I dette afsnit beskrives de overordnede principper om fraflytterskat på aktier og andre værdipapirer omfattet af aktieavancebeskatningsloven. Det er kun personer, som er omfattet af reglerne om fraflytterskat på aktier i aktieavancebeskatningsloven. Selskaber som enten er fuldt skattepligtige eller begrænset skattepligtige til Danmark omfattes derimod af reglerne i selskabsskatteloven, når deres skattepligt ophører.

Når personers skattepligt til Danmark ophører, skal deres aktier og andre værdipapirer omfattet af aktieavancebeskatningsloven, beskattes på stort set samme måde, som hvis aktierne og de andre værdipapirer var solgt på det tidspunkt, hvor skattepligten ophører.

Reglerne om beskatning af personers aktier ved fraflytning går i hovedtræk ud på følgende:

  • Beskatningen sker på grundlag af aktiernes værdi på det tidspunkt, hvor skattepligten ophører eller på det tidspunkt, hvor det skattemæssige hjemsted flyttes. Den beregnede skat af gevinst optjent under skattepligt til Danmark er i princippet endelig. Betaler aktionæren fraflytterskatten ved fraflytningen er skatten endelig, og der kan ikke ske omberegning, når aktionæren senere afstår aktierne.
  • Der kan ydes henstand med betaling af de beregnede skatter i det omfang gevinst og tab skal opgøres efter realisationsprincippet, men i visse tilfælde kan henstanden kun opnås mod sikkerhedsstillelse. Henstandsbeløbet forfalder i takt med udbytteudlodninger mv. og afståelser, hvis der i det land, som har beskatningsretten efter fraflytningen, er lavere beskatning end i Danmark.
  • Når personen flytter tilbage til Danmark, finder reglen i ABL § 37, om indgangsværdier ved flytning til Danmark, anvendelse. De aktier, som personen ejede på fraflytningstidspunktet, og som stadig står på beholdningsoversigten, fordi personen har fået henstand med fraflytterskatten, og som personen stadig ejer når han/hun flytter tilbage til Danmark, skal have en ny fiktiv anskaffelsessum. Denne nye fiktive anskaffelsessum skal anvendes til beregning af gevinst og tab, når personen senere afstår aktierne. Til gengæld bortfalder henstandssaldoen ved tilbageflytningen.