Indhold

Dette afsnit beskriver afgiftens størrelse og beregning.

Afsnittet indeholder:

  • Afgiftssatser
  • Afgiftens størrelse for målt udledt NOx til luften
  • Standardsatser for energiprodukter
  • Virksomheder, der forbrænder fast biomasse
  • Afgiftsændringer
  • Tidligere afgiftssatser.

Bemærk

Kvælstofoxidafgift på gas fremstillet på basis af biomasse er nærmere beskrevet i afsnit E.A.4.4.11.

Afgiftssatser

Efter 2015 reguleres afgiftssatserne årligt efter udviklingen i nettoprisindekset, som bliver offentliggjort af Danmarks Statistik. Reguleringen sker første gang for kalenderåret 2016.

Satserne bliver reguleret på grundlag af nettoprisindeksets årsgennemsnit i året, der ligger 2 år forud for det kalenderår, i hvilket satsen skal gælde.

Satserne vil blive offentliggjort for hvert år på Skatteministeriets hjemmeside.

Afgiftens størrelse for målt udledt NOx til luften

For virksomheder, der skal måle udledningen, eller som frivilligt måler udledningen af NO2-ækvivalenter til luften, er afgiften et beløb pr. kg NO2-ækvivalenter.

Satsændringerne som følger af lov nr. 1385 af 28. december 2011 er omtalt i nyhedsbrev af 20. juni 2012 om Satsændringer for NOx-afgift og energiafgift på motorbrændstof den 1. juli 2012

►For 2024 er afgiftssatsen 5,8 kr./kg NOx.◄

Standardsatser for energiprodukter

Hvor der ikke sker måling af udledning af kvælstofoxider til luften ved forbrænding, betales der afgift ved levering, udlevering og forbrug af afgiftspligtige varer. Se NOXAL § 1, stk. 4 og § 2, stk. 2. Afgiften for de afgiftspligtige varer fremgår af bilag 1 til NOx-afgiftsloven.

For 2024 gælder følgende afgiftssatser:

Satser ved dagtemperatur

    ►2024◄
1. Gas- og dieselolie, der bruges som motorbrændstof øre/liter 1,0
2. Anden gas- og dieselolie  øre/liter

1,0

3. Svovlfri dieselolie  øre/liter

1,0

4. Fuelolie  

øre/kg

3,2

5. Fyringstjære  

øre/kg

3,0

6. Petroleum, der bruges som motorbrændstof  øre/liter

1,0

7. Anden petroleum  øre/liter

1,0

8. Autogas  øre/liter

2,0

9. Anden flaskegas og gas, der fremkommer ved raffinering af mineralsk olie og bruges som motorbrændstof  øre/kg

3,7

10. Anden flaskegas og gas, der fremkommer ved raffinering af mineralsk olie  øre/kg

1,0

11. Naturgas, dog ikke til motorer øre/Nm3 

0,9

12. Naturgas til motor (inklusive stationære) øre/Nm3

3,2

13. Kul, koks, brunkul orimulsion og petroleumskoks kr./GJ

0,6

14. Blyholdig benzin (blyindhold over 0,013 g/l) øre/liter

0,9

15. Blyfri benzin (blyindhold højest 0,013 g/l) øre/liter

0,9

16. Kul, koks, brunkul orimulsion og petroleumskoks kr./ton

18,3

17. Biogas og andet flydende VE til motor i store anlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW kr./GJ

1,2

18. Biogas og andet flydende VE til andet end motorer i store anlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW kr./GJ

0,3

19. Halm og anden fast biomasse, bortset fra træflis, i store anlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW

kr./ton

kr./GJ

7,7

0,6

20. Træflis i store anlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW kr./GJ

0,6

Afgiften bliver i praksis afregnet på baggrund af varernes rumfang ved dagtemperatur.

Satser ved 15 grader C

    ►2024◄
1. Gas- og dieselolie, der bruges som motorbrændstof

øre/liter

1,0

2. Anden gas- og dieselolie

øre/liter

1,0

3. Svovlfri dieselolie

øre/liter

1,0

4. Fuelolie

øre/kg

 
5. Fyringstjære

øre/kg

 
6. Petroleum, der bruges som motorbrændstof

øre/liter

1,0

7. Anden petroleum

øre/liter

1,0

8. Autogas

øre/liter

 
9. Anden flaskegas og gas, der fremkommer ved raffinering af mineralsk olie og bruges som motorbrændstof

øre/kg

 
10. Anden flaskegas og gas, der fremkommer ved raffinering af mineralsk olie

øre/kg

 
11. Naturgas, dog ikke til motorer

øre/Nm3

 
12. Naturgas til motor (inklusive stationære)

øre/Nm3

 
13. Kul, koks, brunkul orimulsion og petroleumskoks

kr./GJ

 
14. Blyholdig benzin (blyindhold over 0,013 g/l)

øre/liter

0,9

15. Blyfri benzin (blyindhold højest 0,013 g/l)

øre/liter

0,9

16. Kul m.v.

kr./ton

 
17. Biogas og andet flydende VE til motor i store anlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW

kr./GJ

 
18. Biogas og andet flydende VE til andet end motor i store anlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW

kr./GJ

 
19. Halm og træ i store anlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW

kr./ton

 
20. Træflis i store anlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW

kr./GJ 

 

Virksomheder, der forbrænder fast biomasse

Virksomheder, der forbrænder halm, anden fast biomasse og træflis, kan opgøre afgiften efter den producerede energimængde (GJ) på grundlag af en omregning. For virksomheder, der kan anvende denne omregning, er virkningsgraden fastsat til 0,85.

Formlen for omregningen er: (Satsen pr. GJ * produceret mængde energi) / 0,85

For anlæg, hvor der fyres med kombination af fast biomasse og andre typer brændsler, skal mængden af fast biomasse gøres op, som den producerede mængde energi divideret med 0,85 fratrukket energiindholdet i de andre typer brændsler.

Der er i NOXAL § 7 a, stk. 3 fastsat følgende energiindhold for de forskellige brændsler:

Brændsel Energiindhold
Spildolie 40,4 MJ/kg
Fyringstjære 36,4 MJ/kg
Gas- og dieselolie 35,9 MJ/l
Petroleum 34,8 MJ/l
Fuelolie 40,4 MJ/kg
LPG

46,0 MJ/kg

Raffinaderigas 52,0 MJ/kg
Stenkul 25,2 GJ/t
Koks

28,9 GJ/t

Jordoliekoks

31,4 GJ/t

Brunkulsbriketter og brunkul 18,3 GJ/t
Benzin 

32,9 MJ/l

Naturgas

39,6 MJ/Nm3

Biogas

23,3 MJ/Nm3

Forgasningsgas

4,0 MJ/Nm3

Eksempel: Beregning af afgiften på grundlag af den producerede mængde energi

Hvis virksomheden producerer en mængde energi på 840 GJ, og virksomheden alene forbrænder halm eller anden fast biomasse, kan afgiften beregnes til ((840 GJ / 0,85) x 2,4 kr./GJ) = 2.372 kr. (Afgiftsberegning baseret på sats for 2016).

Eksempel: Beregning af afgiften ved brug af halm og anden brændselstype

Virksomheden producerer en samlet mængde energi på 840 GJ, men bruger både fast biomasse, samt naturgas som brændsel. Der er brugt 4.000 Nm3 naturgas. Afgiften for den faste biomasse kan beregnes til (((840 GJ/0,85) - (4.000 Nm3 x 39,6 MJ/Nm3/1000 = mængden af GJ fra naturgas)) x 2,4 kr./GJ) =1992 kr. (Afgiftsberegning baseret på sats for 2016).

Afgiftsændringer

Ved lov nr. 329 af 28. marts 2023 er der indsat en ny bestemmelse som § 13 a i NOXAL.

Bestemmelsen indebærer, at påbegyndes en afregningsperiode med én afgiftssats og afsluttes med en ændret afgiftssats, opgøres den ændrede afgift af en så stor del af leverancen, som perioden med den ændrede afgiftssats udgør i forhold til den samlede afregningsperiode. Såfremt der eksempelvis træder en ændret afgiftssats i kraft fra og med den 1. januar 2024 og der i afregningsperioden, som eksempelvis udgør både december 2023 (31 dage) og januar 2024 (31 dage), er leveret 2.000 liter i hele afregningsperioden, vil der skulle betales den ændrede afgift for 2024 af 1.000 liter.

Foretages der måling, hvor den faktiske andel af udledningerne før og efter en afgiftsændring opgøres, skal målingerne dog anvendes ved opgørelsen.

Bestemmelsen finder anvendelse for alle afgiftsændringer fra og med lovens ikrafttræden den 1. april 2023. Der er tale om en regelforenkling, så bestemmelsen for leverancer ved ændringer af afgiftssatsen fremgår af loven og ikke som en overgangsbestemmelse til den enkelte ændringslov.

Tidligere afgiftssatser

Afgiftssatser for målt udledt NOx til luften efter NOXAL § 2, stk. 1:

Periode Afgiftens størrelse
2019 5,2 kr./kg NOx.
2020 5,2 kr./kg NOx.
2021 5,3 kr./kg NOx.
2022 5,3 kr./kg NOx
2023 5,3 kr./kg NOx

Standardsatserne for energiprodukter efter NOXAL § 1, stk. 4, og bilag 1 udgjorde:

Satser ved dagtemperatur

   

2019

 2020

 2021 

 2022

2023

1. Gas- og dieselolie, der anvendes som motorbrændstof

øre/liter

0,9

0,9

0,9

0,9

1,0

2. Anden gas- og dieselolie

øre/liter

0,9

0,9

0,9

0,9

1,0

3. Svovlfri dieselolie

øre/liter

0,9

0,9

0,9

0,9

1,0

4. Fuelolie

øre/kg

2,9

2,9

2,9

3,0

3,0

5. Fyringstjære

øre/kg

2,7

2,7

2,7

2,7

2,8

6. Petroleum, der bruges som motorbrændstof

øre/liter

0,9

0,9

0,9

0,9

1,0

7. Anden petroleum

øre/liter

0,9

0,9

0,9

0,9

1,0

8. Autogas

øre/liter

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

9. Anden flaskegas og gas, der fremkommer ved raffinering af mineralsk olie og anvendes som motorbrændstof

øre/kg

3,3

3,3

3,4

3,4

3,4

10. Anden flaskegas og gas, der fremkommer ved raffinering af mineralsk olie

øre/kg

0,9

0,9

0,9

0,9

1,0

11. Naturgas, dog ikke til motorer

øre/ Nm3

0,8

0,8

0,8

0,8

0,9

12. Naturgas til motor (inklusive stationære)

øre/ Nm3

2,9

2,9

2,9

3,0

3,0

13. Kul, koks, brunkul orimulsion og petroleumskoks

kr./GJ

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

14. Blyholdig benzin (blyindhold over 0,013 g/l)

øre/liter

0,8

0,8

0,8

0,8

0,9

15. Blyfri benzin (blyindhold højest 0,013 g/l)

øre/liter

0,8

0,8

0,8

0,8

0,9

16. Kul, koks, brunkul orimulsion og petroleumskoks.

kr./ton

16,4

16,6

16,7

16,7

17,0

17. Biogas og andet flydende VE til motor i store anlæg med en indfyret effekt på over 1000 kW

kr./GJ

1,0

1,0

1,1

1,1

1,1

18 Biogas og andet flydende VE til andet end motor i store anlæg med en indfyret effekt på over 1000 kW

kr./GJ

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

19. Halm og anden fast biomasse, bortset fra træflis, i store anlæg med en indfyret effekt på over 1000 kW

kr./t

kr./GJ

6,9

0,5

7,0

0,5

7,0

0,5

7,1

0,5

7,2

0,5

20. Træflis i store anlæg med en indfyret effekt på over 1000 kW

kr./GJ

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Satser ved 15 grader C

   

2019

 2020

 2021 

 2022

2023

1. Gas- og dieselolie, der bruges som motorbrændstof

øre/liter

0,9

0,9

0,9

0,9

1,0

2. Anden gas- og dieselolie

øre/liter

0,9

0,9

0,9

0,9

1,0

3. Svovlfri dieselolie

øre/liter

0,9

0,9

0,9

0,9

1,0

4. Fuelolie

øre/kg

     

5. Fyringstjære

øre/kg

     

6. Petroleum, der bruges som motorbrændstof

øre/liter

0,9

0,9

0,9

0,9

1,0

7. Anden petroleum

øre/liter

0,9

0,9

0,9

0,9

1,0

8. Autogas

øre/liter

     

9. Anden flaskegas og gas, der fremkommer ved raffinering af mineralsk olie og anvendes som motorbrændstof

øre/kg

     

10. Anden flaskegas og gas, der fremkommer ved raffinering af mineralsk olie

øre/kg

     

11. Naturgas, dog ikke til motorer

øre/ Nm3

     

12. Naturgas til motor (inklusive stationære)

øre/ Nm3

     

13. Kul, koks, brunkul orimulsion og petroleumskoks

kr./GJ

     

14. Blyholdig benzin (blyindhold over 0,013 g/l)

øre/liter

0,8

0,8

0,8

0,8

0,9

15. Blyfri benzin (blyindhold højest 0,013 g/l)

øre/liter

0,8

0,8

0,8

0,8

0,9

16. Kul m.v.

kr./ton

     

17. Biogas og andet flydende VE til motor i store anlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW

kr./GJ

     

18. Biogas og andet flydende VE til andet end motor i store anlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW

kr./GJ

     

19. Halm og træ i store anlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW

kr./ton

     

20. Træflis i store anlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW

kr./GJ