Indhold

Dette afsnit indeholder en beskrivelse af det afgiftspligtige område.

Afsnittet indeholder:

  • Spildevand omfattet af afgiftspligten
  • Afgiftspligtige stoffer i spildevand
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Spildevand omfattet af afgiften

Der skal betales afgift af hus- og industrispildevand, der bliver udledt til:

  • Søer
  • Vandløb
  • Havet, eller
  • Til nedsivning på marker eller lignende.

Spildevandet er afgiftspligtigt, uanset om det kommer fra grundvand eller ved tørring af råvarer i en fremstillingsproces.

Spildevand, hvor der ikke sker nedsivning eller bliver udledt afgiftspligtige stoffer, er ikke omfattet af afgiftspligten.

Spildevand, der bliver spredt ud på marker med andre formål end nedsivning, er ikke afgiftspligtigt. Se SPILDAL § 1, stk. 2.

Eksempel. Udledning til pilefordampningsanlæg med membran

Når spildevand bliver udledt til pilefordampningsanlæg med membran, sker der ikke en nedsivning af afgiftspligtige stoffer. En sådan rensemetode vil betyde, at der ikke skal betales afgift.

Eksempel. Spredning af gylle mv.

Udspredning af gødningsstoffer på marker i form af gylle, slam eller spildevand er ikke afgiftspligtigt spildevand. Men hvis sprøjtning med spildevand ikke har nogen forbindelse til planternes gødningsbehov, vil spildevandets indhold af de afgiftspligtige stoffer nedsive, og en sådan bortledning af spildevand vil være afgiftspligtig.

Eksempel. Vandspild udenfor kloakopland

Vand der udledes til nedsivning ved brud på vandledning er ikke afgiftspligtigt efter spildevandsafgiftsloven, da der ikke er tale om spildevand, men om drikkevand, der udledes til nedsivning.

Afgiftspligtige stoffer i spildevand

Der skal betales afgift af følgende stoffer i spildevandet:

  • Total-kvælstof, dvs. den totale mængde af kvælstof (N)
  • Total-fosfor, dvs. den totale mængde af fosfor (P)
  • Organisk materiale opgjort som BI5 (modificeret), dvs. indholdet af letnedbrydeligt organisk stof målt i mg ilt pr. liter, der kræves til nedbrydning, men uden den del af iltforbruget, som skyldes iltning af ammoniakforbindelser.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse Afgørelsen i stikord Kommentarer
Skatterådet

SKM2015.113.SR

Skatterådet bekræfter, at processpildevand (destillat fra inddampningsproces) ved udsprinkling på nedsivningsanlæg beplantet med pil er omfattet af afgiftspligten efter spildevandsafgiftsloven.