Indhold

Dette afsnit indeholder en kort introduktion til reglerne, herunder formål og lovgrundlag.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Formål
  • Lovgrundlag
  • Historik.

Regel

Der skal betales afgift af hus- og industrispildevand, der bliver udledt her i landet. Der skal betales afgift i forhold til indholdet af de forurenende stoffer i spildevandet.

Formål

Afgift på spildevand er et led i udmøntningen af vandmiljøplan fra 1987. Her blev der indført skærpede krav til rensningen af spildevandet for fosfor, kvælstof og organiske materialer.

En række af de fælles renseanlæg og industrielle egenudledere var ligesom bebyggelser i det åbne land (også kaldet "uden for kloakopland") ikke omfattet af vandmiljøplanens rensningskrav. Med afgift på spildevandet vil disse spildevandsudledere have et incitament til at rense eller mindske udledningen af spildevand.

Afgift på det faktiske indhold af fosfor, kvælstof og organiske materialer i spildevandet tilskynder til en forbedret rensning og til mindre spildevandsudledning. Afgiften tilskynder også til at begrænse mængden af regnvand i spildevandssystemet, da der også skal betales afgift for den del af spildevandet, som kommer fra regnvand. Risikoen for overløb bliver mindre, når mængden af regnvand i spildevandssystemet bliver formindsket.

Udledning af fosfor, kvælstof og organisk stof til vandmiljøet medfører problemer for vandmiljøet i form af blandt andet øgede algemængder, der giver iltsvind samt mulig fiskedød og ødelæggelse af havområder.

Lovgrundlag

Reglerne om afgift af spildevand følger af lovbekendtgørelse nr. 765 af 7. juni 2023 (SPILDAL) ►med senere ændringer◄.

Der er også udstedt en bekendtgørelse om måling af spildevand mv., se bekendtgørelse nr. 529 af 29. maj 2016.

Historik

Afgift af spildevand blev indført ved lov nr. 490 af 12. juni 1996 og trådte i kraft den 1. januar 1997.