Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan afgiften bliver opgjort og afregnet, samt de særlige krav til regnskabet.

Afsnittet indeholder:

 • Afgiftsperiode
 • Opgørelsen
 • Regnskab
 • Opkrævning af afgift    
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Afgiftsperiode

Afgiftsperioden for registrerede spildevandsudledere er kvartalet. Se SPILDAL § 5.

Afgiften opgøres og indbetales til Skatteforvaltningen den 15. i den efterfølgende kalendermåned. Se SPILDAL § 14 og OPKL § 2, stk. 2.    

For andre spildevandsudledere, som ikke er registreret, bliver spildevandsafgiften opkrævet af den kommune, hvor ejendommen er beliggende, eller af det almene forsyningsselskab, som kommunen har bemyndiget til at varetage opgaven. Ejendomme er her defineret i overensstemmelse med BBR.

Se også

Se også de generelle regler om opkrævning af afgifter i OPKL §§ 2-8.

Opgørelsen

Spildevandsudleder skal beregne den afgiftspligtige mængde som udledningen af spildevand i afgiftsperioden ganget med gennemsnittet af kvartalets måling af de forurenende stoffer i udledningen. Se SPILDAL § 6.

Det vil sige, at den registrerede spildevandsudleder hvert kvartal skal opgøre

 • udledt mængde spildevand i m3, og
 • koncentrationen af afgiftspligtige stoffer
 • N-koncentrationen i den udledte mængde,
 • P-koncentrationen i den udledte mængde og
 • BI5-koncentrationen i den udledte mængde.

I stedet for måling af koncentrationerne af afgiftspligtige stoffer, kan spildevandsudlederen

 • anmelde maksimale koncentrationer eller
 • betale afgift efter standardsatser.

Se også

 • Reglerne for opgørelse af koncentrationen af afgiftspligtige stoffer står i afsnit E.A.7.13.5.
 • Reglerne for opgørelse af den afgiftspligtige mængde spildevand står i afsnit E.A.7.13.6.

Opgørelsen skal laves for hvert enkelt renseanlæg, uanset om der måtte være flere renseanlæg tilknyttet den samme registrering.

Eksempel på opgørelse af spildevandsafgift

Udledning af spildevand i oktober kvartal i alt 900.000 m3. Der foreligger 6 døgnprøver. Prøverne for kvælstof (N) viser følgende:

Dato

Total-N
mg/l

Vandmængde
m3

N-total
kg

4. oktober

12,1

10.530

127,41

18. oktober

11,0

20.040

220,44

2. november

5,1

12.630

64,41

15. november

3,3

11.070

36,53

29. november

5,7

10.760

61,33

10. december

3,7

15.900

58,83

Samlet mængde

80.930

568,95

Gennemsnit:  568,95x1000x1000 (mg)

= 7,0 mg pr. liter

                             80.930x1000 (l)

Tilsvarende opgørelse for fosfor (P) og BI5.

Indhold af N (vægtet gennemsnit):

7,0 mg pr. l

Indhold af P (vægtet gennemsnit):

1,1 mg pr. l

Indhold af BI5 (modificeret) (vægtet gennemsnit):

10,0 mg pr. l

 

Total-N: 900.000 m3 x 0,0070 kg/m3 x 30 kr./kg    =

189.000 kr.

Total-P: 900.000 m3 x 0,0011 kg/m3 x 165 kr./kg  =

163.350 kr.

BI5 : 900.000 m3 x 0,010 kg/m3 x 16,50 kr./kg             = 

148.500 kr.

I alt spildevandsafgift  

500.850 kr.

Aconto-afregning, ved måling

Hvis der foreligger mindre end 6 prøver i en afgiftsperiode, skal spildevandsudlederen lave en samlet opgørelse for hele kalenderåret. Andre virksomheder kan vælge at lave en samlet opgørelse for hele kalenderåret. Se § 3, stk. 1-2, i bekendtgørelse nr. 529 af 29. maj 2016.

Der skal udarbejdes en foreløbig opgørelse af afgiften for hver afgiftsperiode. Den foreløbige opgørelse udarbejdes på grundlag af prøver udtaget og analyseret i afgiftsperioden eller den gennemsnitlige koncentration af total-kvælstof, total-fosfor og BI5 (modificeret) i det foregående kalenderår.

Den foreløbige opgørelse vedrører kun målingen af koncentrationen. Spildevandsmængden bliver opgjort uændret som den faktisk målte mængde i kvartalet.

Efter udløbet af kalenderåret udarbejder virksomheden, på grundlag af alle årets målinger, en samlet opgørelse af de udledte mængder samt afgiften heraf. Differencer mellem den foreløbige og endelige opgørelse bliver lagt til, henholdsvis trukket fra, i afgiftsbetalingen for januar kvartal i det efterfølgende kalenderår. Se § 3, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 529 af 29. maj 2016.

Registrerede spildevandsudledere skal for hver afgiftsperiode kunne dokumentere, hvorledes den udledte mængde total-kvælstof, total-fosfor og BI5 (modificeret) er beregnet, samt afgiften heraf.

Skattestyrelsen kan kræve, at måleprocedure og målemetode bliver verificeret af et eksternt laboratorium, der er akkrediteret til at foretage sådanne målinger. Se § 6 stk. 4, i bekendtgørelse nr. 529 af 29. maj 2016.

Aconto-afregning, ved opgørelse efter tilknyttede ejendommes forbrug

Almene vandforsyninger skal, efter anmodning fra de kommunale myndigheder eller fra den, som på vegne af de kommunale myndigheder varetager opgaven med opkrævning af afgifter efter spildevandsafgiftsloven, mindst en gang årligt give oplysninger om mængden af vand, der skal betales afgift af efter lov om afgift af ledningsført vand, og fordelingen på de enkelte ejendomme. Se SPILDAL § 7, stk. 10.

Da de tilsluttede ejendommes vandforbrug af vandværkerne normalt bliver opgjort pr. år (årlig aflæsning), har spildevandsanlægget ikke oplysning om det konkrete vandforbrug for det enkelte kvartal. I sådanne tilfælde kan spildevandsanlægget for hvert kalenderår beregne en foreløbig afgiftspligtig mængde, der svarer til en 1/4 af seneste årsopgørelse eller af det skønnede a conto årsforbrug for de pågældende ejendomme.

Spildevandsanlægget skal efter udløbet af et kalenderår foretage en regulering af kvartalernes a conto vandmængde ud fra den årsopgørelse over de enkelte ejendommes vandforbrug, der er modtaget i det pågældende kalenderår. Afgiftsdifferencer tages med i afgiftsopgørelsen for januar kvartal. Se SKM2003.199.TSS.

Regnskab

Registrerede spildevandsudledere skal for hvert renseanlæg, der er omfattet af registreringen, føre regnskab over den udledte mængde spildevand eller de tilknyttede ejendommes samlede vandforbrug.

Regnskab over målinger

Virksomheder, der opgør koncentrationen af total-kvælstof, total-fosfor og BI5 (modificeret) efter måling, skal føre et regnskab over målinger for hvert enkelt renseanlæg.

Anmeldte koncentrationer

Virksomheder, der betaler afgift på grundlag af anmeldte maksimale eller minimale koncentrationer, skal kunne fremlægge dokumentation for disse. Se § 4 i bekendtgørelse nr. 529 af 29. maj 2016.

Journal over målinger

Der skal føres journal over samtlige målinger foretaget af virksomheden, herunder henvisning til målerudskrifter eller anden tilsvarende dokumentation. Journalen skal desuden indeholde oplysninger om kalibrering, eftersyn, reparation, udfald og andre forhold, der har betydning for måling. Resultatet af prøver, der indgår i tilsynsmyndighedernes kontrol, skal fremgå af journalen. Se § 6 i bekendtgørelse nr. 529 af 29. maj 2016.

Se også

Opkrævning af afgift

Kommunen fastsætter selv reglerne for de ikke-registrerede spildevandsudlederes afregning af spildevandsafgift til kommunen. Kommunen kan bestemme, at almene forsyningsselskaber kan opkræve afgiften. Se SPILDAL § 15, stk. 2.

Hvis den seneste indbetalingsfrist bliver overskredet, kan der opkræves morarenter. Der kan fastsætte et minimumsgebyr på indtil 50 kr. ved forsinket betaling.

Hvis afgiften bliver opkrævet sammen med de kommunale ejendomsskatter, kan der tilsvarende opkræves morarenter.

Det er muligt at opkræve et gebyr på 65 kr. for erindringsskrivelser.

Spildevandsafgift med påløbende renter og omkostninger samt gebyrer for erindringsskrivelser, er tillagt udpantningsret.

Se også

Afsnit A.B.3.5 om de generelle regler for regnskab.

Kommunernes afregning til staten

Kommunen, eller den der på vegne af kommunen varetager opgaven, skal opgøre den i kalenderåret opkrævede afgift, dvs. de afgiftsbeløb, der er udsendt opkrævning på med en seneste indbetalingsfrist i det pågældende år.

Den opgjorte samlede afgift (i hele kr.) skal indberettes og betales til Skatteforvaltningen senest den 15. december i opgørelsesåret. Afregningen sker maskinelt.

Skatteforvaltningen kontrollerer, at administration, opkrævning, kontrol og afregning af afgiften sker i overensstemmelse med loven. Klage over kommunens opkrævning af afgift skal ske til Skatteforvaltningen.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:
Afgørelse Afgørelsen i stikord Kommentarer
SKAT-meddelelse

SKM2003.199.TSS

Efter lovens § 14, stk. 1, skal den afgiftspligtige mængde opgøres kvartalsvis, men de tilsluttede ejendommes vandforbrug bliver normalt opgjort årsvis ved årlige aflæsninger. Spildevandsanlæggene kan derfor beregne en foreløbig afgiftspligtig mængde, der svarer til ¼ af seneste årsopgørelse eller af det skønnede årsforbrug for de pågældende ejendomme.