Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for beregning af særligt bundfradrag.

Afsnittet indeholder:

 • Særligt bundfradrag for kul, koks og petroleumskoks mv. - ny ordning
 • Videreførelse af regler om ligestilling af energiintensive virksomheder med tung proces - ny ordning
 • Overgang mellem gammel og ny ordning  
 • Særligt bundfradrag for kul til tung proces - gammel ordning
 • Skematisk oversigt over reglerne for særligt bundfradrag for kul - gammel ordning
 • Særlig afgiftsgodtgørelse for kulbaseret fjernvarme til tung proces - gammel ordning

Særligt bundfradrag for kul, koks og petroleumskoks mv. - ny ordning

Ved lov nr. 1256 af 18. december 2012 om ændring af lov om afgift af svovl (Bundfradrag i svovlafgiften) er der med virkning fra 1. januar 2013 vedtaget en forlængelse og en omlægning af det midlertidige særlige bundfradrag i svovlafgiften. Se SVOVLAL § 33, stk. 7-9. Fradraget gælder indtil udgangen af 2020. 

Det særlige bundfradrag for kulprodukter mv. omfatter:

Talolie, trætjære, trætjæreolie, vegetabilsk beg og andre varer udvundet af saften fra træ, som anvendes eller er bestemt til at anvendes til fremstilling af varme, fyringstjære, stenkul (inkl. stenkulsbriketter), koks, cinders og koksgrus, jordoliekoks, brunkulsbriketter, brunkul, fuelolie og bitumen. Se SVOVLAL § 1, stk. 1, nr. 2, 3 og 5-7.

 Betingelser mv. 

 • Kulprodukterne skal bruges til procesformål (tung proces), der er nævnt i bilag 1 (proceslisten) til CO2-afgiftsloven.
 • Alene virksomheder, der anvender 0,1 PJ brændsler eller mere til formål nævnt i bilag 1 (proceslisten) til CO2-afgiftsloven, er omfattet af det særlige bundfradrag. Det er alene brændsler omfattet af bundfradraget som kul, koks m.v., der tæller med i anvendelsen. Beregningen er pr. GJ brændsel og kan således ikke foretages med udgangspunkt i udledt svovl fra råvarer eller lignende.
 • virksomheden skal være registreret efter svovlafgiftsloven. 

Bundfradraget ydes i fuldt omfang, selv om kulprodukterne mv. bruges til andre formål end dem, der er nævnt i proceslisten. Det er en betingelse, at disse andre formål skal udgøre under 20 pct. af de fremstillede energimængder.

Fradragets udformning

Fradraget er udformet efter svovlindhold pr. GJ brændsel. Fradraget udgør 50 g svovldioxid (SO2) pr. anvendt GJ brændsel for virksomheder, der måler udledningen af svovl. For virksomheder, der ikke måler udledningen af svovl, er bundfradraget på 25 g svovl  (S) pr. anvendt GJ brændsel. Brændslet skal i begge tilfælde være omfattet af tung proces.

Eksempel på omregning af fradraget til kroner pr. GJ

Afgifterne på brændslerne udgør 23,0 kr. (2015-niveau) pr. kg svovl, hvilket stort set svarer til afgiften på 11,50 kr. pr. kg udledt SO2.

Omregning af fradraget til kroner pr. GJ kan foretages således: 23,00 kr./kg  S * 25 g/GJ = 0,575 kr./GJ og 11,50 kr./kg SO2 * 50 g SO2/GJ = 0,575 kr./GJ.

Se E.A.7.11.6 om satser på svovl.

Eksempler på beregning af særligt bundfradrag  

Forbrugsvirksomheder

Eksempel (opgørelse af bundfradrag)

 Virksomheden opfylder betingelserne for særligt bundfradrag.

Virksomheden har i januar 2013 brugt 400 ton stenkul med 10 pct. vand (90 % tørstof). Heraf er 85 % anvendt til tung proces.

Svovlindhold af tørstof:     0,75 %
Energiindhold:                    25,2 GJ/ton

Beregning af svovlafgift

1.

Energiindhold i stenkul

400 ton * 25,2 GJ/ton

10.080 GJ

2.

Tørstofindhold i kul

90 % af 400.000 kg

360.000 kg

3.

Svovlindhold i kul
(afgiftspligtig mængde før særligt bundfradrag)

0,75 % af 360.000 kg

2.700 kg

4.

Særligt bundfradrag

10.080 GJ * 0,025 kg/GJ

252 kg

5.

Afgiftspligtig mængde efter særligt bundfradrag

(3. - 4.)

2.448 kg

6.

Svovlafgift

2.448 kg * 22,20 kr./kg
(2013-sats)

54.346 kr.

 Udledningsvirksomheder

Eksempel  (opgørelse af bundfradrag)  

Virksomheden har tilladelse til at betale afgift af den udledte mængde SO2.

Virksomheden har 2 kedler. Røggasserne fra kedlerne bliver ført til samme skorsten.

Virksomheden opfylder betingelserne for særligt bundfradrag.

Virksomheden har i januar 2013 brugt 200 ton stenkul med 10 pct. vand (90 % tørstof) i den ene kedel og 100 ton fuelolie i den anden kedel. Heraf er 85 % anvendt til tung proces.

Opmålt udledt mængde SO2: 1.800 kg.

Energiindhold:

 • Stenkul: 25,2 GJ/ton
 • Fuelolie: 40,4 GJ/ton.

Beregning af svovlafgift

1.

Energiindhold i stenkul

200 ton * 25,2 GJ/ton

5.040 GJ

2.

Energiindhold i fuelolie

100 ton * 40,4 GJ/ton

4.040 GJ

3.

Energiindhold i alt

(1. + 2.)

9.080 GJ

4.

Udledt målt mængde SO2

 

1.800 kg

5.

Særligt bundfradrag

9.080 GJ * 0,050 kg/GJ

454 kg

6.

Afgiftspligtig mængde efter særligt bundfradrag

(4. - 5.)

1.346 kg

7.

Svovlafgift

1.346 kg * 11,10 kr./kg (2013-sats)

14.941 kr.

Overførsel af uudnyttet bundfradrag mellem forskellige afgiftsperioder i kalenderåret

Der kan ske overførsel af uudnyttet bundfradrag mellem forskellige afgiftsperioder i kalenderåret. For hver afgiftsperiode foretager virksomheden en acontoopgørelse af udledning af svovl, bundfradrag samt eventuelle uudnyttede bundfradrag overført fra andre afgiftsperioder.

Ved kalenderårets udløb foretages en endelig opgørelse af den samlede svovludledning fratrukket de akkumulerede bundfradrag. Der kan ske overførsel mellem virksomhedens forskellige ovne, kedler m.v. og mellem brændsler omfattet af bundfradrag inden for virksomhedens samme geografiske sted. For at opfylde betingelsen om samme geografiske sted skal der være en tæt driftsmæssig og fysisk sammenhæng.

Videreførelse af regler om ligestilling af energiintensive virksomheder med tung proces - ny ordning

Bestemmelsen i SVOVLAL § 33, stk. 8 er en videreførelse af tilsvarende regler, der gælder for det nuværende bundfradrag. Se SVOVLAL § 22, stk. 6.

Bestemmelsen ligestiller energiintensive virksomheder med tung proces, der modtager procesvarme fra fremmede kraftvarmeanlæg og dertil knyttede blokvarmeanlæg, med virksomheder, der modtager procesvarme fra eget anlæg. Den nye ordning omfatter varme baseret på talolie, trætjære, trætjæreolie, vegetabilsk beg og andre varer udvundet af saften fra træ, som anvendes eller er bestemt til at anvendes til fremstilling af varme, fyringstjære, stenkul (inkl. stenkulsbriketter), koks, cinders og koksgrus, jordoliekoks, brunkulsbriketter, brunkul, fuelolie og bitumen.

De pågældende virksomheder er ikke omfattet af svovlafgiftslovens registrerings- og betalingspligt. Afgiftsbelastningen skyldes, at den registrerede virksomhed overvælter afgiften på kunden. Alene virksomheder, hvor den overvæltede svovlafgift udgør mindst 100.000 kr. om året, kan opnå en godtgørelse svarende til bundgrænsen. Hvis varmen kun leveres en del af året, nedsættes de 100.000 kr. forholdsmæssigt.

Det er den enkelte virksomhed og SKAT, der aftaler, hvordan virksomheden skal forholde sig for at få udbetalt fradraget. Der er tale om en godtgørelsesordning.

Overgang mellem gammel og ny ordning

Indtil den 1. april 2015 kan virksomhederne i deres afgiftsopgørelse vælge mellem det nye fradrag efter SVOVLAL § 33, stk. 7, eller det gamle fradrag efter SVOVLAL § 33, stk. 1 og 2, indtil den gamle ordning udløber for deres vedkommende.

Valget gælder for en periode på et kalenderår. Omvalg kan foretages for en periode på et kalenderår. Dog kan omvalg til det nye bundfradrag ikke foretages længere tilbage end til lovændringens virkningstidspunkt den 1. januar 2013.

En virksomhed, hvor fradraget udløber den 1. april 2015, kan vælge den gamle ordning frem til og med 2014 og den nye ordning fra den 1. januar 2015.

Virksomheder, der ikke længere får fradrag, fordi ordningen er udløbet for deres vedkommende, kan få det det nye fradrag, hvis de opfylder betingelserne herfor.  

Særligt bundfradrag for kul til tung proces - gammel ordning

Virksomheder, der er registreret efter svovlafgiftsloven, og som bruger kulprodukter nævnt i SVOVLAL § 1, nr. 5-7 til energitunge processer (tung proces) kan få et særligt bundfradrag. Se SVOVLAL § 33.

Det særlige bundfradrag for kulprodukter er:

 • Stenkul, stenkulsbriketter, koks, cinders og koksgrus: 0,28 %
 • Jordoliekoks: 0,32 % 
 • Brunkul og brunkulsbrikketter: 0,20 %.

Betingelser mv.

 • Kulprodukterne skal bruges til procesformål (tung proces), der er nævnt i bilag 1 (proceslisten) til CO2-afgiftsloven, og 
 • virksomhedens ovn- eller kedelanlæg skal være bygget eller renoveret for mindst 10 mio. kr. i perioden fra 1. januar 1976 til 1. april 1995.

Bundfradraget ydes i fuldt omfang, selv om kulprodukterne bruges til andre formål end dem, der er nævnt i proceslisten. Det er en betingelse, at disse andre formål skal udgøre under 20 pct. af de fremstillede energimængder.

Bortfald af bundfradrag

For ovn- eller kedelanlæg, der er bygget eller renoveret før den 1. januar 1986, bortfaldt bundfradraget ved udgangen af 2005. 

For ovn- eller kedelanlæg, der er bygget eller renoveret for mindst 10 mio. kr., mellem 1. januar 1986 og 1. april 1995 bortfalder bundfradraget i det 20. år efter bygningen eller renoveringen, det vil sige senest den 31. marts 2015.

Forbrugsvirksomheder

Forbrugsvirksomheder skal opgøre det særlige bundfradrag for hvert brændsel og for hvert ovn- eller kedelanlæg.

Bundfradraget fratrækkes herefter den afgiftspligtige svovlmængde efter eventuel godtgørelse og efter fordeling af uudnyttet godtgørelse for binding af svovl. Se E.A.7.11.8.3 om afgiftsgodtgørelse ved binding af svovl.

Overstiger det særlige bundfradrag for kulprodukter i en afgiftsperiode den afgiftspligtige svovlmængde, kan et uudnyttet bundfradrag overføres til andre kulprodukter, der bruges samtidig i samme ovn- eller kedelanlæg.

Det særlige bundfradrag kan derimod ikke overføres til andre brændsler, fx fuelolie, andre ovn- eller kedelanlæg eller til andre afgiftsperioder.

Eksempel 1 (opgørelse af bundfradrag)

Virksomheden opfylder betingelserne for særligt bundfradrag.

Virksomheden har i januar 2013 brugt 400 ton stenkul (tørstof). Heraf er 85 % anvendt til tung proces. Svovlindhold af tørstof: 0,75 %.

Beregning af svovlafgift

1.

Svovlindhold i kul
(afgiftspligtig mængde før særligt bundfradrag)

0,75 % af 400.000 kg

3.000 kg

2.

Særligt bundfradrag

0,28 % af 400.000 kg

1.120 kg

3.

Afgiftspligtig mængde efter særligt bundfradrag

(1. - 2.)

1.880 kg

4.

Svovlafgift

1.880 kg *  22,2 kr./kg (2013-sats)

 41.736 kr.

Eksempel 2 (opgørelse af bundfradrag)

Virksomheden opfylder betingelserne for særligt bundfradrag.

Virksomheden har i januar  2013 brugt 400 ton stenkul (tørstof). Heraf er 70 % anvendt til tung proces. Svovlindholdet af tørstof: 0,75 %.

Beregning af svovlafgift

1.

Forbrug til tung proces

70 % af 400 ton

280 ton

2.

Svovlindhold i kul
(afgiftspligtig mængde før særligt bundfradrag)

0,75 % af 400.000 kg

3.000 kg

3.

Særligt bundfradrag

0,28 % af 280.000 kg

784 kg

4.

Afgiftspligtig mængde efter særligt bundfradrag

(2. - 3.)

2.216 kg

5.

Svovlafgift

2.216 kg *  22,2 kr./kg (2013-sats)

 49.195,2 kr.

Udledningsvirksomheder

Udledningsvirksomheden skal opgøre det særlige bundfradrag for hvert brændsel og for hvert ovn- eller kedelanlæg.

Andelen af den målte svovludledning for hvert brændsel opgøres i forhold til energimængden i de brugte (indfyrede) brændsler.

Det særlige bundfradrag trækkes fra den afgiftspligtige svovlmængde.

Hvis det særlige bundfradrag for kulprodukter i en afgiftsperiode overstiger den afgiftspligtige svovlmængde, kan uudnyttet særligt bundfradrag overføres til andre brændsler i samme ovn- eller kedelanlæg og til samme brændsel i andre ovn- eller kedelanlæg på samme geografiske sted.

Disse andre ovn- og kedelanlæg skal opfylde betingelserne for særligt bundfradrag for kulprodukter.

Det særlige bundfradrag for kulprodukter kan ikke overføres til andre brændsler i andre ovn- eller kedelanlæg.

Virksomheden kan overføre uudnyttet særligt bundfradrag for kulprodukter til andre afgiftsperioder i kalenderåret. For hver afgiftsperiode skal virksomheden opgøre udledning af svovl, særligt bundfradrag og eventuelle uudnyttede særlige bundfradrag overført fra andre afgiftsperioder a conto.

Ved kalenderårets udløb foretages en endelig opgørelse af den samlede svovludledning fratrukket de akkumulerede særlige bundfradrag. Reguleringen af afgiften skal tages med på afgiftsangivelsen for december.

Eksempel 1 (opgørelse af bundfradrag)

Virksomheden har tilladelse til at betale afgift af den udledte mængde SO2.

Virksomheden har 2 kedler. Røggasserne fra kedlerne bliver ført til samme skorsten.

Virksomheden opfylder betingelserne for særligt bundfradrag for kul.

Virksomheden har i januar  2013 brugt 100 ton stenkul med 10 pct. vand (90 % tørstof) i den ene kedel og 50 ton fuelolie i den anden kedel.

Opmålt udledt mængde SO2: 900 kg.

Energiindhold:

 • Stenkul: 25,2 GJ/ton
 • Fuelolie: 40,4 GJ/ton.

 

Beregning af samlet energiindhold i forbrugt brændsel (stenkul og fuelolie)

1.

Energiindhold i stenkul

100 ton * 25,2 GJ/ton

2.520 GJ

2.

Energiindhold i fuelolie

50 ton * 40,4 GJ/ton

2.020 GJ

3.

Energiindhold i alt

(1. + 2.)

4.540 GJ

 

Fordeling af målt SO2 mellem stenkul og fuelolie

1.

Andel for stenkul

900 kg SO2 * 2.520 GJ/4.540 GJ

500 kg

2.

Andel for fuelolie

900 kg SO2 * 2.020 GJ/4.540 GJ

400 kg

3.

I alt

(1. + 2.)

900 kg

 

Beregning af svovlafgift af stenkul efter særligt bundfradrag

1.

Tørstofindhold i kul

90 % af 100.000 kg

90.000 kg

2.

Afgift af SO2-andel

500 kg *  11,1 kr.

 5.550,00 kr.

3.

Særligt bundfradrag (mængde)

0,28 % af 90.000 kg

252 kg

4.

Særligt bundfradrag (beløb)

252 kg *  22,2 kr./kg (2013-sats)

 5.594,40 kr.

5.

Svovlafgift efter særligt bundfradrag

(2. - 4.)

-  44,40 kr.

 

Beregning af svovlafgift af fuelolie

1.

Afgift af SO2-andel

400 kg *  11,1 kr./kg (2013-sats)

 4.440,00 kr.

 

Beregning af samlet svovlafgift

1.

SO2-afgift af stenkul

 

0 kr.

2.

SO2-afgift af fuelolie

 

 4.440,00 kr.

3.

Afgift i alt

(1. + 2.)

 4.440,00 kr.

 

Eksempel 2 (Opgørelse af bundfradrag)

Virksomheden har tilladelse til at betale afgift af den udledte mængde SO2.

Virksomheden har 2 kedler, hvori der både fyres med kul og fuelolie. Røggasserne fra kedlerne bliver ført til samme skorsten.

Virksomheden opfylder betingelserne for særligt bundfradrag for kul.

Virksomheden har i januar 2013 brugt 100 ton stenkul med 10 pct. vand (90 % tørstof) og 50 ton fuelolie i sine kedler. 

Opmålt udledt mængde SO2: 1.000 kg.

Energiindhold:

 • Stenkul: 25,2 GJ/ton
 • Fuelolie: 40,4 GJ/ton.

Beregning af samlet energiindhold i forbrugt brændsel (stenkul og fuelolie)

1.

Energiindhold i stenkul

100 ton * 25,2 GJ

2.520 GJ

2.

Energiindhold i fuelolie

50 ton * 40,4 GJ/ton

2.020 GJ

3.

Energiindhold i alt

(1. + 2.)

4.540 GJ

 

Fordeling af målt SO2 mellem stenkul og fuelolie

1.

Andel for stenkul

1.000 kg SO2 * 2.520 GJ/4.540 GJ

555 kg

2.

Andel for fuelolie

1.000 kg SO2 * 2.020 GJ/4.540 GJ

445 kg

3.

I alt

(1. + 2.)

1.000 kg

 

Beregning af svovlafgift af stenkul efter særligt bundfradrag

1.

Tørstofindhold i kul

90 % af 100.000 kg

90.000 kg

2.

Afgift af SO2-andel

555 kg *  11,1 kr./kg

 6.160,50 kr.

3.

Særligt bundfradrag (mængde)

0,28 % af 90.000 kg

252 kg

4.

Særligt bundfradrag (beløb)

252 kg *  22,2 kr./kg (2013-sats)

 5.594,40 kr.

5.

Svovlafgift efter særligt bundfradrag

(2. - 4.)

 566,10 kr.

 

Beregning af svovlafgift af fuelolie

1.

Afgift af SO2-andel

445 kg *  11,1 kr./kg (2013-sats)

 4.939,50 kr.

 

Beregning af samlet svovlafgift

1.

SO2-afgift af stenkul

 

 566,10 kr.

2.

SO2-afgift af fuelolie

 

 4.939,50 kr.

3.

Afgift i alt

(1. + 2.)

 5.505,60 kr.

 

Eksempel 3 (Opgørelse af bundfradrag)

Virksomheden har tilladelse til at betale afgift af den udledte mængde SO2.

Virksomheden har 2 kedler. Der fyres med kul og fuelolie i begge kedler. Røggasserne fra kedlerne bliver ført til samme skorsten.

Virksomheden opfylder betingelserne for særligt bundfradrag for kul.

Virksomheden har i januar 2013 brugt 100 ton stenkul med 10 pct. vand (90 % tørstof) og 50 ton fuelolie i sine kedler.

Opmålt udledt mængde SO2: 900 kg.

Energiindhold:

 • Stenkul: 25,2 GJ/ton
 • Fuelolie: 40,4 GJ/ton.

Beregning af samlet energiindhold i forbrugt brændsel (stenkul og fuelolie)

1.

Energiindhold i stenkul

100 ton * 25,2 GJ/ton

2.520 GJ

2.

Energiindhold i fuelolie

50 ton * 40,4 GJ/ton

2.020 GJ

3.

Energiindhold i alt

(1. + 2.)

4.540 GJ

 

Fordeling af målt SO2 mellem stenkul og fuelolie

1.

Andel for stenkul

900 kg SO2 * 2.520 GJ/4.540 GJ

500 kg

2.

Andel for fuelolie

900 kg SO2 * 2.020 GJ/4.540 GJ

400 kg

3.

I alt

(1. + 2.)

900 kg

 

Beregning af svovlafgift af stenkul efter særligt bundfradrag

1.

Tørstofindhold i kul

90 % af 100.000 kg

90.000 kg

2.

Afgift af SO2-andel

500 kg *  11,1 kr./ton

5.550,00 kr.

3.

Særligt bundfradrag (mængde)

0,28 % af 90.000 kg

252 kg

4.

Særligt bundfradrag (beløb)

252 kg *  22,2 kr./kg (2013-sats)

 5.594,40 kr.

5.

Uudnyttet bundfradrag for stenkul

(2. - 4.)

-  44,40 kr.

 

Beregning af svovlafgift af fuelolie

1.

Afgift af SO2-andel

400 kg *  11,1 kr./kg (2013-sats)

 4.440,00 kr.

2.

Uudnyttet bundfradrag for stenkul

 

-  44,40 kr.

3.

Afgift efter fradrag af
uudnyttet bundfradrag for stenkul

(1. - 2.)

 4.395,60 kr.

 

Beregning af samlet svovlafgift

1.

SO2-afgift af stenkul

 

0 kr.

2.

SO2-afgift af fuelolie

 

 4.395,60 kr.

3.

Afgift i alt

(1. + 2.)

 4.395,60 kr.

Skematisk oversigt over reglerne for særligt bundfradrag for kul - gammel ordning

Reglerne for særligt bundfradrag for kul er vist skematisk i nedenstående oversigt.

Fradragsprocent

Stenkul/stenkulsbriketter, koks, cinders og koksgrus: 0,28 %
Jordoliekoks: 0,32 %
Brunkul og brunkulsbriketter: 0,20 %

Opgørelse

For hvert brændsel og for hvert ovnanlæg

Forbrugsvirksomheder

 

Fradrag

Fradrag i den afgiftspligtige mængde efter fradrag af godtgørelse eller af uudnyttet godtgørelse for binding af svovl.

Uudnyttet særligt bundfradrag kan
overføres til andre ovnanlæg

Nej

Uudnyttet særligt bundfradrag kan overføres til andre brændsler

Ja, men kun til andre berettigede kulprodukter, der
benyttes samtidig i samme ovnanlæg

Uudnyttet særligt bundfradrag kan
overføres til andre afgiftsperioder

Nej

Udledningsvirksomheder (SO2)

 

Fradrag

Fradrag i den afgiftspligtige mængde

Uudnyttet fradrag kan overføres til
andre ovnanlæg

Ja, men kun til samme brændsel og ovnanlæg inden
for samme geografiske område, der opfylder betingelserne for særligt bundfradrag.

Uudnyttet fradrag kan overføres til
andre brændsler

Ja, der benyttes i samme ovnanlæg

Uudnyttet fradrag kan overføres til
andre afgiftsperioder inden for kalenderåret

Ja

 

Særlig afgiftsgodtgørelse for kulbaseret fjernvarme til tung proces - gammel ordning

Virksomheder, der får leveret fjernvarme fra kraftvarmeværker og tilknyttede blokvarmecentraler, og som bruger fjernvarmen til tung proces, kan få en særlig godtgørelse (særligt bundfradrag). Se SVOVLAL § 33.

Betingelser mv.

Følgende betingelser mv. skal være opfyldt for at opnå særlig afgiftsgodtgørelse for svovlafgiften:

 • Varmen er produceret af kulprodukter (stenkul, stenkulsbriketter, koks, cinders, koksgrus, jordoliekoks, brunkul eller brunkulsbrikketter)
 • Varmen skal bruges til procesformål (tung proces), der er nævnt i bilag 1 (proceslisten) til CO2AL   
 • Varmeproducentens ovn- eller kedelanlæg i kraftvarmeværket og tilknyttede blokvarmecentraler skal være bygget eller renoveret for mindst 10 mio. kr. i perioden fra 1. januar 1976 til 1. april 1995
 • Den indirekte svovlafgiftsbelastning fra de brugte kulprodukter, der er indeholdt i den leverede mængde varme til procesvirksomheden, skal udgøre mindst 250.000 kr. pr. år.  Hvis varmen kun bliver leveret en del af året, nedsættes de 250.000 kr. forholdsmæssigt.

Varmeleverandøren skal overfor procesvirksomheden dokumentere, at svovlafgiften af den mængde kulprodukter, som varmeproducenten har brugt til at fremstille varmen, og som er leveret til procesvirksomheden, udgør mindst 250.000 kr. pr. år.

Ansøgning om afgiftsgodtgørelse skal sendes til SKAT. Af praktiske grunde er det forudsat, at de berørte virksomheder indgår en aftale med SKAT med henblik på at få fastlagt en praktisk procedure, herunder krav til dokumentation mv. for at opnå den særlige afgiftsgodtgørelse for leverancer af fjernvarme, der anvendes til tung proces.

Bortfald af godtgørelse (særligt bundfradrag)

For ovn- eller kedelanlæg, der er bygget eller renoveret før den 1. januar 1986, bortfaldt bundfradraget ved udgangen af 2005.

For ovn- eller kedelanlæg, der er bygget eller renoveret for mindst 10 mio. kr., mellem 1. januar 1986 og 1. april 1995 bortfalder godtgørelsen i det 20. år efter bygningen eller renoveringen, det vil sige senest den 31. marts 2015.

Varmeleverandøren skal overfor procesvirksomheden dokumentere, at denne betingelse er opfyldt. Varmeleverandøren skal meddele procesvirksomheden, hvornår der er gået 20 år efter bygningen eller renoveringen af ovn- eller kedelanlægget.