Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan gevinst og tab for de hidtidige aktionærer opgøres ved afståelse af tegningsretter til aktier som følge af en tildeling af tegningsretter til aktier, der ikke sker forholdsmæssigt til de hidtidige aktionærer.

Regel

Gevinst og tab ved afståelse af tegningsretter til aktier som følge af en tildeling af tegningsretter til aktier, der ikke sker forholdsmæssigt til de hidtidige aktionærer, er skattepligtig for de hidtidige aktionærer, hvis tildelingen udgør en gave for modtageren og de tildelte tegningsretter giver ret til tegning af aktier til en kurs, der på tidspunktet for tildelingen er lavere end markedskursen. Se afsnit C.B.2.5.3 om skattemæssige konsekvenser af udstedelse af tegningsretter for hidtidige aktionærer.

Beskatningstidspunkt

Det skattepligtige beløb kan opgøres på tildelingstidspunktet, men beskatningen indtræder først, når tegningsretterne afstås af de hidtidige aktionærer. De hidtidige aktionærer anses først for at have afstået tegningsretterne, når den, der har fået tildelt tegningsretterne, erhverver endelig ret til dem. Som udgangspunkt sker dette på tildelingstidspunktet, og beskatningen af de hidtidige aktionærer sker i så fald på tildelingstidspunktet.

Hvis tildelingstidspunktet ikke er sammenfaldende med retserhvervelsestidspunktet, sker afståelsen først på retserhvervelsestidspunktet. Retserhvervelsen kan ligge i et tidsinterval fra tildelingstidspunktet og til tidspunktet for udnyttelse af tegningsretterne. For disse tilfælde kan beskatningen af de hidtidige aktionærer først gennemføres, når tegningsretterne afstås, dvs. når erhvervelsen sker. Afståelsessummen opgøres på grundlag af markedskursen på retserhvervelsestidspunktet.

Eksempel på beskatning af den hidtidige aktionær

Eneaktionær A har anskaffet sine aktier til kurs 100.

Aktiekapital nominelt 1 mio. kr.

Kursværdi 5 mio. kr.

Kursen er således 500.

B, som er A´s søn, nytegner nominelt 1 mio. kr. til kurs 400.

Da B´s tegning til favørkurs udgør en gave for B, foreligger der en afståelse af en tegningsret fra A til B.

Ved avanceopgørelsen skal A beskattes på samme måde, som hvis han havde solgt tegningsretterne til værdien i handel og vandel. Det er antaget, at selskabets formue består af kontanter.

Aktierne anses ikke for optaget til handel på et reguleret marked ►eller en multilateral handelsfacilitet◄ og avancen opgøres derfor efter gennemsnitsmetoden. Se ABL § 26.

Avanceopgørelsen for A skal herefter opgøres som beskrevet nedenfor.

Anskaffelsessum

Anskaffelsessum for moderaktier: Nominelt 1 mio. kr. til kurs 100

1 mio. kr.

Anskaffelsessum for tegningsretter: Nominelt 1 mio. kr. til kurs 400 (det beløb, der skal betales ved tegningen.) Se ABL § 26, stk. 4

4 mio. kr.

Samlet anskaffelsessum: 1 mio. kr. + 4 mio. kr.

5 mio. kr.

Tegningsrettens forholdsmæssige andel af anskaffelsessummen

1 mio. kr. x 5 mio. kr. / nominelt 2 mio. kr.

2,5 mio. kr.

Afståelsessum

Tegningsret: Det beløb, som tegningsretten er værd, når de 4 mio. kr. er indskudt og der derefter ejes nominelt 1 mio. kr. aktier til en værdi af (4 mio. kr. + 5 mio. kr.)/nominelt 2 mio. kr. = 4,5 mio. kr.

0,5 mio. kr.

Tegningsbeløb: Nominelt 1 mio. kr. til kurs 400

4 mio. kr.

Samlet afståelsessum: 0,5 mio. kr. + 4 mio. kr.

4,5 mio. kr.

Fortjeneste ved afståelse af tegningsret

Afståelsessum

4,5 mio. kr.

Andel af anskaffelsessum

2,5 mio. kr.

Fortjeneste: 4,5 mio. kr. - 2,5 mio. kr.

2 mio. kr.

Restanskaffelsessum for A´s aktier: 5 mio. kr. - 2,5 mio. kr.

2,5 mio. kr.