Indhold

I dette afsnit beskrives, hvordan en person, som har henstand med betaling af fraflytterskat på aktier, hvert år skal indsende oplysningsskema og beholdningsoversigt til Skattestyrelsen.

Afsnittet indeholder:

  • Oplysningsskema, adresse og beholdningsoversigt
  • Spørgsmål når en person efter fraflytningen afstår aktier, som er med på beholdningsoversigten.

Oplysningsskema, adresse og beholdningsoversigt

Der skal indsendes et oplysningsskema til Skattestyrelsen hvert år, hvis personen har en positiv henstandssaldo. Se ABL § 39 A, stk. 11, 1. pkt.

Der skal samtidigt oplyses om personens aktuelle adresse. Se ABL 39 A, stk. 11, 2. pkt. Herved sikres, at Skattestyrelsen får mulighed for at stille krav om sikkerhed i tilfælde, hvor en person flytter videre fra et land, der er omfattet af overenskomst af 7. december 1989 mellem de nordiske lande om bistand i skattesager eller Rådets direktiv 2008/55/EF af 26. maj 2008, til et land, der ikke er omfattet af disse. Desuden sikrer bestemmelsen, at det er muligt for Skattestyrelsen at indkalde dokumentation for foretagne transaktioner, som bevirker, at der skal betales af på henstandssaldoen.

Oplysningerne skal sendes til Skattestyrelsen, eventuelt digitalt via Skattestyrelsens hjemmeside www.sktst.dk

Oplysningsfristen er den 1. juli året efter indkomstårets udløb. Udløber oplysningsfristen dagen før eller på en lørdag, søndag eller helligdag, anses oplysningerne til skatteforvaltningen for rettidigt afgivet, hvis den skattepligtige giver skatteforvaltningen oplysningerne senest den førstkommende hverdag kl. 9.00. Se  ABL § 39 A, stk. 11, 3. pkt. og skattekontrollovens § 13

Indgives oplysningsskema og den aktuelle adresse ikke rettidigt, bortfalder henstanden, og det beløb, der står på henstandssaldoen, forfalder til betaling.

Skattestyrelsen kan eventuelt se bort fra, at fristen er overskredet. Se ABL § 39 A, stk. 11.

Er der i indkomståret hverken sket ændringer i beholdningsoversigten, foretaget salg, modtaget udbytte, udlodninger eller lån mv., skal personen blot oplyse dette ved afkrydsning på det særlige oplysningsskema for henstandsbeholdning/Fraflytter aktieavance (blanket 04.065).

Er der ikke sket ændringer i beholdningsoversigten i forhold til året før, skal personen ikke udfylde en ny beholdningsoversigt.

Er der i indkomståret sket ændringer i beholdningsoversigten, skal personen kun oplyse ændringerne, herunder give oplysninger om salg, skattefri aktieombytning, fusion, spaltning modtagelse af udbytte, udlodninger eller lån mv.

Skattestyrelsen kan anmode personen om inden for en rimelig frist at indsende dokumentation til brug for fastsættelse af beløb, der forfalder til betaling efter reglerne i ABL § 39 A, stk. 2-10. Indsendes dokumentationen ikke rettidigt, bortfalder henstanden, og det beløb, der står på henstandssaldoen, forfalder til betaling. Se ABL § 39 A, stk. 13.

Se også

Se også afsnittet "Hvornår skal der betales af på henstandssaldoen?", om i hvilke situationer og hvornår der skal betales af på henstandssaldoen og ske en regulering af henstandssaldo.

Spørgsmål når en person efter fraflytningen afstår aktier, som er med på beholdningsoversigten

Eksempel 1 - hovedaktionærnedslag

Sælger en person aktier, som han har fået henstand med, efter fraflytningen, kan der ikke ved opgørelse af gevinst/tab i anledningen af salget gives hovedaktionærnedslag. Se ABL § 39 A, stk. 3. Der er givet hovedaktionærnedslag ved beregning af fraflytterskatten.

Eksempel 2 - i samme år sælges der to aktier, som står på beholdningsoversigten

To gange i indkomståret 2009 sælger en person aktier, som er med på beholdningsoversigten. De aktier som afstås først, sælges med tab og den negative skatteværdi af tabet beregnet efter danske regler, er så stor, at henstandssaldoen går i 0. Se ABL § 39 A, stk. 4. Den næste aktiebeholdning sælges med gevinst.

Der skal ikke gives løbende meddelelse til Skattestyrelsen om salg, og der skal derfor alene ske en opgørelse af henstandssaldoen en gang årligt ved indgivelse af oplysningsskemaet året efter salget. Se ABL § 39 A, stk. 11.

Uanset at der kun skal indberettes om salg året efter salgsåret, så skal hver afståelse vurderes hver for sig, og i tidsmæssig rækkefølge. Det betyder i den beskrevne situation, at henstandssaldoen nedskrives til 0, som følge af det første salg med tab, og at det senere salg med gevinst ikke udløser krav om betaling, da henstandssaldoen allerede er nedsat til 0. Se ABL § 39 A, stk. 4.