Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for beskatning af selskaber, der ejer næringsaktier.

Afsnittet indeholder:

  • Indkomstopgørelsen
  • Opgørelse af gevinst og tab
  • Tabsfradragsbegrænsning
  • Statusskift
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se også

Se også afsnit C.B.2.3.3 om selskabers gevinst og tab på næringsaktier.

Indkomstopgørelsen

Gevinst og tab på næringsaktier medregnes for selskaber ved opgørelsen af den skattepligtige almindelige indkomst. Se ABL § 17, stk. 1, og SEL § 8. Det gælder dog ikke, hvis der er tale om egne aktier. Se ABL § 10 og § 17, stk. 4.

Der er fradrag for tab, og et evt. underskud kan fremføres til brug i et senere indkomstår og er ikke kildeartsbegrænset. Se SEL § 12 (tidligere LL § 15, stk. 1). SEL § 12 har virkning for indkomstår, der påbegyndes den 1. juli 2012 eller senere. Se § 1, nr. 2, § 2, nr. 11, og § 11, stk. 2, i lov nr. 591 af 18. juni 2012. For tidligere indkomstår gælder LL § 15.

Gevinst og tab, som et næringsdrivende selskab lider på finansielle kontrakter, som indeholder en ret eller en pligt til at købe eller sælge aktier, medregnes i den skattepligtige indkomst. Se KGL §§ 29 og 33. Et tab er ikke kildeartsbegrænset efter reglerne i kursgevinstloven. Se KGL § 31, stk. 1, 3. pkt.

Udbytte af næringsaktier medregnes til den skattepligtige indkomst. Se LL § 16 A, stk. 1.

Udbytte af næringsaktier er dog skattefritaget, når de er udbetalt af et datterselskab eller koncernselskab efter aktieavancebeskatningslovens §§ 4 A og 4 B. Se SEL § 13, stk. 1, nr. 2.

Se også

  • Afsnit C.B.1.8 om finansielle kontrakter
  • Afsnit C.D.2.4.3.2 om skattefri udbytte fra selskaber. 

Opgørelse af gevinst og tab

Fortjeneste og tab medregnes efter lagerprincippet. Se ABL § 23, stk. 5.

Tab på koncerninterne konvertible obligationer og tegningsretter hertil kan ikke fradrages ved opgørelse af den skattepligtige indkomst. Se ABL § 17, stk. 2. Gevinst og tab på koncerninterne konvertible obligationer, som er omfattet af næringsbeholdningen, opgøres efter et lagerprincip, hvorefter det kun er muligt at opnå fradrag i det omfang, der tidligere har været en skattepligtig gevinst. Se ABL § 23 A.

Ved koncerninterne konvertible obligationer forstås obligationer i koncernforbundne selskaber. Se SEL § 31 C.

Ved kapitalnedsættelse af aktiekapitalen i et datterselskab, der er en del af næringsformuen, behandles udlodninger efter reglerne om gevinst og tab ved afståelse af aktier mv., når det modtagende selskab opfylder betingelserne for at modtage skattefrit udbytte efter SEL § 2, stk. 1, litra c, eller § 13, stk. 1, nr. 2. Se LL § 16 A, stk. 3, nr. 3. Dette har betydning i de tilfælde, hvor det næringsdrivende selskab kan modtage skattefrit udbytte fra det selskab, hvori der foretages en kapitalnedsættelse. Se SEL § 13 stk. 1, nr. 2.

I forbindelse med tilbagesalg af næringsaktier til et udstedende selskab, hvori det tilbagesælgende selskab opfylder betingelserne for at modtage skattefrit udbytte, skal gevinst og tab opgøres som ved salg til andre end det udstedende selskab. Se LL § 16 B, stk. 2, nr. 3.

Tabsfradragsbegrænsning

Tab på næringsaktier kan kun fratrækkes i det omfang, tabet overstiger summen af modtagne udbytter af de pågældende næringsaktier, som den næringsdrivende i ejerperioden har været fritaget for at medregne til indkomsten. Se ABL § 5 A, stk. 1, nr. 1.

Tab på næringsaktier kan endvidere kun fratrækkes i det omfang, tabet overstiger modtagne udbytter af de pågældende aktier, hvor selskabet har opnået lempelse efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst med et større beløb end den skat, der er betalt til den fremmede stat, idet der i disse tilfælde medregnes et beløb, der modsvarer den forøgede lempelse. Se ABL § 5 A, stk. 1, nr. 2.

Formålet hermed er at sikre, at selskaber, som har modtaget skattefrit udbytte, ikke efterfølgende sælger aktien med tab, og dermed opnår skattemæssigt fradrag for kursfaldet på aktien svarende til den skattefri udlodning. Reglen har navnlig betydning i de tilfælde, hvor aktierne i et datter- eller koncernforbundet selskab er næringsaktier.

For næringsdrivende selskaber vil udbytte yderligere omfatte ethvert tilskud og udbytte mv., som ydes

  • fra et aktietabsgivende koncernselskab
  • fra koncernselskaber, hvori det aktietabsgivende koncernselskab direkte eller indirekte har bestemmende indflydelse
  • til andre koncernselskaber, som det aktietabsgivende koncernselskab ikke har direkte eller indirekte bestemmende indflydelse over. Se ABL § 5 A, stk. 3, 1. pkt.

Ved koncernforbundne selskaber forstås selskaber i samme koncern efter SEL § 31 C, 1. pkt. Se ABL § 5 A, stk. 3, 2. pkt.

Bestemmelsen sidestiller skattefrie tilskud mv. ydet fra et aktietabsgivende koncernselskab til andre koncernselskaber med skattefrie udbytter ydet til det næringsdrivende selskab. Herved sikres, at der ikke kan opnås skattemæssigt fradrag i forbindelse med skattefrie tilskud mv. på tværs af koncernselskaber. Bestemmelsen forudsætter derfor, at det næringsdrivende selskab er koncernforbundet med såvel det selskab, der yder tilskud, som det selskab, der modtager tilskud.

Begrænsningen gælder ikke, når selskabet, som modtager tilskuddet, er et direkte eller indirekte ejet datterselskab af det aktietabsgivende selskab. I disse tilfælde forøges værdien af det aktietabsgivende selskabs aktier i datterselskabet.

Om hvordan begrænsningen af tabsfradraget anvendes i forbindelse med lagerbeskatning af næringsaktier, se SKM2006.494.VLR. Tabsfradragsbegrænsningen gennemføres ved løbende at opgøre de akkumulerede kursreguleringer og her korrigere for de modtagne skattefri udbytter, når opgørelsen udviser skattemæssigt tab, og tilbageregulere tab, der tidligere har været begrænset, når de akkumulerede kursreguleringer udviser en skattemæssig gevinst.

Se også

Se også afsnit C.B.2.1.7.4 om tabsfradragsbegrænsning.

Statusskift

Hvis en næringsaktie skifter skattemæssig status til at være en anlægsaktie omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 8, skal aktien anses for solgt og herefter købt til handelsværdien på det tidspunkt, hvor der sker skift af den skattemæssige status. Se ABL § 33 A, stk. 1 og 2.

Reglen har betydning i de tilfælde, hvor næringsaktier skifter status til skattefri datterselskabs- eller koncernselskabsaktier eller til skattefri porteføljeaktier.

Se også

Se også afsnit C.B.2.3.7 om statusskift.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

SKM2006.494.VLR

En bank, der havde valgt at opgøre fortjeneste og tab på næringsaktier efter lagerprincippet, var forpligtet til at modregne skattefrie udbytter i det årlige tab efter ABL § 3, stk. 3, jf. § 6, stk. 6 (dagældende). Det var rettens opfattelse, at forståelse af 3, stk. 3, jf. § 6, stk. 6 (dagældende) var, at modregning med skattefri udbytter skulle ske, hver gang opgørelse af tab på næringsaktier blev foretaget, uanset om fortjeneste og tab blev opgjort efter lagerprincippet.