Indhold

Dette afsnit handler om enkeltstående overdragelse af obligationer mellem hovedaktionæren og selskabet.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Beskatningstidspunkt
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Overdrager selskabet obligationer til hovedaktionæren til underpris, eller overdrager hovedaktionæren obligationer til selskabet til overpris, beskattes hovedaktionæren af forskellen mellem overdragelsesprisen og obligationernes handelsværdi som maskeret udlodning.

Hvis der er tale om obligationer optaget til handel på et reguleret marked, er den maskerede udlodning forskellen mellem kursværdien på obligationerne og overdragelsesprisen.

Eksempel

En hovedaktionær havde optaget et lån i selskabet til køb af obligationer fra selskabet. For lånet var der udstedt et gældsbrev, som selskabet nedskrev til kurs 60. Forskellen mellem obligationernes kursværdi og gældsbrevsfordringens kursværdi blev anset som maskeret udlodning for hovedaktionæren. Se TfS 1986, 479 LSR.

Beskatningstidspunkt

Beskatning sker på realisationstidspunktet, dvs. på det tidspunkt hvor salget sker.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

TfS 1986, 479 LSR

En hovedaktionær havde optaget et lån i selskabet til køb af børsnoterede obligationer fra selskabet. For lånet var der udstedt et gældsbrev, som selskabet nedskrev til kurs 60. Gældsbrevet havde en løbetid på 10 år og blev forrentet med 8 pct Forskellen mellem obligationernes kursværdi og gældsbrevsfordringens kursværdi, blev anset som maskeret udlodning til hovedaktionæren. Retten fandt ikke, at det var sandsynliggjort, af hovedaktionæren, at værdien af selskabets fordring på ham havde oversteget kurs 60.  Maskeret udlodning.