åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne, når et investeringsselskab, en investeringsforening eller et SIKAV mv. ændrer skattemæssig status.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Hvornår anses et statusskift ikke som afståelse og køb?
 • Deltagere i et interessentskab ►◄
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Hvis en bevisudstedende investeringsforening mv. ændrer sin skattemæssige status, uden at investeringsforeningen mv. opløses, anses deltagerne i udgangspunktet for at have afstået investeringsbeviserne og købt dem igen. Investeringsbeviserne anses for afstået til handelsværdien på det tidspunkt, som ændringen af foreningens/selskabets/instituttets skattemæssige status har virkning fra. Se ABL § 33, stk. 1.

Ved skift af skattemæssig status forstås, at gevinst og tab på aktier og andele mv. i selskabet eller investeringsforeningen mv. fra det tidspunkt, som ændringen har virkning fra, beskattes efter andre regler end de regler, der fandt anvendelse indtil dette tidspunkt.

Handelsværdien opgøres efter fradrag af udlodninger, der efter begyndelsen af første år med ny status betales af indkomsten i sidste år med gammel status. Se ABL § 33, stk. 4. Hvis der er tale om et investeringsbevis i et investeringsinstitut med minimumsbeskatning, opgøres handelsværdien efter fradrag af mindst minimumsindkomsten. Se ABL § 33, stk. 4, og LL § 16 C.

Indløsning af samtlige deltagere i en investeringsforening eller et investeringsinstitut mv. sidestilles med opløsning med heraf følgende beskatning.

For udenlandske selskaber m.v., forstået som et selskab m.v. der hverken er omfattet af SEL § 1 eller § 2, har ændringen virkning fra det kalenderår, der følger efter det kalenderår, hvori der er sket skift af skattemæssig status. For danske selskaber sker overgang til eller fra et investeringsselskab med virkning fra begyndelsen af selskabets indkomstår. Se ABL § 33, stk. 1, SEL § 5 F, stk. 1 nr. 1 og 2 og SEL § 5 F, stk. 1, nr. 4 og 5.

Efter Skattestyrelsens opfattelse betyder det:

Eksempel:

Investeringsinstituttet er aktiebaseret i 2019 i henhold til 50 pct. gennemsnitsreglen i ABL § 21, stk. 2, og § 22, stk. 2.

Investeringsinstituttet er obligationsbaseret i 2020 i henhold til 50 pct. gennemsnitsreglen i ABL § 21, stk. 2, og § 22, stk. 2.

Statusskiftet fra aktie- til obligationsbaseret har imidlertid først virkning fra den 1. januar 2021. Se SEL § 5 F, stk. 1. Det skyldes, at det i nogle tilfælde først ved udgangen af 2020 kan konstateres, om investeringsinstituttet i 2020 efter 50 pct. gennemsnitsreglen er aktie- eller obligationsbaseret. En afståelse i henhold til ABL § 33, stk. 1, som følge af statusskiftet anses for sket den 31. december 2020.

En udlodning i 2020 skal derfor beskattes som aktieindkomst, og et salg i 2020 skal behandles efter reglerne i ABL § 21 om afståelse af investeringsbeviser i aktiebaserede investeringsinstitutter med minimumsbeskatning.

Datoen for statusskiftet er den samme, selv om investeringsinstituttet f.eks. på en generalforsamling ultimo 2019 havde besluttet, at man fremover kun vil investere i obligationer.

I det første år, hvor årets gevinst eller tab på aktier, der er udstedt af et investeringsselskab, omfattes af §§ 19 A, 19 B eller 19 C, jf. stk. 2, nedsættes værdien af andele i investeringsselskabet ved indkomstårets begyndelse med den faktiske udlodning foretaget efter statusskifte, i det omfang den vedrører tiden før statusskiftet. På tilsvarende måde nedsættes anskaffelsessummen af andele, når et investeringsselskab, jf. § 19, skifter skattemæssig status. Ved statusskifte fra investeringsinstitut med minimumsbeskatning, jf. LL § 16 C, til investeringsselskab nedsættes værdien af andelene mindst med minimumsindkomsten. Se ABL § 33, stk. 5.

Det er foreningens status på udlodningstidspunktet, der er afgørende for, om der skal indeholdes udbytteskat i udlodninger eller ej.

Hvornår anses et statusskift ikke som afståelse og køb?

Et statusskift anses ikke for afståelse og køb, hvis

 • et obligationsbaseret investeringsinstitut med minimumsbeskatning skifter skattemæssig status til et aktiebaseret investeringsinstitut med minimumsbeskatning eller til et investeringsselskab. Se ABL § 33, stk. 3, nr. 1.
 • et aktiebaseret investeringsselskab skifter skattemæssig status til et obligationsbaseret investeringsselskab. Se ABL § 33, stk. 3, nr. 2.
 • et obligationsbaseret investeringsselskab skifter skattemæssig status til et aktiebaseret investeringsselskab. Se ABL § 33, stk. 3, nr. 3.
 • Reguleringern ser således ud:

  Fra

  Til

  Konsekvens for investor

  § 19 B

  § 19 C

  Ingen afståelsesbeskatning

  § 19 B

  §§ 21 og 22

  Afståelsesbeskatning

  § 19 C

  § 19 B

  Ingen afståelsesbeskatning

  § 19 C

  §§ 21 og 22

  Afståelsesbeskatning

  § 21

  §§ 19 B, 19 C og 22

  Afståelsesbeskatning

  § 22

  §§ 19 B, 19 C og 21

  Ingen afståelsesbeskatning

Deltagere i et interessentskab

Aktier, der tilhører en investeringsforening, der skifter skattemæssig status, så medlemmerne beskattes som deltagere i et interessentskab, anses for afstået og anskaffet igen til handelsværdien på det tidspunkt, som statusskiftet har virkning fra. Se ABL § 33, stk. 6. Reglen finder tilsvarende anvendelse på interessentskabets fordringer, gæld og finansielle kontrakter. Se KGL § 34 A, stk. 1.

For skattepligtige, der beskattes som deltagere i et interessentskab og overgår til beskatning som medlemmer af en akkumulerende investeringsforening, der ikke er et investeringsselskab, eller et investeringsselskab, anses overgangen som afståelse af interessentskabets aktier til handelsværdien på det pågældende tidspunkt. Se ABL § 33, stk. 7. Reglen finder tilsvarende anvendelse på interessentskabets fordringer, gæld og finansielle kontrakter. Se KGL § 34 A, stk. 2.

For skattepligtige, der beskattes som deltagere i et interessentskab og overgår til beskatning som deltagere i et investeringsinstitut med minimumsbeskatning eller en kontoførende investeringsforening, anses overgangen ikke som en afståelse af interessentskabets aktier. Se ABL § 33, stk. 8, LL § 16 C og SEL § 1, stk. 1, nr. 6. Reglen finder tilsvarende anvendelse på interessentskabets fordringer, gæld og finansielle kontrakter. Se KGL § 34 A, stk. 3.

►◄

Se også

Se også afsnit C.D.1.1.10.2, hvor det er beskrevet, hvilke aktier og investeringsbeviser, der er omfattet af ABL § 19.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området: 

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteretsdom

SKM2015.46.HR Højesteret fastholdt, at lov nr. 98 af 10. februar 2009 om overgang til beskatning efter ABL § 19 ikke havde tilbagevirkende kraft til indkomståret 2008. Der var derfor ikke grundlag for at genoptage skatteansættelsen for 2008, og landsrettens dom blev derfor stadfæstet.

Afgørelsen har alene betydning for indkomstårene 2008-2010.

Tidligere afgørelser: SKM2011.773.LSR og SKM2013.411.VLR

Landsskatteretskendelser
SKM2012.439.LSR Landsskatteretten fastholdt, at tidspunktet for overgang til beskatning efter ABL § 19 var den 1. januar 2009, uanset at indkomståret 2009 for både investeringsselskabet og investor var påbegyndt den 1. juli 2008. Landsskatteretten ændrede de beløbsmæssige opgørelser, idet et oparbejdet tab indtil overgangstidspunktet skulle behandles forskelligt afhængigt af, om ejertiden havde været mindre end 3 år, eller 3 år eller mere.  
SKM2011.784.LSR Landsskatteretten fastholdt, at en persons nettotab for tiden indtil 1. januar 2009 på børsnoterede aktier, som pr. 1. januar 2009 overgik til beskatning efter ABL § 19, ikke kunne fratrækkes i aktieindkomsten, men skulle behandles efter ABL § 46, stk. 15. Afgørelsen har alene betydning for indkomstårene 2009 og 2010.

SKM2011.772.LSR

Landsskatteretten fastholdt, at en persons nettotab for tiden indtil 1. januar 2009 på børsnoterede aktier, som pr. 1. januar 2009 overgik til beskatning efter ABL § 19, ikke kunne fratrækkes i aktieindkomsten, men skulle behandles efter ABL § 46, stk. 15.

Afgørelsen har alene betydning for indkomstårene 2009 og 2010.

Skattestyrelsen

SKM2013.485.SR Skatterådet bekræftede, at overgang fra beskatning efter ABL § 19 sker med virkning fra begyndelsen af det indkomstår, hvor ændringen har virkning fra, og at investorerne derfor anses for at have afstået deres kapitalandele på dette tidspunkt. Se SEL § 5 F, stk. 1, nr. 5.  
SKM2013.111.SR Skatterådet bekræftede, at en ændring af en bevisudstedende udloddende investeringsforening (nu et investeringsinstitut med minimumsbeskatning) til en kontoførende akkumulerende investeringsforening sidestilles med salg og køb, og at ændringen sker til værdierne på det tidspunkt, hvor endelig og bindende aftale er indgået.  
SKM2008.243.SR Skatterådet bekræftede, at en bevisudstedende udloddende investeringsforening, der havde skiftet status fra en blandet afdeling til en udloddende obligationsafdeling, ikke længere skulle indeholde udbytteskat ved udbetaling af udbytte.