Indhold

Dette afsnit angiver afgiftssatserne for spildevand.

Afsnittet indeholder:

  • Afgiftssatserne
  • Standardsatser for husspildevand
  • Standardsatser for industrispildevand
  • Afgiftsændringer
  • Tidligere afgiftssatser
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Afgiftssatserne    

Afgiften udgør:

2020

2021-2023

2024 - 

Total-kvælstof (N) 

Kr. pr. kg

30

31,65

33,39

Total-fosfor (P)

Kr. pr. kg

165

174,07

183,64

BI5 (modificeret)

Kr. pr. kg

16,5

17,41

18,36

Se også

Se SPILDAL § 3.

Bemærk

Afgiftssatserne blev forhøjet den 1. januar 2021 og den 1. januar 2024, se lov 168 af 29. februar 2020.

Standardsatser for husspildevand

Hvis husspildevandet udgør mere end 15 pct. af tilledningen af spildevand, kan spildevandsudlederen i stedet for måling af koncentrationen vælge at betale afgift efter en standardsats. Standardsatsens størrelse afhænger af den anvendte rensemetode. Se SPILDAL § 8, stk. 2.

Hvis spildevandsudlederen vælger at betalte afgift efter en standardsats, skal der betales afgift efter standardsatsen for en periode på mindst 1 år.

Bemærk

Standardsatserne blev forhøjet den 1. januar 2021 og den 1. januar 2024, se lov 168 af 29. februar 2020.

2020

2021-2023

2024 - 

Standardsatsen 

pr. m3

pr. m3

pr. m3

1.

Nedsivning, herunder udsprøjtning, efter kommunal tilladelse

0,75kr.

0,79kr.

0,83kr.

2.

Mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation, denitrifikation, kemisk fældning og filtrering a)

0,75kr.

0,79kr.

0,83kr.

3.

Mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation, kemisk fældning og filtrering a)

0,90kr.

0,95kr.

1,00kr.

4.

Mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation, denitrifikation og kemisk fældning

1,50kr.

1,58kr.

1,67kr.

5.

Mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation og denitrifikation

1,65kr.

1,74kr.

1,84kr.

6.

Mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation og filtrering a)

1,95kr.

2,06kr.

2,17kr.

7.

Mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation og kemisk fældning

1,95kr.

2,06kr.

2,17kr.

8.

Samletank for toiletvand (øvrige spildevand) b)

2,10kr.

2,22kr.

2,34kr.

9.

Mekanisk og biologisk rensning og nitrifikation

2,10kr.

2,22kr.

2,34kr.

10.

Mekanisk og biologisk rensning, herunder rodzoneanlæg og biologiske sandfiltre

2,40kr.

2,53kr.

2,67kr.

11.

Mekanisk rensning og kemisk fældning

2,85kr.

3,01kr.

3,17kr.

12.

Andre, fx mekanisk (septiktanke o.l.)

5,70kr.

6,01kr.

6,34kr.

a)

Efterbehandling med ophold i lagune er ligestillet med filtrering.

b)

For ejendomme med samletank for kun toiletvand bliver 25 pct. af vandforbruget anset for ledt til samletanken. Kommunen skal derfor kun opkræve afgift af de 75 pct. af vandforbruget efter afgiftssatsen for rensemetode nr. 8. Se SPILDAL § 2, stk. 3, og § 7, stk. 9. Afgiften for de 25 pct., som bliver anset for ledt til samletanken, vil blive afregnet gennem renseanlægget.

Det er den enkelte grundejer, der er ansvarlig for, at spildevandsafgiften bliver betalt på et korrekt grundlag.

Eksempel. Nedsivningsanlæg uden kommunal tilladelse.

Et nedsivningsanlæg, hvor der ikke er indhentet kommunal tilladelse, kan ikke afregne afgift efter standardsats 1 (nedsivning, herunder udsprøjtning, efter kommunal tilladelse) nævnt ovenfor uanset, om anlægget i øvrigt måtte være svarende til andre nedsivningsanlæg etableret med kommunal tilladelse. Nedsivningsanlæg, hvor der ikke er en kommunal tilladelse, skal betale afgift efter standardsatsen i nr. 12 ovenfor. Se SKM2001.118.VLR.

Se også

Standardsatser for industrispildevand

Hvis husspildevandet udgør under 15 pct. af tilledningen, og virksomheden udleder mindre end 50.000 m3 spildevand pr. år, kan spildevandsudlederen vælge at betale afgift efter standardsats. Se SPILDAL § 8, stk. 3.

Bemærk

Standardsatserne blev forhøjet den 1. januar 2021 og den 1. januar 2024, se lov 168 af 29. februar 2020.

 

2020

2021-2023

2024 - 

Standardsatsen 

Pr. m3

Pr. m3

Pr. m3

- med tilladelse til nedsivning

0,75kr.

0,79kr.

0,83kr.

- for anden udledning

5,70kr.

6,01kr.

6,34kr.

Eksempel. Udledning af processpildevand gennem eget renseanlæg

En fabrik udleder årligt 6.000 m3 processpildevand gennem sit eget renseanlæg, og kan således som mindre spildevandsanlæg vælge at betale efter standardsatsen på 5,70 kr. pr. m3 (2020 sats).

Afgiftsændringer

Ved lov nr. 329 af 28. marts 2023 er der indsat en ny bestemmelse som § 16 i SPILDAL.

Bestemmelsen indebærer, at påbegyndes en afregningsperiode med én afgiftssats og afsluttes med en ændret afgiftssats, opgøres den ændrede afgift af en så stor del af udledningen, som perioden med den ændrede afgiftssats udgør i forhold til den samlede afregningsperiode. Såfremt der eksempelvis træder en ændret afgiftssats i kraft fra og med den 1. januar 2024 og der i afregningsperioden, som eksempelvis udgør både december 2023 (31 dage) og januar 2024 (31 dage), er udledt 2.000 m3 spildevand i hele afregningsperioden, vil der skulle betales den ændrede afgift for 2024 af 1.000 m3 spildevand.

Foretages der måling, hvor den faktiske andel af udledningerne før og efter en afgiftsændring opgøres, skal målingerne dog anvendes ved opgørelsen.

Bestemmelsen finder anvendelse for alle afgiftsændringer fra og med lovens ikrafttræden den 1. april 2023. Der er tale om en regelforenkling, så bestemmelsen for leverancer ved ændringer af afgiftssatsen fremgår af loven og ikke som en overgangsbestemmelse til den enkelte ændringslov.

Tidligere afgiftssatser

Afgiften på spildevand har været uændret i perioden 1. oktober 2014 og indtil 1. januar 2021. ►Afgiften blev ændret den 1. januar 2021 og igen den 1. januar 2024.◄

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse Afgørelsen i stikord Kommentarer
Landsretsdomme

SKM2001.118.VLR

Det er en betingelse for anvendelse af standardsatsen efter SPILDAL § 8, stk. 2, nr. 1, at nedsivningsanlægget er etableret efter kommunal tilladelse. Dette uanset, at der var opnået kommunal tilladelse for tilsvarende nedsivningsanlæg i kvarteret. Det fremgår af bestemmelsens klare ordlyd, hvorefter det er en betingelse, at nedsivningen sker med kommunal tilladelse.