De investeringsbeviser, der er omfattet, er investeringsbeviser, der er udstedt af akkumulerende investeringsforeninger, der er skattepligtige efter SEL § 1, stk. 1, nr. 5 a.

Gevinst og tab ved afståelse af investeringsbeviser i akkumulerende investeringsforeninger, der ikke er investeringsselskaber, medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter samme regler som aktier. Se ABL § 20, stk. 2, og afsnit C.B.2.2.1.

Det bemærkes, at næsten alle akkumulerende investeringsforeninger er investeringsselskaber.

Omsættelige investeringsbeviser anses altid for optaget til handel på et reguleret marked. Se ABL § 3.

Tab på omsættelige investeringsbeviser, der er omfattet af ABL § 20, stk. 2, er derfor kildeartsbegrænset efter samme regler som tab på aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked. Se ABL § 13 A og afsnit C.B.2.2.1.4. Det gælder, uanset om investeringsbeviserne rent faktisk er optaget til handel på et reguleret marked eller ej.  

Personers fradragsret for tab på omsættelige investeringsbeviser, der er omfattet af ABL § 20, stk. 2, er betinget af, at Skattestyrelsen inden udløbet af oplysningsfristen for det indkomstår, hvori erhvervelsen har fundet sted, har modtaget en række nærmere specificerede oplysninger. Den tilsvarende regel gælder for aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked. Se ABL § 20, stk. 2 og ABL § 14, samt den nærmere beskrivelse i afsnit C.B.2.2.1.4

Reglerne i ABL § 20 gælder ikke for gevinst og tab på aktier og investeringsbeviser mv., der er udstedt af et investeringsselskab. Se ABL § 19 og afsnit C.B.4.3.

Tilbagesalg af investeringsbeviser mv. til det udstedende investeringsselskab eller investeringsinstitut behandles som et salg til tredjemand. Se LL § 16 B, stk. 2, nr. 4.

Erstatninger fra banker som følge af dårlig rådgivning skal behandles efter samme regler som salgssummer. Se afsnit C.B.2.16.

Ved indberetning af anskaffelses- og afståelsessummer efter reglerne i skatteindberetningsloven er handelsomkostninger normalt taget i betragtning. Se indberetningsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 888 af 15. juni 2020) § 40, nr. 7.

Vedrørende de skattemæssige konsekvenser af, at investeringsforeningen ændrer skattemæssig status, se afsnit C.B.4.7.

Se også