åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver de varer, som er omfattet af reglerne om afgift på svovl.

Afsnittet indeholder:

 • Afgiftspligtige varer
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Afgiftspligtige varer

Der betales afgift af indholdet af svovl i følgende varer, hvis de indeholder over 0,05 pct. svovl:

 1. Gas- og dieselolie
 2. Fuelolie og bitumen
 3. Fyringstjære
 4. Petroleum
 5. Stenkul (inklusive stenkulsbriketter), koks, cinders og koksgrus
 6. Jordoliekoks
 7. Brunkulsbriketter og brunkul
 8. Blyholdig benzin
 9. Blyfri benzin
 10. Autogas (LPG)
 11. Anden flaskegas (LPG)
 12. Gas (bortset fra LPG), der fremkommer ved raffinering af mineralsk olie (raffinaderigas), samt som biprodukt i raffineringsprocesser
 13. Naturgas
 14. Halm, træpiller med svovlholdigt bindemiddel, affald og andre svovlholdige brændsler, der indfyres i produktionsanlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW.

Se SVOVLAL § 1.

Bemærk

Træ, træflis, skovflis samt træpiller uden svovlholdigt bindemiddel anses for rent træ med et svovlindhold på 0,05 pct. og derunder.

Se også

 • Afsnit E.A.4.2.2 om den afgiftsmæssige stilling for grillkul, grillbriketter mv.
 • Afsnit E.A.4.4.11.4 om svovlafgift af gas fremstillet på basis af biomasse.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse Afgørelsen i stikord Kommentarer
Landsskatteretskendelser

SKM2001.43.LSR

Landsskatteretten fandt ikke grundlag for at antage, at opgørelse af svovlindholdet for de i lovens § 1, nr. 14, omfattede brændsler skal ske på grundlag af tørstofindholdet, men at svovlindholdet i brændsler omfattet af SVOVLAL § 1, nr. 14, kan bestemmes i forhold til brændselsmængden inklusive vand. Et fjernvarmeværk, der fremstillede fjernvarme ved forbrænding af træflis, ansås dermed ikke for afgiftspligtig efter svovlafgiftslovens § 2, stk. 3, af indfyret træflis, i det omfang, det godtgøres, at svovlindholdet beregnet af brændslets vægt inkl. vand har været under 0,05 %. Efterfølgende analyseresultater var ikke tilstrækkelig dokumentation herfor.

Indtil 1. juli 2002 var træ, træflis og skovflis samt træpiller uden svovlholdigt bindemiddel omfattet af SVOVLAL § 1, nr. 14. Ved lov nr. 393 af 6. juni 2002 (L 190) udgik disse varer af lovens afgiftspligtige vareområde, da de bliver anset for at være rent træ med et indhold af svovl under 0,05 pct.