Indhold

Dette afsnit handler om overdragelse af goodwill mellem hovedaktionæren og selskabet.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Afgrænsning af goodwill
  • Værdiansættelse
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Overdragelse af goodwill mellem interesseforbundne parter skal altid ske til handelsværdi. Se LL § 2, stk. 1.

Hvis overdragelsen er sket til overpris, bliver hovedaktionæren beskattet af en maskeret udlodning, der svarer til overprisen. Det samme gælder, hvis et selskab overdrager goodwill til hovedaktionæren, og der beregnes for lidt i goodwill ved overdragelsen.

I forbindelse med en overdragelse, vil skattemyndighederne kunne tilsidesætte fordelingen af handelssummen mellem de forskellige aktiver, som er blevet overdraget. Se AL § 45.

Se også

Se også afsnit

Afgrænsning af goodwill

Der er en lang række afgørelser, der vedrører overdragelse af goodwill mellem hovedaktionær og selskab, hvor overdragelsen er sket til overpris. Det skyldes, at gevinst ved overdragelse af goodwill frem til 19. maj 1993 var skattefri. Hovedaktionæren havde derfor en fordel af at overdrage goodwill til sit selskab til overpris.

Ved gennemførelsen af goodwillbeskatningen og den samtidig indførte værnsregel i AL § 40, stk. 5, har problemet ikke længere den samme betydning. Ved en hovedaktionærs overdragelse af goodwill til et selskab nedsættes selskabets afskrivningsgrundlag med et beløb svarende til den ikke afskrivningsberettigede del af overdragerens overdragelsessum. Derfor er der ikke længere et incitament for hovedaktionæren til at overdrage goodwill til selskabet til en pris, der afviger fra handelsværdien.

Se også

Se også Den Juridiske Vejledning, afsnit C.C.2.4.5.2 om afskrivning på goodwill og andre immaterielle rettigheder.

En række af de tidligere afgørelser vedrører overdragelse af goodwill, hvor skattemyndighederne og retten ikke har fundet, at der var tale om overdragelse af goodwill, men i stedet om maskeret udlodning til hovedaktionæren.

Eksempel

To ægtefæller havde overdraget deres personlige virksomheder med handel med valuta og værdipapirer for egen regning til deres selskaber. Ved overdragelserne blev der betalt for goodwill. Landsretten fandt ikke, at virksomheden var forbundet med en kundekreds, forretningsforbindelser mv. De fandt ikke, at de banker, de to ægtefæller handlede med, kunne sidestilles hermed. Den forventning, der var til en fremtidig indtjening på handel med værdipapirer, knyttede sig ikke til en oparbejdet kundekreds, men til, at der blev handlet med de "rigtige" værdipapirer, på de "rigtige" tidspunkter. Der var derfor ikke overdraget nogen goodwill. Vederlaget blev derfor anset som maskeret udlodning. Se SKM2005.274.HR. (SKM2002.509.VLR landsrettens begrundelse).

Ved goodwill forstås i skattemæssig henseende den kundekreds, forretningsforbindelser og lignende, der knytter sig til en erhvervsvirksomhed. Goodwill kan således kun være knyttet til en virksomhed og ikke til en person. Retspraksis viser, at der kan være tvivl om, hvem der har oparbejdet virksomhedens goodwill.

Eksempel

En skatteyder ejede to selskaber, der havde afholdt Miss Danmark konkurrencer. I 1982 solgte skatteyderen rettighederne til Miss Danmark konkurrencerne, fordelt med 10.000 kr. for varemærket og  390.000 kr. for goodwill. Skatteyderen selvangav 10.000 kr. vedr. varemærket som særlig indkomst. Goodwill var fritaget for beskatning. Landsretten udtalte, at det efter det oplyste ikke kunne udelukkes, at de rettigheder, der var blevet solgt, i væsentlig omfang var goodwill. Da virksomheden med afholdelse af Miss Danmark konkurrencer udelukkende havde fundet sted i ApS'ernes navn, måtte goodwill være knyttet hertil. Det kunne ikke antages, at skatteyderen havde kunnet disponere over goodwill som en personlig rettighed, det tilhørte ham. Goodwillvederlaget blev anset som maskeret udlodning til skatteyder. Se TfS 1992, 211 ØLR.

Se også

Se også afsnit C.C.6.4.1.1 om fastlæggelse af skattemæssig goodwill.

Værdiansættelse

Goodwill, der overdrages mellem interesseforbundne parter, værdiansættes til handelsværdien under hensyntagen til de konkrete foreliggende omstændigheder.

I visse brancher eksisterer der en kutyme for værdiansættelse af goodwill ved overdragelse mellem uafhængige parter. Disse kutymer kan også danne grundlag for værdiansættelse ved overdragelse mellem parter med interessefællesskab.

Hvis der ikke foreligger branchekutymer eller øvrige holdepunkter for værdiansættelsen af goodwill, kan værdiansættelsen baseres på Skattestyrelsens vejledende beregningsmodeller.

Se også

Se også

  • Afsnit C.C.6.4.1.2 om værdiansættelse af goodwill.
  • TSS cirkulære 2000-10 om vejledende anvisning om værdiansættelse af goodwill.
  • Skattestyrelsens juridiske vejledning "Transfer Pricing; kontrollerede transaktioner; værdiansættelse" om værdiansættelse af bl.a. goodwill i koncerninterne overdragelser.

Hvis en stor del af en virksomheds goodwillværdi kan henføres til samhandel mellem hovedaktionærens personlige virksomhed og selskabet, skal der tages højde for det ved en eventuel overdragelse af goodwill mellem hovedaktionæren og selskabet. Hvis samhandlen er sket mellem hovedaktionærens personlige virksomhed og selskabet, skal der ved værdiansættelsen af goodwill lægges vægt på, hvad en uafhængig køber vil betale for goodwill.

Eksempel

Hovedaktionæren i et selskab, der drev autohandel og værksted, ejede desuden et leasingselskab i personligt regi. Hovedaktionæren solgte leasingvirksomheden til selskabet for 1,3 mio. kr., hvoraf 327.000 kr. vedrørte goodwill. Da 40 pct. af omsætningen i leasingvirksomheden stammede fra leasingaftaler med selskabet, anså skattemyndighederne et beløb på 130.800 kr. for en overpris for goodwill, som blev beskattet som maskeret udlodning. Højesteret udtalte, at et bestående kundeforhold mellem parterne i en virksomhedsoverdragelsesaftale kan danne grundlag for ansættelse af goodwill. Dette gælder også ved overdragelse mellem interesseforbundne parter, men kundeforholdet skal have en sådan karakter, at en uafhængig køber af virksomheden, ville have tillagt det goodwillværdi. Se TfS 1997, 222 HR.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteretsdomme

SKM2005.274.HR

Appellanterne havde overdraget deres personlige virksomheder med handel med værdipapirer for egen regning til deres selskaber. Højesteret fandt i overensstemmelse med landsretten, at den forventning, der måtte have været om en fremtidig indtjening ved værdipapirer, ikke knyttede sig til en oparbejdet kundekreds eller forretningsforbindelser, og at der derfor ikke kunne anses for at være afhændet goodwill. Maskeret udlodning.

Stadfæster SKM2002.509.VLR.

TfS 2000, 385 HR

S var indehaver af forskellige anpartsselskaber som bl.a. fremstillede vandvarmere. I september 1987 indstillede selskaberne driften, og S overtog selskabernes inventar m.v. Pr. 1. juli 1988 solgte S aktiviteten omkring vandvarmere m.v. til tredjemand for 700.000 kr., hvoraf 600.000 kr. udgjorde betaling for goodwill. Idet produktion og salg af vandvarmere m.v. i en årrække indtil overdragelsen var sket gennem S anpartsselskaber, og S ikke havde godtgjort, at han på noget tidspunkt inden overdragelsen havde drevet selvstændig virksomhed, blev den overdragne goodwill anset for at være knyttet til virksomheden i selskaberne. Goodwillvederlaget blev derfor anset som maskeret udlodning.   

TfS 1997, 222 HR

Hovedaktionæren i et anpartsselskab, som drev autohandel og -værksted ejede endvidere personligt en leasingvirksomhed. I 1990 solgte hovedanpartshaveren leasingvirksomheden til anpartsselskabet for ca. 1,3 mio. kr., hvoraf 327.000 kr. var goodwill beregnet efter den vejledende regel i SD-cirkulære 1988-17 om ansættelse af goodwill ved overdragelse af virksomhed mellem interesseforbundne parter. Med henvisning til at 40 pct. af leasingvirksomhedens omsætning hidrørte fra leasingaftalerne med anpartsselskabet, anså skattemyndighederne et beløb på 130.800 kr. for overpris for goodwill og dermed for maskeret udlodning til hovedanpartshaveren. Maskeret udlodning.

Landsretsdomme

SKM2001.559.VLR

To projektingeniører inden for foderstofindustrien stiftede i 1991 et selskab. De to ingeniører havde personlig patent på et system, de havde udviklet, og som blev udlånt til selskabet. I 1993 blev alle rettigheder vedrørende systemet solgt til et svensk selskab for 5 mio. kr., hvoraf 1,150 mio. kr. vedrørte patenter og varemærke, og 3,850 mio. kr. vedrørte goodwill. Selskabet blev anset for at være den rette ejer af goodwill og knowhow. Da salgssummen var erlagt til de to aktionærer, blev goodwillvederlaget anset som maskeret udlodning.

TfS 1995, 829 ØLD

En skatteyder havde sammen med en medinteressent omdannet deres virksomhed til anpartsselskab. Hævninger, som skatteyderen foretog på sin mellemregningskonto med selskabet, anså skatteyder som vederlag for goodwill, hvorimod skattemyndighederne anså udbetalingerne som løn, idet de ikke kunne godkende værdiansættelsen af goodwill. Da det af skattemyndighederne udøvede skøn lå inden for, hvad udmeldte skønsmænd vurderede som rimelig, tiltrådte retten skattemyndighedernes værdiansættelse. Hævninger herudover blev anset som løn til skatteyder. Lønudgift.

TfS 1992, 211 ØL

En skatteyder ejede to anpartsselskaber som årligt havde afholdt Miss Danmark konkurrencer. Skatteyderen havde i forbindelse med salget af rettighederne hertil for 400.000 kr., selvangivet 10.000 kr. for varemærket og 390.000 kr. for goodwill, som var fritaget for beskatning. Skattemyndighederne havde anset hele beløbet 400.000 kr. for hidrørende fra varemærket. Landsretten udtalte, at det ikke kunne udelukkes, at de rettigheder der var blevet overdraget, i væsentlig omfang var goodwill. Da virksomhed med afholdelse af Miss Danmark konkurrencer udelukkende havde fundet sted i anpartsselskabernes navn, måtte goodwill være knyttet hertil. Man fandt ikke at rettighederne tilhørte skatteyder, og han kunne derfor ikke disponere over dem. Goodwillbeløbet blev anset som maskeret udlodning.

TfS 1992, 431 VL

En gårdejer havde i 1984 overdraget sin svine- og kvægproduktion til et ApS, hvor han var hovedanpartshaver. Ved overdragelsen blev der betalt 225.000 kr. for goodwill. Landsretten udtalte, at goodwill i skattemæssig henseende er knyttet til afståelse af en kundekreds, forretningsforbindelser mv. Størstedelen af den overdragne virksomhed vedrørte svineproduktionen, hvor salget skete til slagteri. Der var således ikke knyttet nogen kundekreds eller lignende til den overdragne virksomhed. Der var derfor ikke i skattemæssig henseende tale om afhændelse af goodwill. Beløbet blev anset som maskeret udlodning.

Landsskatteretskendelser

TfS 1997, 921 LSR

Nogle assurandører startede i 1990 forsikringsmæglervirksomhed i kommanditselskabsform. Kommanditselskabet blev udadtil administreret af et af assurandørerne ejet aktieselskab. I 1991 blev virksomheden overdraget fra kommanditselskabet til aktieselskabet, og der blev betalt 8 mio. kr. for goodwill. Konstruktionen med kommanditselskabet som "stille selskab" anerkendtes ikke. Virksomheden havde fra starten udadtil i sin helhed fremstået som værende drevet af aktieselskabet, og deltagelsen som kommanditist skete uden nogen reel økonomisk risiko for kommanditisterne. Goodwillvederlaget blev anset som maskeret udlodning.