åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver de skattemæssige konsekvenser af udstedelse af tegningsretter for de hidtidige aktionærer.

Afsnittet indeholder:

  • Resumé
  • Regel
  • Undtagelse
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Resumé

Udstedelse af tegningsretter kan have skattemæssige konsekvenser for selskabets hidtidige aktionærer, dvs. den personkreds, der tildeler tegningsretterne til modtageren. Det skyldes, at en udstedelse af tegningsretter til favørkurs kan indebære en overførsel af værdier fra de hidtidige aktionærer til den person, som tegningsretterne tildeles. Udstedelse af tegningsretter til favørkurs kan derfor medføre, at tegningsretterne anses for afstået af de hidtidige aktionærer.

Regel

Gevinst ved afståelse af tegningsretter til aktier som følge af en tildeling af tegningsretter til aktier, der ikke sker forholdsmæssigt til de hidtidige aktionærer, er skattefri for de hidtidige aktionærer. Se ABL § 16, stk. 1.

Reglen gælder kun aktier

Reglen gælder kun tegningsretter til aktier. Konvertible obligationer er ikke omfattet af reglen.

Reglen gælder uanset tildeling til andre end de hidtidige aktionærer

Reglen gælder både den situation, hvor der udelukkende tildeles tegningsretter til aktier til andre end de hidtidige aktionærer, og den situation, hvor der tildeles tegningsretter til nogle af de hidtidige aktionærer eventuelt sammen med ikke-aktionærer.

Reglen gælder uanset tegningskurs, medmindre der er tale om en gave

Reglen gælder både i situationer hvor de tildelte tegningsretter giver ret til at tegne aktier til markedskursen og hvor de giver ret til at tegne aktier til en kurs der ligger under markedskursen (favørkurs). Hvor tegningsretterne giver ret til tegning til favørkurs, gælder dog den undtagelse, at der ikke er skattefrihed, hvis de(n) hidtidige aktionær(er)s afståelse må anses for en gave til modtageren af den tildelte tegningsret. Se undtagelsen om ABL § 16, stk. 2 nedenfor.

Reglen gælder uanset en efterfølgende overdragelse af tegningsretten

Reglen gælder uanset efterfølgende afståelser og overdragelser af tegningsretter, der foretages af den person, der har fået tegningsretten tildelt. Reglen gælder desuden uanset at en tildelt tegningsret afstås til en anden, som udnytter tegningsretten. En tegningsret til aktier, der udløber uudnyttet, anses for afstået. Se SKM2007.884.LSR.

Tab kan ikke fradrages

Tab ved afståelse af tegningsretter som nævnt i reglen kan ikke fradrages.

Beskatning af modtageren af tegningsretten

Modtageren af en tegningsret beskattes af et personalegode efter LL § 16, eller en gave afhængig af omstændighederne.

Undtagelse

Gevinst og tab ved afståelse af tegningsretter til aktier som følge af en tildeling af tegningsretter til aktier, der ikke sker forholdsmæssigt til de hidtidige aktionærer, er skattepligtig for de hidtidige aktionærer, hvis

  1. tildelingen udgør en gave for modtageren og
  2. de tildelte tegningsretter giver ret til tegning af aktier til en kurs, der på tidspunktet for tildelingen er lavere end markedskursen. Se ABL § 16, stk. 2.

Eksempel: Tildeling af tegningsret til favørkurs til søn

En gavebeskatning kunne være aktuel i familieforhold eksempelvis i den situation, hvor den hidtidige aktionær (faderen) giver sønnen ret til at tegne aktier i selskabet til favørkurs.

Tildeling til ansatte er normalt ikke en gave

Et selskab udbetaler som udgangspunkt vederlag til sine ansatte for et personligt udført arbejde, men ikke gaver til de ansatte. Ved tildelingen af tegningsretter foreligger der derfor ikke en gave for de ansatte med en deraf følgende afståelsesbeskatning af de hidtidige aktionærer, heller ikke hvis der blandt de nye aktionærer (medarbejdere) er familiemedlemmer, når blot familiemedlemmerne ikke stilles bedre end øvrige nye aktionærer. En gavebeskatning vil derfor kun kunne komme på tale i helt særlige tilfælde. Se om beskatning af ansatte C.A.5.17.2.1

Vurdering af om tildelingen udgør en gave

Hvorvidt der foreligger en gave må afgøres ud fra forholdene på tildelingstidspunktet. Tildelingstidspunktet er det tidspunkt, hvor bestyrelsen træffer beslutning om, at der skal tildeles tegningsretter. Er bestyrelsen ikke bemyndiget til at træffe sådanne beslutninger, er tildelingstidspunktet det tidspunkt, hvor generalforsamlingen træffer beslutning om tildeling af tegningsretter.

Beregning af de skattemæssige konsekvenser af udstedelse af tegningsretter for hidtidige aktionærer

Foreligger der en gave, og den hidtidige aktionær derfor anses at have afstået en tegningsret, medregnes gevinst og tab på tegningsretten. Se C.B.2.5.4 om skattemæssige konsekvenser af udstedelse af tegningsretter for hidtidige aktionærer - beregning.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2007.884.LSR

En tegningsret til aktier, der udløber uudnyttet, anses for afstået.