Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om nedsættelse af anskaffelsessummen for anparter i et anpartsselskab i visse tilfælde, hvor der i 1996 eller 1997 er sket udlodning af beløb, der ikke har skullet medregnes ved opgørelsen af anpartshaverens skattepligtige indkomst.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Lovbestemmelsens baggrund
  • Hvilke udloddede beløb medfører nedsættelse af den skattemæssige anskaffelsessum?

Regel

Den skattemæssige anskaffelsessum for anparter i et anpartsselskab skal nedsættes med visse udloddede beløb, som den skattepligtige ikke har skullet medregne ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Udlodningen skal være sket i forbindelse med nedsættelse af selskabets anpartskapital, og nedsættelsen skal være anmeldt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) i perioden fra 1. juni 1996 og til og med den 30. september 1997.

Resten af den samlede anskaffelsessum betragtes som anskaffelsessum for de anparter, som den skattepligtige fortsat har i behold. Se ABL § 29, stk. 1.

Lovbestemmelsens baggrund 

Kravet til minimumsstørrelsen af anpartskapitalen i anpartsselskaber blev i 1991 forhøjet fra 80.000 kr. til 200.000 kr. Se lov nr. 886 af 21. december 1991. Lovforslaget herom blev fremsat den 6. december 1991. I 1996 blev kapitalkravet nedsat til 125.000 kr. Se lov nr. 378 af 22. maj 1996. Som følge heraf blev anpartskapitalen i nogle selskaber nedsat, og der skete nogle udlodninger i forbindelse hermed. Da nogle anpartshavere havde indskudt kapital i selskabet uden fradrag blot for at opfylde minimumskravet til størrelsen af anpartskapitalen, blev det samtidigt fastsat, at udlodninger i forbindelse med en efterfølgende nedskrivning af kapitalen skulle være skattefri, når visse betingelser var opfyldt. De udloddede skattefri beløb skulle dog fragå i den skattemæssige anskaffelsessum for anparterne. Se lov nr. 401 af 22. maj 1996.  

Hvilke udloddede beløb medfører nedsættelse af den skattemæssige anskaffelsessum?

Det drejer sig om udloddede beløb, hvor følgende betingelser er opfyldt:

  • Udlodningen skal være sket i forbindelse med nedsættelse af selskabets anpartskapital
  • Selskabets anpartskapital må ikke have oversteget 225.000 kr.
  • Nedsættelsen af selskabets anpartskapital skal være anmeldt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) i perioden fra 1. juni 1996 til og med den 30. september 1997.
  • Anpartskapitalen i selskabet skal være forhøjet ved kontantindskud, apportindskud eller konvertering af gæld i perioden fra og med den 6. december 1991 til og med den 31. maj 1996, eller selskabet skal være stiftet i denne periode. Se ABL § 29, stk. 1 og 2.

Reglen om skattefrihed for de pågældende udlodninger fandtes i LL § 16 A, stk. 8. Denne lovbestemmelse er ophævet ved § 12 i lov nr. 525 af 12. juni 2009, da reglen ikke længere har selvstændig betydning.

Skattefriheden omfattede kun den del af det udloddede beløb, der ikke oversteg den nominelle værdi af de annullerede anparter. Se ABL § 29, stk. 2.

Skattefriheden omfattede ikke udlodninger fra anparter, der var erhvervet som led i den skattepligtiges næringsvej. Skattefriheden omfattede heller ikke tilfælde, hvor kapitalnedsættelsen medførte, at anpartshavernes indflydelse i selskabet blev forrykket, eller tilfælde, hvor det udloddede beløb helt eller delvis var fritaget for udbyttebeskatning efter reglerne om fritagelse for udbyttebeskatning af likvidationsprovenu. Se ABL § 29, stk. 3.