åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver anskaffelsestidspunktet for aktier, som anskaffes i forbindelse med en kapitaludvidelse.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Undtagelse
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Aktier, som anskaffes i forbindelse med en udvidelse af selskabets kapital, anses for anskaffet ved tegningen.

Undtagelse

Ved en vedtaget, men ikke registreret udvidelse af aktie- eller anpartskapitalen i et registreret selskab omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 1, anses aktierne ikke for anskaffet, og udvidelsen giver derfor ikke ret til tabsfradrag for aktierne. Dette gælder uanset årsagen til den manglende registrering. Se TfS 1984, 189 ØL og TfS 1996, 603 VL.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

TfS 1996, 603 VL

Indskud ved kapitaludvidelse blev ikke registreret i Aktieselskabsregistret. Ved selskabets konkurs var indskuddet ikke fradragsberettiget tab på aktier.

TfS 1984, 189 ØL

Indskud ved kapitaludvidelse blev ikke registreret i Aktieselskabsregistret. Ved selskabets likvidation var indskuddet ikke fradragsberettiget tab på aktier.