Regel

Investeringsselskaber, investeringsforeninger, SIKAV'er og værdipapirfonde mv. er selskaber eller foreninger mv., som anbringer deltagernes midler i aktier, obligationer og andre værdipapirer mv.

Beskatningen af både investeringsselskabet eller investeringsforeningen mv., og deltagerne i investeringsselskabet eller investeringsforeningen mv. afhænger af, hvilken type investeringsforening mv. der er tale om.

Der er følgende typer investeringsforeninger mv.:

 • Investeringsforeninger mv., der udsteder omsættelige beviser
 • Kontoførende investeringsforeninger.

De investeringsforeninger mv., der udsteder omsættelige beviser, er opdelt i:

 • Aktiebaserede investeringsselskaber. Se afsnit C.B.4.2 om udlodninger og afsnit C.B.4.3.2 om gevinst og tab (for personer).
 • Obligationsbaserede investeringsselskaber. Se afsnit C.B.4.2 om udlodninger og afsnit C.B.4.3.3 om gevinst og tab (for personer).
 • Akkumulerende investeringsforeninger, der ikke er investeringsselskaber. Se afsnit C.B.4.2 om udlodninger og afsnit C.B.4.4 om gevinst og tab (for personer).
 • Aktiebaserede investeringsinstitutter med minimumsbeskatning. Se afsnit C.B.4.2 om udlodninger og afsnit C.B.4.5.2 om gevinst og tab (for personer).
 • Obligationsbaserede investeringsinstitutter med minimumsbeskatning. Se afsnit C.B.4.2 om udlodninger og afsnit C.B.4.5.3 om gevinst og tab (for personer).

For obligationsbaserede investeringsinstitutter med minimumsbeskatning skelnes der yderligere mellem på den ene side de foreninger, der udelukkende investerer i:

 • fordringer, der er omfattet af kursgevinstloven,
 • aktier i det administrationsselskab, der foretager foreningens administration
 • afledte finansielle instrumenter efter Finanstilsynets regler

og på den anden side:

 • andre foreninger.

Denne opdeling har kun betydning ved spørgsmålet om indeholdelse af udbytteskat. Se afsnit C.B.4.2

Se nærmere herom i afsnit C.D.1.1.10 Investeringsforeninger, investeringsselskaber, SIKAV'er, værdipapirfonde, kapitalforeninger, AIF-SIKAV'er og AIF-værdipapirfonde.

Se også

 • C.B.4.6 om gevinst og tab på investeringsbeviser for selskaber
 • C.B.4.8. om udlodninger, gevinst og tab på investeringsbeviser i kontoførende investeringsforeninger.

Investeringsbeviser skal fremtræde som særskilte dokumenter med et bestemt pålydende, så investeringsbevisets ejer er berettiget til at få andel af foreningens overskud og formue i forhold til bevisets pålydende.

Er der ikke udstedt omsættelige beviser for medlemmernes indskud, er der tale om en kontoførende investeringsforening. Se Lov om beskatning af medlemmer af kontoførende investeringsforeninger § 1, stk. 2.

Investeringsforeninger er typisk opdelt i adskilte afdelinger med hver sin formue. Når dette er tilfældet, behandles hver afdeling skattemæssigt som en selvstændig forening.

Alle danske investeringsforeninger er omfattet af selskabsskatteloven. 

Se også afsnit

 • C.D.1.1.10 om den subjektive og objektive skattepligt for investeringsforeninger mv.
 • C.D.1.1.10.1 om klassifikation af foreningerne mv.
 • C.D.1.1.10.2 om definition af investeringsselskaber
 • C.D.1.1.10.8 og C.D.1.1.10.10 om betingelserne for, at et investeringsinstitut er et investeringsinstitut med  minimumsbeskatning, herunder de nærmere regler om opgørelse af minimumsindkomsten. Se LL § 16 C.
 • C.D.1.1.10.9 om definition af SIKAV'er. 
 • C.D.1.1.10.12 om værdipapirfonde

En investeringsforening er akkumulerende, hvis den ikke opfylder betingelserne for at være et investeringsinstitut med minimumsbeskatning og heller ikke er omfattet af reglerne om investeringsselskaber. Se ABL §§ 19 til 19 C om investeringsselskaber, samt afsnit C.D.1.1.10.2.

Investeringsbeviser er kun omfattet af reglerne i aktieavancebeskatningsloven, hvis investeringsforeningen er et selvstændigt skattesubjekt. Er foreningen ikke et selvstændigt skattesubjekt, beskattes deltagerne af deres andel af indtægter og udgifter (fuld transparensbeskatning).

Skattestyrelsen har ændret sin opfattelse af den skattemæssige behandling af værdipapirfonde, således at disse fremover som udgangspunkt skal anses for selvstændige skattesubjekter. Værdipapirfonde er særskilte økonomiske, men ikke juridiske enheder. Værdipapirfonde er den danske betegnelse for institutter for kollektiv investering i værdipapirer, der benævnes investeringsfonde i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF (UCITS IV-direktivet). Se nærmere i afsnit C.D.1.1.10.12, herunder om virkningstidspunktet for den ændrede praksis.