Indhold

Dette afsnit angiver afgiftssatserne på svovl og svovldioxid (SO2) og beskriver samtidig, hvordan afgiften skal beregnes.

Afsnittet indeholder:

  • Afgiftssatser
  • Afgiftsændringer
  • Tidligere afgiftssatser.

Afgiftssatser

Efter 2015 reguleres afgiftssatserne årligt efter udviklingen i nettoprisindekset, som bliver offentliggjort af Danmarks Statistik. Reguleringen sker første gang for kalenderåret 2016.

Satserne bliver reguleret på grundlag af nettoprisindeksets årsgennemsnit i året, der ligger 2 år forud for det kalenderår, i hvilket satsen skal gælde.

Satserne vil blive offentliggjort for hvert år på Skatteministeriets hjemmeside www.skm.dk.

For ►2024◄ gælder nedenstående satser:

Afgiftssats for svovl i afgiftspligtige brændsler

Vareart
Svovl i afgiftspligtige brændsler Kr./kg. ►26,5◄

Se SVOVLAL § 2 , stk. 1.

Afgiftssats for svovldioxid (SO2) udledt til luften 

Vareart 
Svovldioxid udledt til luften  Kr./kg. ►13,2◄

Se SVOVLAL § 2, stk. 2.

Afgiftssatser for træpiller med svovlholdigt bindemiddel, halm og affald

Vareart
Træpiller med svovlholdigt bindemiddel  Kr./ton ►53,1◄
Halm Kr./ton ►30,5◄
Affald Kr./ton ►12,0◄

Hvis registrerede virksomheder, som bruger varer omfattet af SVOVLAL § 1, nr. 14 (halm, træpiller med svovlholdigt bindemiddel og affald) med et afgiftspligtigt svovlindhold, ikke måler den samlede mængde svovl udledt til luften, skal afgiften opgøres ud fra virksomhedens forbrug af disse varer, se nedenstående oversigt.

Afgiftssats for forbrug af eget træaffald og lignende

Virksomheder, der ikke køber træpiller med svovlholdigt bindemiddel, halm og affald, men kun bruger egne varer (eget træaffald og lignende), som fx møbelfabrikker, kan beregne afgiften på grundlag af nyttiggjort varme eller elproduktion, se nedenstående oversigt.

Vareart
Forbrug af eget træaffald o.lign.  Øre/GJ nyttiggjort varme eller produceret el ►93,2◄

Se SVOVLAL § 2 , stk. 4. 

Afgiftsændringer

Ved lov nr. 329 af 28. marts 2023 er der indsat en ny bestemmelse som § 12 i SVOVLAL.

Bestemmelsen indebærer, at påbegyndes en afregningsperiode med én afgiftssats og afsluttes med en ændret afgiftssats, opgøres den ændrede afgift af en så stor del af leverancen, som perioden med den ændrede afgiftssats udgør i forhold til den samlede afregningsperiode. Såfremt der eksempelvis træder en ændret afgiftssats i kraft fra og med den 1. januar 2024 og der i afregningsperioden, som eksempelvis udgør både december 2023 (31 dage) og januar 2024 (31 dage), er leveret 2.000 kg i hele afregningsperioden, vil der skulle betales den ændrede afgift for 2024 af 1.000 kg.

Foretages der måling, hvor den faktiske andel af udledningerne før og efter en afgiftsændring opgøres, skal målingerne dog anvendes ved opgørelsen.

Bestemmelsen finder anvendelse for alle afgiftsændringer fra og med lovens ikrafttræden den 1. april 2023. Der er tale om en regelforenkling, så bestemmelsen for leverancer ved ændringer af afgiftssatsen fremgår af loven og ikke som en overgangsbestemmelse til den enkelte ændringslov.

Tidligere afgiftssatser

Afgiftssats for svovl i afgiftspligtige brændsler

Vareart 2019 2020 2021 2022 ►2023◄
Svovl i afgiftspligtige brændsler kr./kg.

23,7

23,9

24,2

24,2 24,6

Afgiftssats for svovldioxid (SO2) udledt til luften

Vareart 2019 2020 2021 2022 ►2023◄
Svovldioxid udledt til luften Kr./kg. 11,9 12,0 12,1 12,1 12,3

Afgiftssatser for træpiller med svovlholdigt bindemiddel, halm og affald

Vareart 2019 2020 2021 2022 ►2023◄
Træpiller med svovlholdigt bindemiddel Kr./ton

47,5

48,0

48,4

48,6 49,3
Halm Kr./ton

27,3

27,6

27,8

27,9 28,3
Affald Kr./ton

10,7

10,8

10,9

11,0 11,1

Afgiftssats for forbrug af eget træaffald og lignende

Vareart 2019 2020 2021 2022 ►2023◄
Forbrug af eget træaffald og lignende  Øre/GJ nyttiggjort varme eller produceret el 83,5 84,3 85,1 85,4 86,6