Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for beregning af særligt bundfradrag.

Afsnittet indeholder:

 • Særligt bundfradrag for fuelolie, kul og koks, mv.
 • Særlig bundfradrag for fjernvarme til tung proces  
 • Efterlevelse af reglerne for tildeling af statsstøtte (visse afgiftslempelser), herunder indberetning til EU's statsstøtteregister ved brug af bundfradraget for svovlafgiften
 • Særligt bundfradrag for kul til tung proces - gammel ordning
 • Særlig afgiftsgodtgørelse for kulbaseret fjernvarme til tung proces - gammel ordning

Særligt bundfradrag for fuelolie, kul og koks mv.

Ved lov nr. 1256 af 18. december 2012 om ændring af lov om afgift af svovl (Bundfradrag i svovlafgiften) blev der med virkning fra 1. januar 2013 vedtaget en forlængelse og en omlægning af det midlertidige særlige bundfradrag i svovlafgiften. Se SVOVLAL § 33, stk. 7-9. Fradraget udløb ved udgangen af 2020.

Ved lov nr. 672 af 19. april 2021 er bundfradraget forlænget med virkning fra den 1. januar 2021 frem til udgangen af 2025. Forlængelsen er sat i kraft pr. 22. juni 2022 ved bekendtgørelse nr. 862 af 15. juni 2022

Betingelser mv. 

 • Virksomheden skal være registreret efter svovlafgiftsloven.
 • Alene virksomheder, der anvender 0,1 PJ brændsler eller mere til formål nævnt i bilag 1 (proceslisten) til CO2-afgiftsloven, er omfattet af det særlige bundfradrag.
 • Det er alene brændsler, som nævnt i SVOVLAL § 1, stk. 1, nr. 2, 3 eller 5-7, der tæller med i anvendelsen. Dvs. fuelolie, bitumen, fyringstjære, stenkul (inkl. stenkulsbriketter), koks, cinders, koksgrus, jordoliekoks, brunkulsbriketter og brunkul. Beregningen er pr. GJ brændsel og kan således ikke foretages med udgangspunkt i udledt svovl fra råvarer eller lignende.
 • Brændslerne skal bruges til procesformål (tung proces), der er nævnt i bilag 1 (proceslisten) til CO2-afgiftsloven.

Bundfradraget ydes i fuldt omfang, selv om brændslerne bruges til andre formål end dem, der er nævnt i proceslisten. Det er en betingelse, at disse andre formål skal udgøre under 20 pct. af de fremstillede energimængder.

Fradragets udformning

Fradraget er udformet efter svovlindhold pr. GJ brændsel. Fradraget udgør 50 g svovldioxid (SO2) pr. anvendt GJ brændsel for virksomheder, der måler udledningen af svovl. For virksomheder, der ikke måler udledningen af svovl, er bundfradraget på 25 g svovl (S) pr. anvendt GJ brændsel. Brændslet skal i begge tilfælde være omfattet af tung proces.

Eksempel på omregning af fradraget til kroner pr. GJ

Afgifterne på brændslerne udgør 23,70 kr. (2019-niveau) pr. kg svovl, hvilket stort set svarer til afgiften på 11,90 kr. pr. kg udledt SO2.

Omregning af fradraget til kroner pr. GJ kan foretages således: 23,70 kr./kg S * 25 g/GJ = 0,5925 kr./GJ og 11,90 kr./kg SO2 * 50 g SO2/GJ = 0,595 kr./GJ.

Se E.A.7.11.6 om satser på svovl.

Eksempler på beregning af særligt bundfradrag 

Forbrugsvirksomheder

Virksomheden opfylder betingelserne for særligt bundfradrag.

Virksomheden har i januar 2019 brugt 400 ton (400.000 kg) stenkul med 10 pct. vand (90 % tørstof). Heraf er 85 % anvendt til tung proces.

Svovlindhold af tørstof:     0,75 %
Energiindhold:                  25,2 GJ/ton

Beregning af svovlafgift

1.

Energiindhold i stenkul

400 ton * 25,2 GJ/ton

10.080 GJ

2.

Tørstofindhold i kul

90 % af 400.000 kg

360.000 kg

3.

Svovlindhold i kul
(afgiftspligtig mængde før særligt bundfradrag)

0,75 % af 360.000 kg

2.700 kg

4.

Særligt bundfradrag

10.080 GJ * 0,025 kg/GJ

252 kg

5.

Afgiftspligtig mængde efter særligt bundfradrag

(3. - 4.)

2.448 kg

6.

Svovlafgift

2.448 kg * 23,70 kr./kg (2019-sats)

58.017,60 kr.

Udledningsvirksomheder

Virksomheden har tilladelse til at betale afgift af den udledte mængde SO2.

Virksomheden har 2 kedler. Røggasserne fra kedlerne bliver ført til samme skorsten.

Virksomheden opfylder betingelserne for særligt bundfradrag.

Virksomheden har i januar 2019 brugt 200 ton (200.000 kg) stenkul med 10 pct. vand (90 % tørstof) i den ene kedel og 100 ton (100.000 kg) fuelolie i den anden kedel. Heraf er 85 % anvendt til tung proces.

Opmålt udledt mængde SO2: 1.800 kg.

Energiindhold:

 • Stenkul: 25,2 GJ/ton
 • Fuelolie: 40,4 GJ/ton.

Beregning af svovlafgift

1.

Energiindhold i stenkul

200 ton * 25,2 GJ/ton

5.040 GJ

2.

Energiindhold i fuelolie

100 ton * 40,4 GJ/ton

4.040 GJ

3.

Energiindhold i alt

(1. + 2.)

9.080 GJ

4.

Udledt målt mængde SO2

1.800 kg

5.

Særligt bundfradrag

9.080 GJ * 0,050 kg/GJ

454 kg

6.

Afgiftspligtig mængde efter særligt bundfradrag

(4. - 5.)

1.346 kg

7.

Svovlafgift

1.346 kg * 11,90 kr./kg (2019-sats)

16.017,40 kr.

Overførsel af uudnyttet bundfradrag mellem forskellige afgiftsperioder i kalenderåret

Der kan ske overførsel af uudnyttet bundfradrag mellem forskellige afgiftsperioder i kalenderåret. For hver afgiftsperiode foretager virksomheden en aconto-opgørelse af udledning af svovl, bundfradrag samt eventuelle uudnyttede bundfradrag overført fra andre afgiftsperioder.

Ved kalenderårets udløb foretages en endelig opgørelse af den samlede svovludledning fratrukket de akkumulerede bundfradrag. Der kan ske overførsel mellem virksomhedens forskellige ovne, kedler m.v. og mellem brændsler omfattet af bundfradrag inden for virksomhedens samme geografiske sted. For at opfylde betingelsen om samme geografiske sted skal der være en tæt driftsmæssig og fysisk sammenhæng.

Særlig bundfradrag for fjernvarme til tung proces

Ved lov nr. 1256 af 18. december 2012 om ændring af lov om afgift af svovl (Bundfradrag i svovlafgiften) blev der med virkning fra 1. januar 2013 vedtaget en forlængelse og en omlægning af det midlertidige særlige bundfradrag i svovlafgiften. Se SVOVLAL § 33, stk. 7-9. Fradraget udløb ved udgangen af 2020.

Ved lov nr. 672 af 19. april 2021 er bundfradraget forlænget med virkning fra den 1. januar 2021 frem til udgangen af 2025. Forlængelsen er sat i kraft pr. 22. juni 2022 ved bekendtgørelse nr. 862 af 15. juni 2022.

Efter SVOVLAL § 33, stk. 8 er der mulighed for ikke-registrerede virksomheder til at få en godtgørelse af svovlafgift for at ligestille disse virksomheder med registrerede virksomheder, der har ret til bundfradrag for brændsel efter SVOVLAL § 33, stk. 7. Bestemmelsen i SVOVLAL § 33, stk. 8, er i hovedsagen en videreførelse af de tidligere regler, der gjaldt for afgiftsgodtgørelse for kulbaseret fjernvarme til tung proces. Se dagældende SVOVLAL § 33, stk. 6.

Betingelser

Det er en betingelse for anvendelse af SVOVLAL § 33, stk. 8, at den ikke-registrerede virksomhed

 • modtager varme fra fremmede kraftvarmeanlæg og dertil knyttede blokvarmeanlæg

 • har fået viderefaktureret en svovlafgift af varmen, som den har betalt

 • er en energiintensiv virksomhed med tung proces, som anvender varmen til formål nævnt i bilag 1 (proceslisten) til CO2-afgiftsloven

Det er dog kun virksomheder, hvor den overvæltede svovlafgift udgør mindst 100.000 kr. om året, som kan opnå en godtgørelse. Godtgørelsen svarer til bundgrænsen i § 33, stk. 7, og er på 50 g svovldioxid (SO2) pr. anvendt GJ brændsel og 25 g svovl pr. GJ brændsel. Hvis varmen kun leveres en del af året, nedsættes de 100.000 kr. forholdsmæssigt.

Leverandøren af varme må ikke allokere svovlafgift.

Det er den enkelte virksomhed og Skattestyrelsen, der aftaler, hvordan virksomheden skal forholde sig for at få udbetalt godtgørelsen.

Efterlevelse af reglerne for tildeling af statsstøtte (visse afgiftslempelser), herunder indberetning til EU's statsstøtteregister ved brug af særligt bundfradrag for svovlafgiften

Virksomheders bundfradrag for svovlafgiften er en ordning, som kan være omfattet af krav om indberetning til EU's statsstøtteregister.

Idet ordningen udgør statsstøtte, jf. § 2, stk. 1, nr. 9, i ►Bekendtgørelse nr. 1821 af 28. december 2023 om efterlevelse af regler for tildeling af statsstøtte på skatteområdet◄ er den omfattet af reglerne i EU-Forordningen nr. 651/2014 af 17. juni 2014 (gruppefritagelsesforordningen) ►senest ændret ved Kommissionens forordning 2023/1315 af 23. juni 2023◄. Det betyder, at der er betingelser som til hver en tid skal være opfyldt for, at man er berettiget til at modtage statsstøtte, fx gælder der et forbud mod, at kriseramte virksomheder ikke benytter støtteordninger, som er omfattet af gruppefritagelsesforordningen. Se også afsnit E.A.1.9 om efterlevelse af reglerne for tildeling af statsstøtte (visse afgiftslempelser), herunder indberetning til EU's statsstøtteregister.

Støttemodtageren under denne ordning er virksomheder, som udnytter bundfradraget.

Støttebeløbet udgør i denne ordning værdien af bundfradraget.

Hvis en virksomhed fra den 1. juli 2019 til den 31. december 2019 har brugt 100.000 GJ brændsel og har udledt 7 t svovl, har virksomheden en emissionsfaktor på 70 g svovl/GJ. Bundfradraget udgør 50 g svovl/GJ, hvilket svarer til 5.000 kg svovl (50 g svovl/GJ * 100.000 GJ). Svovlafgiften udgør 11,90 kr. pr. kg svovldioxid udledt til luften i 2019. Dermed udgør støttebeløbet 59.500 kr. i 2019.

Berørte virksomheder skal opgøre, hvor meget virksomhederne har modtaget i støtte, før det kan afgøres, hvorvidt de enkelte virksomheder er omfattet af kravet om indberetning. Virksomheder skal indberette til EU's statsstøtteregister, hvis støttebeløbet i den enkelte ordning udgør ►100.000 euro◄ eller derover i et kalenderår. Virksomheder, som er omfattet af kravet om indberetning, skal indberette relevante beløb og andre oplysninger til Skatteforvaltningen.

Se også afsnit E.A.1.9 om efterlevelse af reglerne for tildeling af statsstøtte (visse afgiftslempelser), herunder indberetning til EU's statsstøtteregister.

Særligt bundfradrag for kul til tung proces - gammel ordning

Bundfradrag efter SVOVLAL § 33,  stk. 1 og 2, kunne anvendes frem til 1. april 2015.

Indtil den 1. april 2015 kunne virksomhederne i deres afgiftsopgørelse vælge mellem det nye fradrag efter SVOVLAL § 33, stk. 7, eller det gamle fradrag efter SVOVLAL § 33, stk. 1 og 2, indtil den gamle ordning udløb for deres vedkommende.

Om reglerne, der var gældende indtil den 1. april 2015, henvises til afsnit E.A.7.11.7.2, som beskrevet i Den juridiske vejledning 2014-1.

Særlig afgiftsgodtgørelse for kulbaseret fjernvarme til tung proces - gammel ordning

Virksomheder, der fik leveret fjernvarme fra kraftvarmeværker og tilknyttede blokvarmecentraler, og som brugte fjernvarmen til tung proces, kunne få en særlig godtgørelse (særligt bundfradrag) efter SVOVLAL § 33, stk. 6, indtil 1. april 2015.

Om reglerne, der var gældende indtil den 1. april 2015, henvises til afsnit E.A.7.11.7.2, som beskrevet i Den juridiske vejledning 2014-1.