åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

I dette afsnit beskrives, hvilke værdipapirer der skal beskattes ved fraflytning.

Afsnittet indeholder:

  • Hvilke værdipapirer
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Hvilke værdipapirer

I de tilfælde hvor der indtræder skattepligt efter ABL § 38, beskattes gevinst eller tab som udgangspunkt efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven.

Reglerne om beskatning ved fraflytning finder anvendelse både på danske og udenlandske aktier. Reglerne omfatter de samme værdipapirer, som er omfattet af aktieavancebeskatningsloven.

De aktier, der skal beskattes, når der indtræder skattepligt, som følge af ophør af skattepligt til Danmark er fx. følgende:

  • almindelige aktier
  • næringsaktier
  • andelsbeviser
  • aktier og investeringsforeningsbeviser i investeringsselskaber
  • investeringsforeningsbeviser i investeringsforeninger.

Ophører en persons fulde skattepligt, men bliver personen i stedet begrænset skattepligtig efter KSL § 2, stk. 1, nr. 4, skal personen fraflytterbeskattes af alle aktier, undtaget aktier, som stadig er omfattet af skattepligten til Danmark efter KSL § 2, stk. 1, nr. 4.

Er en person alene skattepligtig efter KSL § 2, stk. 1, nr. 4, og ophører denne skattepligt, skal personen kun fraflytterbeskattes af de aktier, som er omfattet af skattepligten efter KSL § 2, stk. 1, nr. 4, hvis personen opfylder de betingelser som er nævnt i afsnittet "Hvem er omfattet af reglerne om fraflytterskat i ABL?".

Bemærk

Skattepligten efter KSL § 2, stk. 1, nr. 4, omfatter næringsaktier knyttet til erhvervsvirksomhed med faste driftssted i Danmark.

Skattepligten efter KSL § 2, stk. 1, nr. 4 (og SEL § 2, stk. 1 litra a) omfatter også ikke-næringsaktier med den fornødne tilknytning til erhvervsvirksomhed med fast driftssted her i landet, med den virkning, at aktierne omfattes af ABL. Se SKM2002.20.TSS.

Se også

Se også

  • afsnit C.F.1.2.3 "Hvornår ophører skattepligten ved fraflytning?", hvor det beskrives, hvornår den fulde skattepligt kan anses for ophørt.
  • afsnit C.F.3.1.5 "Erhvervsvirksomhed", hvor det beskrives, hvornår en person er omfattet af skattepligten i KSL § 2, stk. 1, nr. 4.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området.

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet, Ligningsrådet og andet

SKM2014.688.SR

Deferred share units (DSU'er) blev anset for retserhvervet løbende, idet der ikke var nogen usikkerhed om, at skatteyderen ville få ret til de omhandlede DSU'er. Der skulle derfor ske fraflytterbeskatning ved skatteyderens fraflytning til udlandet efter reglerne i ABL § 38.

DSU'erne blev anset for konvertible obligationer.

Værdien på fraflytningstidspunktet skulle opgøres til markedsværdien, hvor der skulle tages hensyn til den nuværende værdi af aktierne i det omhandlede selskab og de omhandlede vilkår, herunder usikkerheden omkring udbetalingstidspunktet. Værdien kunne ikke opgøres på grundlag af en anslået værdi om 15 år.

SKM2002.20.TSS

Ved fastlæggelsen af aktieavancebeskatningslovens anvendelsesområde har det hidtil, i overensstemmelse med TfS 1988, 276 DEP, været antaget, at loven i medfør af KSL § 2, stk. 1, litra d og SEL § 2, stk. 1, litra a alene fandt anvendelse på næringsaktier knyttet til en erhvervsvirksomhed med fast driftssted her i landet. Praksis på dette område ændres, således at også ikke-næringsaktier med den fornødne tilknytning til en erhvervsvirksomhed med fast driftssted her i landet vil statuere begrænset skattepligt med den virkning, at aktierne omfattes af aktieavancebeskatningsloven.

Ikke-næringsaktier med fornøden tilknytning til fast driftssted her i landet, vil statuere skattepligt.

Praksisændring

SKM2003.214.LR

En tandlæge ønskede at likvidere sit selskab og flytte til udlandet. Selskabet blev likvideret den 30. december 2002 med endelig udlodning af likvidationsprovenuet efter proklamaets udløb (3 måneder). Den 30. december 2002 flyttede tandlægen og hans hustru til Frankrig, hvor de havde 2 ejendomme, der dels blev udlejet og dels blev anvendt til privat beboelse. Parrets eneste ejendom i Danmark blev solgt med overtagelse pr. 1. januar 2003, Ligningsrådet fandt, at beskatning af aktieavancen skulle ske på det tidligste tidspunkt af fraflytningen den 30. december 2002 og den endelige udlodning af likvidationsprovenuet i 2003. Da parrets skattepligt ophørte den 30. december 2002 var avancen skattepligtig på det tidspunkt.

I en situation, hvor skatteyderens skattepligt til Danmark ophørte før skatteyderen fik udloddet likvidationsprovenu fra et selskab, skulle der ske beskatning af aktieavance på fraflytningstidspunktet.