åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.B.2.14.1 Tilflytning" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

I dette afsnit beskrives, hvad anskaffelsestidspunkt og anskaffelsessum er for aktier og andre værdipapirer omfattet af aktieavancebeskatningsloven, som ikke tidligere har været omfattet af skattepligt til Danmark, men som bliver omfattet af skattepligt til Danmark. Det gælder både for personer og selskaber, som bliver omfattet af skattepligt til Danmark.

Afsnittet indeholder:

 • Anskaffelsessum og -tidspunkt for aktier, som bliver omfattet af skattepligt til Danmark
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Anskaffelsessum og -tidspunkt for aktier, som bliver omfattet af skattepligt til Danmark

Bliver en person eller et selskab, forening mv. skattepligtig til Danmark, anses aktier og andre værdipapirer omfattet af aktieavancebeskatningsloven, som ikke i forvejen er omfattet af dansk beskatning, for anskaffet på det faktiske anskaffelsestidspunkt til handelsværdien på det tidspunkt, hvor skattepligten til Danmark indtræder. Se ABL § 37.

Aktier og andre værdipapirer omfattet af aktieavancebeskatningsloven, bliver omfattet af ABL § 37 når:

 1. en person bliver fuldt skattepligtig efter KSL § 1, fordi personen flytter til Danmark, medmindre personen i forvejen er skattepligtig af erhvervsvirksomhed med fast driftssted her i landet efter KSL § 2, stk. 1, nr. 4, og aktierne indgår som en del af denne erhvervsvirksomhed.
 2. en person efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst overgår fra at være hjemmehørende i en fremmed stat, Færøerne eller Grønland til at være hjemmehørende i Danmark. Det er en betingelse, at aktierne efter ændringen af skattemæssigt hjemsted, bliver omfattet af skattepligt til Danmark.
 3. aktier, som ejes af en person, overgår til at være en del af en erhvervsmæssig virksomhed med fast driftssted her i landet efter KSL § 2, stk. 1, nr. 4 - og aktierne ikke umiddelbart inden har været omfattet af skattepligt til Danmark, fordi personen ikke hidtil har været fuldt skattepligtig til Danmark efter KSL § 1.
 4. et selskab eller en forening mv. bliver fuldt skattepligtig efter SEL § 1.
 5. et selskab eller en forening mv. efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverens­komst bliver hjemmehørende her i landet.
 6. udenlandske selskaber og foreninger mv., bliver skattepligtige efter SEL § 2, og ikke umiddelbart forinden har været skattepligtige efter SEL § 1 eller FBL § 1.

Ad 2

Efter dobbeltbeskatningsaftalen med Grønland og Kina har Danmark fortsat beskatningsretten til danske aktier, hvis personen har dobbeltdomicil. Derfor skal der ikke ske fraflytterbeskatning af danske aktier, hvis en person bliver hjemmehørende i Grønland eller Kina og har dobbelt domicil.

Flytter en person i den situation tilbage til Danmark, uden at der på noget tidspunkt er sket fraflytterbeskatning på danske aktier, fordi personen hele tiden har haft dobbelt domicil, skal de danske aktier ikke anses for anskaffet til handelsværdien på det tidspunkt, hvor personen igen bliver hjemmehørende i Danmark, men til den oprindelige anskaffelsessum.

Med virkning fra og med 1. januar 2013 er der indgået en ny dobbeltbeskatningsaftale med Kina. Flytter en person tilbage til Danmark efter denne dato, gælder de almindelige regler.

Bemærk

Hvis den person som bliver skattepligtig til Danmark, tidligere er fraflyttet Danmark, og stadig ejer nogle af de fraflytterbeskattede aktier på tidspunktet for tilbageflytningen, og der stadig er en henstandssaldo vedrørende nogle af de aktier han ejede ved fraflytningen, skal der ske en nedsættelse af handelsværdien for disse aktier. Se ABL § 39 B.

Hvis en person ved ophør af skattemæssigt hjemsted i Danmark havde gevinst på aktier, som er omfattet af ABL 44, og derfor ikke var skattepligtig af gevinst på disse aktier, men samtidigt havde tab på andre aktier købt den 1. januar 2006 eller senere, kunne tabet ikke anvendes til noget ved fraflytningen, da der ikke var nogen gevinst at modregne i. Se ABL § 38, stk. 4. Hvis samme person flytter til Danmark igen, og stadig har de samme aktier på tilbageflytningstidspunktet, omfattes han ikke af ABL § 39 B, da han ikke har udarbejdet en beholdningsoversigt, fordi der ikke ved fraflytningen var skyldig skat. Han skal i stedet bruge handelsværdien på tilbageflytningstidspunktet, som anskaffelsessum. Se ABL § 37.

Aktier som ved fraflytningen var omfattet af ABL § 44, er stadig omfattet af ABL § 44, hvis personen flytter til Danmark igen. Det er derfor ikke nødvendigt at fastsætte en handelsværdi på tilbageflytningstidspunktet for disse aktier.

Hvis aktionæren på ny blev fuldt skattepligtig til Danmark før 30. maj 2008, gælder der andre regler. Fraflytterskatten bortfaldt, og aktierne anses for anskaffet på det oprindelige anskaffelsestidspunkt og til den oprindelige anskaffelsesværdi. Se ABL § 40, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 1274 af 31. oktober 2007.

Ny lov

Hvis en person på fraflytningstidspunktet ejede aktier, hvorpå der samlet er opgjort et nettotab, kan der ske en forhøjelse af handelsværdien for de aktier, som personen fortsat ejer på tilflytningstidspunktet. Forhøjelsen sker med den andel af nettotabet, der svarer til aktiens forholdsmæssige andel af den samlede værdi på tilflytningstidspunktet af de aktier, som indgik ved opgørelsen af nettotabet, og som fortsat er i personens besiddelse ved tilbageflytningen til Danmark. Se ABL § 39 B, stk. 5. Dette gælder, hvis flytningen til Danmark sker den 1. juli 2012 eller senere. Bestemmelsen blev indsat ved lov nr. 433 af 16. maj 2012.

Se også

 • C.D.1.2.2 "Erhvervsvirksomhed med fast driftssted her i landet", hvor det beskrives, hvilke aktier, som skal beskattes, hvis udenlandske selskaber og foreninger mv., bliver skattepligtige efter SEL § 2.
 • C.D.1.4.2 "Udenlandske selskaber og foreninger mv.", hvor reglen i SEL § 4 A, om hvornår et selskab mv., bliver skattepligtig til Danmark er beskrevet.
 • C.B.2.14.2.9 "Personen bliver igen skattepligtig til Danmark", om aktier, som er beskattet ved fraflytning, og hvor der stadig er en henstandssaldo på det tidspunkt, hvor personen flytter tilbage til Danmark.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme
SKM2011.595.ØLR

Beskatning ved salg af investeringsforeningsbeviser var sket på grundlag af forskellen mellem handelsværdien på tidspunktet for indtræden af fuld skattepligt til Danmark (tilflytningstidspunktet) og afståelsessummen, selv om den faktiske anskaffelsessum var højere end handelsværdien på tilflytningstidspunktet. Beskatningen ansås for at være i overensstemmelse med ABL § 37, jf. KSL § 9.

Bestemmelsen i ABL § 37 fandtes ikke stridende mod EU-retten, idet den indebærer, at der sker en fordeling af beskatningskompetencen imellem medlemsstaterne i overensstemmelse med den periode, hvori den pågældende skatteyder opholdt sig her i landet.

Landsretten fandt heller ikke - i modsætning til Landsskatterettens flertal - at resultatet var i strid med "ret og rimelighed".

Landsskatteretskendelser

SKM2007.902.LSR

Bortfaldt pligten til at betale fraflytningsskat, ved genindtræden af skattepligt til Danmark, skal gevinst og tab på aktier ved senere afståelser opgøres på grundlag af den oprindelige anskaffelsessum og det oprindelige anskaffelsestidspunkt.

Denne afgørelse har kun betydning, hvis aktionæren på ny blev skattepligtig til Danmark før den 30. maj 2008.

Skatterådet

SKM2024.8.SR

►Sagen angik, om Spørgers aktier ved Spørgers fraflytning blev omfattet af reglerne om fraflytterbeskatning i ABL § 38.

Det fremgik direkte af bestemmelsens ordlyd, at en aktionær er omfattet af fraflytterbeskatningen, hvis vedkommende i en eller flere perioder på i alt mindst 7 år inden for de seneste 10 år, enten har været fuldt skattepligtig efter KSL § 1 eller begrænset skattepligtig af gevinst og tab på aktier i henhold til KSL § 2.

Eftersom Spørger havde været fuldt skattepligtig til Danmark i henhold til KSL § 1 fra den 15. maj 2016, havde Spørger været fuldt skattepligtig efter KSL § 1 i en eller flere perioder på i alt mindst 7 år inden for de seneste 10 år. Derfor ville Spørger efter bestemmelsens ordlyd være omfattet af fraflytterbeskatning i ABL § 38. Dette uanset, hvor Spørger efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst skulle anses for at være skattemæssigt hjemmehørende.

Mod Spørgers ønske fandt Skatterådet, at det ikke kunne bekræftes, at Spørger under de beskrevne forhold ikke blev omfattet af fraflytterbeskatning på Spørgers aktier efter ABL § 38, når Spørger fraflyttede.◄

SKM2023.106.SR

Spørger havde bopæl i Danmark og ønskede at flytte til Kroatien og bosætte sig i landet i en nærmere bestemt periode, for dernæst at vurdere, om han ønskede at rejse tilbage til Danmark eller forlænge opholdet. Spørger stillede Skatterådet en række spørgsmål, blandt andet til, om han var omfattet af reglerne for fraflytningsbeskatning, jf. ABL § 38. Skatterådet kunde bekræfte, at hvis Spørgers skattepligt til Danmark ophørte før den 14. maj 2023, ville Spørger på fraflytningstidspunktet have været skattepligtig i mindre end 7 år inden for de seneste 10 år før fraflytningen, og Spørger ville derfor ikke være omfattet af reglerne om fraflytterskat på aktier.

Endvidere kunne Skatterådet bekræfte, at kapitalgevinster på aktier, som ikke er omfattet af fraflytterskat af aktier, alene ville blive beskattet i Kroatien, hvis de bliver solgt, mens Spørger er skattepligtig i Kroatien, og ikke i Danmark.

Skatterådet kunne ligeledes bekræfte, at dersom Spørger flyttede tilbage til Danmark, da skulle aktier ansættes til værdien på tilflytningstidspunktet, således at skatten ved et salg som beskrevet under faktiske forhold kun skulle beregnes af værditilvæksten mellem tilflytningstidspunkt og salgstidspunkt.

Afslutningsvis ønskedes det bekræftet, at hvis Spørger ejede kryptovaluta ved ud/indflytning, da skulle det behandles skattemæssigt på samme måde som aktier. Idet gevinst og tab på kryptovaluta næppe er omfattet af aktieavancebeskatningsloven, kunne Skatterådet ikke bekræfte, at kryptovaluta behandles skattemæssigt på samme måde som aktier ved ud- og indflytning til Danmark. Såfremt den pågældende kryptovaluta var omfattet af kursgevinstloven, gjaldt dog de samme principper som i aktieavancebeskatningsloven, når en person henholdsvis fra- og tilflyttede Danmark.

SKM2022.420.SR

Sagen omhandlede fastsættelse af indgangsværdien for nogle ejerandele ved flytning fra England til Danmark. Spørgeren ejede på tilflytningstidspunktet en ejerandel af et britisk partnerselskab LLP. På baggrund af en samlet konkret vurdering fandt Skatterådet, at det britiske LLP skulle anses for at være et selvstændigt skattesubjekt. Derudover fandt Skatterådet, at ejerandelen i det britiske partnerselskab skulle behandles efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven. Indgangsværdien for ejerandelen i det britiske partnerselskab skulle herefter fastsættes efter ABL § 37.

SKM2021.645.SR

Spørger havde fået tildelt stock options (køberetter til aktier) i H3 Inc. inden han ved tilflytning blev fuldt skattepligtig til Danmark.

Skatterådet bekræftede, at der skulle fastsættes indgangsværdi for spørgers tildelte stock options i H3 Inc., der var endeligt retserhvervet, før spørger blev fuldt skattepligtig til Danmark. Indgangsværdien skulle fastsættes til handelsværdien af køberetterne på tilflytningstidspunktet. Indgangsværdien skulle ved et senere salg behandles som en "anskaffelsessum". Der blev henvist til ABL § 37, jf. KSL § 9, stk. 1.

Skatterådet bekræftede, at spørgers 28.124 stock options i H3 Inc., som var vestet/optjent før spørger blev fuldt skattepligtig til Danmark, var endeligt retserhvervet før tilflytningstidspunktet, og at der derfor skulle fastsættes indgangsværdi for disse 28.124 stock options i H3 Inc.

Det var Skatterådets opfattelse, at der til spørgers udnyttelse af de omhandlede stock options var knyttet suspensive betingelser, der medførte, at retserhvervelsestidspunktet var udskudt til optjenings-/vestingtidspunktet. Det var oplyst, at vestingtidspunktet lå inden spørgers tilflytning til Danmark, hvorfor spørger havde retserhvervet de 28.124 stk. stock options inden tilflytningen.

SKM2021.296.SR

Skatterådet bekræftede, at hvis spørger på sigt måtte beslutte at opgive bopælen i X-land, hvorved han ikke længere ville være dobbeltdomicileret, skulle der foretages en indgangsværdi af hans kapitalandele i investeringsfonde og at denne indgangsværdi også omfattede optjent carried interests. Se dog indstilling og begrundelse.

SKM2016.534.SR Skatterådet bekræftede bl.a., at aktierne skulle værdiansættes pr. den dag, hvor Spørger indtrådte i dansk skattepligt.

 

SKM2013.729.SR Skatterådet bekræftede, at værdien af aktierne i A Holding A/S ved tilbageflytning til Danmark, kunne anses for anskaffelsessum for aktierne. Da A flyttede fra Danmark ultimo 2000 betalte han hele fraflytterskatten på aktierne i A Holding A/S. Da der således ikke er en henstandssaldo, der medfører nedsættelse af henstandsværdien af aktierne ved tilbageflytning i 2013, jf. ABL § 39 B, stk. 1, eller  et nettotab, jf. ABL § 39 B, stk. 5, er det værdien ved tilbageflytningen, som er anskaffelsessum for aktierne, jf. ABL § 37.