. Se også afsnit E.A.1.9 om efterlevelse af reglerne om tildeling af statsstøtte (visse afgiftslempelser), herunder indberetning til EU's statsstøtteregister.

Bemærk, at ordningerne efter spildevandsafgiftslovens § 11, stk. 2, om godtgørelse ved udledning ved fremstilling af

 1. organiske pigmenter og præparater i forbindelse hermed,

 2. pektinstoffer, pektinater og pektater samt planteslimer og gelateringsmidler, også modificerede, udvundet af vegetabilske stoffer henhørende under position 1302.20 til og med position 1302.39 i EU's kombinerede nomenklatur, og

 3. vitaminer

ikke er omfattet af kravet om indberetning.

Støtten opgøres som den del af afgiften, der godtgøres efter § 11, stk. 1. Virksomhederne skal betale minimum 30.000 kr. i spildevandsafgift. Derfor beregnes støttebeløbet for f.eks. forarbejdning af fisk som 80 pct. af virksomhedens afgiftsbetaling fratrukket 30.000 kr. Eksempelvis vil en virksomhed, der i perioden fra den 1. juli 2016 til den 31. december 2016 har betalt 200.000 kr. i spildevandsafgift for produktion, hvor mindst 80 pct. af afgiften kan henføres til forarbejdningen af fisk, kunne få godtgjort 80 pct. af 170.000 kr. (200.000 kr. - 30.000 kr.). Det vil sige, at støtten i dette tilfælde vil udgøre 136.000 kr.

Berørte virksomheder skal opgøre, hvor meget virksomhederne har modtaget i støtte, før det kan afgøres, hvorvidt de enkelte virksomheder er omfattet af kravet om indberetning. Virksomheder skal indberette til EU's statsstøtteregister, hvis støttebeløbet i den enkelte ordning udgør ►100.000◄ euro eller derover i et kalenderår. Virksomheder, som er omfattet af kravet om indberetning, skal indberette relevante beløb og andre oplysninger til Skattestyrelsen.

Se også afsnit E.A.1.9 om efterlevelse af reglerne for tildeling af statsstøtte (visse afgiftslempelser), herunder indberetning til EU's statsstøtteregister.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse Afgørelsen i stikord Kommentarer
Landsskatteretskendelser

SKM2009.214.LSR

Efter ordlyden af vandafgiftslovens § 10, stk. 1, omfatter bestemmelsen ikke tilfælde, hvor der er sammenfald mellem vandforsyningsanlæg og rensningsanlæg. I henhold til nudansk ordbog bliver begrebet recipient anvendt inden for miljøretten om den, der er udsat for forurening. I overensstemmelse hermed fremgår af Vejledning fra Miljøstyrelsen om spildevand, juli 1974, kapitel 1, at ved recipienter forstås vandrecipienter (vandløb, søer og havet) eller jordrecipienter (de øvre jordlag og grundvandet). Det fremgår også, at ved spildevandsanlæg forstås kloaknet og rensningsanlæg. Vejledningens bestemmelser omfatter udledning af spildevand til recipienter og spildevandsanlæg. Der er således ikke grundlag for at anse et spildevandsanlæg for modtager af spildevand (recipient), ligesom et vandforsyningsanlæg, som omhandlet i sagen, derudover ikke kan karakteriseres som vandforsyningskilde i bestemmelsens forstand.