åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver de skattemæssige konsekvenser i forbindelse med succession for den person, som overdrager aktieposten (overdrager), og for den person som modtager aktierne (modtager).

Afsnittet indeholder:

  • Retsvirkning for overdrageren
  • Retsvirkning for modtageren.

Se også

Se også afsnit C.C.6.7.2 om konsekvensen af succession ved overdragelse af en personlig drevet virksomhed. Se KSL § 33 C.

Retsvirkning for overdrageren

For overdrageren udløses der på overdragelsestidspunktet ikke nogen form for beskatning af gevinsten på aktierne. Se ABL § 34, stk. 2. 1. pkt.

Hvis der ved overdragelsen konstateres et tab på aktierne, kan de ikke overdrages med succession. Se ABL § 34, stk. 4. jf. KSL § 33 C, stk. 3. Overdrageren kan i stedet fratrække tabet i sin aktieindkomst efter de almindelige regler i ABL §§ 13 og 13 A, som om salget var sket til tredjemand. Ved konstatering af et tab skal den værdi, som lægges til grund ved beregningen af gaveafgift eller indkomstskat, anvendes som salgssum. Er overdragelsen ikke sket ved gave, anvendes værdien i handel og vandel på overdragelsestidspunktet.

Underretningspligt

Beslutning om, at erhververen indtræder i overdragerens skattemæssige stilling, skal senest meddeles i forbindelse med afgivelse af overdragerens oplysninger til told- og skatteforvaltningen. Se ABL § 34, stk. 4, jf. KSL § 33 C, stk. 7.

Se nærmere om underretningspligten afsnit C.C.6.7.2 Succession efter KSL § 33 C.

Retsvirkning for modtageren

Modtageren indtræder i overdragerens skattemæssige stilling med hensyn til købstidspunkt og købssum, og dermed i den udskudte skat som påhviler aktierne. Se ABL § 34, stk. 2. 2. pkt. Hvis modtageren på et senere tidspunkt sælger aktierne uden succession, vil modtageren blive skattepligtig af den udskudte avance på salgstidspunktet.

Tab på aktier fra indkomstår før successionen kan ikke modregnes i gevinst ved et salg af de modtagne aktier. Se ABL § 34, stk. 4, jf. KSL § 33 C, stk. 4.

Se også

Se også afsnit C.B.2.1.5 om købs og salgssummer.

Næringsaktier

Aktier som før successionen var omfattet af ABL § 17 (næringsaktier), beholder deres skattemæssige status som næringsaktier, fordi modtageren indtræder i overdragerens skattemæssige stilling, uanset hvornår modtageren sælger aktierne. Se ABL § 34, stk. 2. 3. pkt.

Se også

Se også afsnit C.B.2.4 om næringsaktier.

Ændret værdiansættelse

Hvis den værdiansættelse af aktierne som parterne har lagt til grund i successionen, ændres i forbindelse med beregning af afgift eller skat af en evt. gave, har parterne lov til at træffe en ny beslutning om, hvorvidt modtageren indtræder i overdragerens skattemæssige stilling. Se ABL § 34, stk. 4, jf. KSL § 33 C, stk. 8. Dette skal meddeles Skattestyrelsen inden tre måneder efter, at parterne har modtaget meddelelse om ændringen af beregning af afgiften eller skatten af gaven.