Indhold

Dette afsnit beskriver, hvem der skal betale spildevandsafgift, herunder hvilke typer af virksomheder, som skal registreres efter SPILDAL § 4.

Afsnittet indeholder:

 • Afgiftspligtige spildevandsudledere
 • Registrering af virksomheder
 • Ikke-registrerede spildevandsudledere.

Afgiftspligtige spildevandsudledere

Afgiftspligten påhviler:

 1. Renseanlæg til spildevand, hvortil der er tilsluttet mere end en ejendom (fælles spildevandsanlæg, offentlige og private)
 2. Ejeren af en ejendom med afløb, der udleder spildevand uden om et renseanlæg (enkeltudleder).

Renseanlæg

Ejendomme, der er tilknyttet et fælles renseanlæg, skal ikke direkte betale spildevandsafgift, men betaler vandafledningsbidrag til et spildevandsrenseanlæg. Renseanlægget overvælter afgiften via vandafledningsbidraget på de tilknyttede ejendomme på samme måde, som renseanlæggets øvrige omkostninger bliver overvæltet.

Ejendomme med en samletank, som opsamler spildevandet, og hvor samletanken tømmes i et fælles renseanlæg, er ligestillet med tilslutning til renseanlægget.

Enkeltudleder

Ejendomme, der ikke er tilknyttet et fælles renseanlæg er eksempelvis:

 • Ejendomme i spredt bebyggelse
 • Fritidshuse
 • Industrivirksomheder med egen udledning.

Ejendomme uden afløb, fx kolonihaver, skal ikke betale spildevandsafgift.

En ejendom er den vurderingsmæssige enhed og omfatter også bygninger, der strækker sig over flere matrikelnumre, hvis de udgør en driftsmæssig enhed. Ved spildevandsanlæg skal forstås både renseanlæg og kloaknet.

Registrering af virksomheder

Følgende spildevandsudledere skal anmelde sig til registrering:

 • Renseanlæg til spildevand med mere end en tilknyttet ejendom
 • Ejendomme med afløb, der ikke er tilknyttet et fælles spildevandsanlæg, og
 • som skal betale afgift af det faktiske målte antal m3 udledt vand, eller
 • som skal betale afgift af den faktisk målte koncentration af afgiftspligtige stoffer, eller
 • som skal betale afgift af den anmeldte koncentration af stoffer, eller
 • som skal betale afgift på anden vis end de fastsatte standarder.

Se også

Registreringsblanket

Registrering sker ved anmeldelse til Erhvervsstyrelsen. Ved anmeldelse til registrering skal blanket nr. 24.030 anvendes. Blanketten kan hentes på www.virk.dk.

Ikke-registrerede spildevandsudledere

Andre enkeltudledere, det vil sige ejere af ejendomme, der udleder spildevand uden om et fælles spildevandsanlæg, skal ikke lade sig registrere som spildevandsudledere. Disse enkeltudledere skal betale afgiften gennem kommunen.

Kommunen, hvor den enkelte ejendom er beliggende, opkræver spildevandsafgift for ejendomme med egen udledning til septiktank eller lignende, samletank eller nedsivning. Det vil primært dreje sig om ejendomme i spredt bebyggelse udenfor kloaknettet, også kaldet ejendomme i det åbne land eller ejendomme udenfor kloakopland. Kommunen kan bestemme, at almene forsyningsselskaber kan opkræve afgiften. Se SPILDAL § 15, stk. 2.

Se også

 • Om ejendomme uden for kloakeret område, se afsnit E.A.7.13.6.
 • Om kommunal opkrævning, se afsnit E.A.7.13.7.