åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver anskaffelsestidspunktet for aktier, som tegnes i forbindelse med stiftelse af et selskab.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Undtagelse

Regel

Aktier, som tegnes i forbindelse med stiftelsen af et selskab, anses for anskaffet på tidspunktet for stiftelsen af selskabet.

Opgørelse af anskaffelsessummen

Anskaffelsessummen for aktier, der tegnes ved stiftelse af et selskab mod indskud af kontanter, er det faktisk indbetalte beløb.

Er en medarbejder blevet beskattet af værdien af en tildelt tegningsret, lægges dette beløb til aktiernes anskaffelsessum.

Se også

Se også afsnit

  • C.D.1.4.4 om stiftelse af aktie- og anpartsselskaber
  • C.C.7.2.5 om opgørelse af den skattemæssige værdi af virksomhedens aktiver og passiver

Bemærk om afståelsessummen

Ved afståelse af aktier, for hvilke der er opgjort en negativ skattemæssig anskaffelsessum efter reglerne i VOL § 4, stk. 2-4, medregnes det negative beløb ved opgørelsen af skattepligtig fortjeneste eller tab ved afståelsen af disse. Se VOL § 4, stk. 4.

Undtagelse

Stiftes et selskabet med tilbagevirkende kraft, anses aktierne for anskaffet på tidspunktet for stiftelsesoverenskomstens underskrift.