Selskaber skal opgøre gevinst og tab på aktier og investeringsbeviser, der er udstedt af et investeringsselskab, efter samme regler som personer. Se ABL § 19 A, ABL § 23, stk. 7, og afsnit C.B.4.3.

Selskaber skal opgøre gevinst og tab på investeringsbeviser i akkumulerende investeringsforeninger, der ikke er investeringsselskaber, efter samme regler som aktier. Se ABL § 20, stk. 1, og afsnit C.B.2.3.

Selskaber skal opgøre gevinst eller tab på investeringsbeviser i investeringsinstitutter med minimumsbeskatning efter samme regler som skattepligtige porteføljeaktier. Reglerne om skattefrihed for datterselskabsaktier, koncernselskabsaktier og skattefri porteføljeaktier gælder ikke for investeringsbeviser i investeringsinstitutter med minimumsbeskatning. Se ABL § 20 A, stk. 1, og afsnit C.B.2.3.6.

Er investeringsforeningen/investeringsinstituttet omfattet af SEL § 1, stk. 8, om visse investeringsforeninger med mindre end 8 medlemmer, er det dog en betingelse for at kunne fradrage tab, at investeringsforeningen/investeringsinstituttet ikke investerer i fordringer på selskaber, med hvilke en deltager i investeringsforeningen/investeringsinstituttet er koncernforbundet efter KGL § 4, stk. 2. Se ABL § 20 A, stk. 2.

Selskaber skal altid opgøre gevinst eller tab efter lagerprincippet. Se ABL § 23, stk. 5 og 6.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Byretsdom

SKM2012.390.BR 

Byretten har stadfæstet en tilsidesættelse af et skattearrangement, idet retten efter de foreliggende faktuelle omstændigheder fandt, at der ikke var en sådan realitet forbundet med selskabets låneoptagelse og investering, at dispositionerne kunne tillægges skattemæssig betydning. Skatteministeriets selvstændige påstand om ændring af selskabets skatteansættelse for et senere indkomstår blev ikke taget til følge, da fristen i SFL § 27, stk. 2, ikke var overholdt.  

Skattestyrelsen

SKM2010.783.SR

Skatterådet har i et bindende svar fastslået, at nettokurstab og kildeartsbegrænsede tab på aktier, der er omfattet af ABL § 43, stk. 3, kan modregnes i fremtidige gevinster på udloddende investeringsforeningsbeviser, der er omfattet af ABL § 20 A.

 

SKM2010.193.SR

Skatterådet har i et bindende svar fastslået, at nettokurstab og kildeartsbegrænsede tab på aktier, der er omfattet af ABL § 43, stk. 3, kan modregnes i fremtidige gevinster på udloddende investeringsforeningsbeviser, der er omfattet af ABL § 20 A..